Borlänge kommun
Växel: 0243 - 740 00
Öppettider: 07:30-16:15
Kulturcentrum Asken
Emma Källberg
0243-74471
Borganäsvägen 43
Från och med vecka 10
Dela sidan på sociala medier

Kulturcentrum Asken

Kulturcentrum Asken bedriver pedagogisk verksamhet som syftar till att inspirera och utveckla barns kreativitet. Arbetet grundar sig i en kulturplan som beskriver uppdraget i kommunen.

Kulturcentrum Asken ligger inom grundskolan/ Barn och bildningsnämnden.
Målgruppen är barn och personal i förskolan – år 9 i grundskolan, och arbetet är kopplat till LGR 11.

Kulturcentrum Asken har pedagoger anställda inom de estetiska ämnena: drama, bild och dans. Därutöver anställs/anlitas pedagoger i andra estetiska ämnen i olika projekt och under olika tidsperioder. Sedan våren 2015 ingår Kulturcentrum Asken i ett utvecklingsarbete i kommunens satsning på att öka måluppfyllelsen inom grundskolan och i Framtidens skola.

Uppdragsfokus ligger på att utveckla språkfrämjande arbetssätt genom estetiska lärprocesser. Språket är grunden i allt vi gör. För att klara det sociala samspelet är den språkliga kompetensen en förutsättning. För att klara av och förstå komplicerade sammanhang är språklig kompetens och god läsförmåga avgörande. Att utveckla arbetet med att använda estetiska ämnen för att tillgodose elevers möjlighet att använda sina olika förmågor i sitt lärande är en av nycklarna för ökad måluppfyllelse, och där finns Kulturcentrum Asken som en resurs för alla förskolor/skolor i kommunen.

Våra estetiska ämnen

Dans

Vi jobbar med dans på många olika vis där dansens byggstenar; kropp, tid, rum och kraft står i fokus. Eleverna får dansa och röra sig utifrån sina egna förutsättningar. Fantasi, kreativitet, samarbete och gemenskap är någonting som kommer naturligt genom att se, göra och reflektera i dansens värld. Dansen kan användas som komplement till den ordinarie undervisningen ex genom att dansa vattnets kretslopp, utforska historiska händelser och platser i rörelse eller räkna med kroppen.

Dansen kan även fungera som ett komplement till idrott och hälsa där vi provar olika stilar som jazz, street, modern och nutida dans.

Bild

Kulturcentrum Askens bildpedagogiska arbete präglas av ett undersökande och problemlösande arbetssätt. Bild är ett språk. Bildarbetet bygger på elevens idé, arbetsprocess och resultat.

I arbetet, med varierande material, teknik och teman, får eleven möjlighet till att pröva, utmana och utveckla dels sitt eget uttryck dels sitt förhållningssätt till gestaltning och visuell kultur.

Arbetsprocessen kan ske individuellt eller i grupp. Liksom andra estetiska uttryck och estetiska läroprocesser kan bildskapandet utgöra en metod för ämnesövergripande arbete i skolan, såsom yttrandefrihet, etik, demokrati.

Drama

Kulturcentrum Askens dramapedagogiska arbete innebär mängder av möjligheter! Genom drama ges eleverna möjlighet att uttrycka sig med kroppen, rösten och orden, improvisera och utveckla sin fantasi, träna samarbete, kommunikation och mod, samt arbeta med berättande och språk. Drama kan också användas som metod för att nå andra syften – inom skolämnen eller i värdegrundsarbete.

Skapande skola

Kulturrådet är en myndighet som ligger under Kulturdepartementet och fördelar årligen bidrag till grundskolans årskurs F-9 för att öka elevernas möjligheter att möta professionell konst och kultur. Skolans uppdrag att arbeta med estetik, kultur och skapande handlar både om att se till att alla elever får kännedom om samhällets kulturutbud och om att använda estetiska uttryckssätt och skapande arbetssätt som en del av undervisningen.

Syftet med statsbidraget Skapande skola är att långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolan, med utgångspunkt i skolans läroplan.

I Borlänge kommun har Kulturcentrum Asken uppdraget att söka medel för Skapande Skola för förskolelass till och med år 9, samt ansvaret för upplägget kring genomförandet av beviljade medel.

Läsåret 15/16 arbetar vi med Skapande Skola i tre delar:

1. Kulturarenan

Elever får möta professionella kulturutövare och föreställningar i olika estetiska uttryck. Målet är att alla elever i respektive årskurs SKA delta på föreställningarna. Platser köps för varje elev/årskurs och är avgörande för antal köpta föreställningar.

Workshops i olika estetiska konstformer kan erbjudas och är då valbara. Klasser anmäler intresse utifrån behov, samt egna önskemål om behov av workshops.

2. Resurskrävande insatser

Prioriterade Skapande Skola medel riktas till barn med särskilda behov. Elever kommer att arbeta med något/några estetiskt uttryck under längre tid, i syfte att fördjupa kunskaper och uttryck, för att erbjudas en lugnare och tryggare lärandemiljö inom olika konstformer.

3. Slöjd och Design

För att lyfta kommunens satsning på språk, kommunikation och fantasi kommer alla elever i grundskolan att få möjlighet att arbeta med slöjd/design i temat: språk, kommunikation och fantasi. Målet är att alla klasser SKA delta i någon form. Processer och färdiga arbeten kommer att visas på olika offentliga platser i kommunen.

Tusen Ord

Kulturcentrum Asken driver den fantasifulla utställningen Tusen Ord, på Jaxtorget i Borlänge. Utställningen handlar om språk, kommunikation och fantasi och riktar sig till barn 3-12 år samt vuxna i barns närhet.
Utställningen är interaktiv och fungerar som ett upplevelserum där språket och berättandet står i centrum. Utställningen och all interiör utgår från fyra byggstenar som behövs i en berättelse: person, plats, vilja och problem.

Språkutvecklande

För att besöket i Tusen Ord ska verka språkfrämjande och kommunikativt krävs att läraren/pedagogen har ett ledarskap som förhåller sig till de verktyg som behövs för att få besökaren framåt i sitt skapande av berättelser, själv eller tillsammans med andra. Att läraren/pedagogen är medveten om vilka funktioner som behövs för att skapa mening och sammanhang.

Genom att arbeta med berättande och skapande av egna berättelser i Tusen Ord stimuleras barnets fantasi och kreativitet för att berätta och uttrycka sig. I samspel med andra skapas kommunikativa möten där ge- och ta perspektivet blir tydligt.

Kulturcentrum Asken erbjuder arbete inom de estetiska ämnena dans, bild och drama. Dessa ämnen har en viktig roll i den språkliga utvecklingen då barn och ungas språk-, läs- och skrivutveckling hänger samman med deras möjligheter att få variera och utveckla sina språkliga förmågor. 

”Med ett vidgat text- och språkbegrepp kan vi närma oss ett modernt komplext samhälle och öka vår förmåga att avläsa samhällets texter: miljöer, normer och mönster”.

Bildgalleri:


Sidan senast uppdaterad