Profilbild: Peace and Love.
50 000 Borlängebor
Bygga, bo & planera

Detaljplanering

Genom detaljplaner regleras markens användning och bebyggelsens utformning mer i detalj. Planen ger en samlad bild av markanvändningen och av hur det är tänkt att miljön ska förändras eller bevaras. En detaljplan ger byggrätt inom de bestämmelser som anges. Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument som reglerar bebyggelsens omfattning och användning inom ett visst område.
 
Vad bestäms i en detaljplan?
Alla detaljplaner anger användning (t.ex. bostäder, handel, park eller industri) och exploateringsgrad. En detaljplan reglerar också ofta placering, utformning m.m. Det kan gälla hur många våningar, hur nära tomtgräns man får bygga och hur stor del av tomten som får bebyggas.
 
Vad består detaljplanen av?
En detaljplan består av en plankarta med tillhörande planbeskrivning över hur planen ska förstås och genomföras. Det kan också finnas en illustrationsplan som visar ett exempel på hur man kan bygga enligt planen.
 
Planhandlingar
En detaljplan skall bestå av en plankarta med bestämmelser och en planbeskrivning över hur planen skall förstås och genomföras.
 
Detaljplanen är ett avtal
En detaljplan är juridiskt bindande. Den som äger marken har rätt att bygga med angiven användning och exploateringsgrad etc. Varje plan har en genomförandetid — den tid det beräknas ta att bygga enligt planen. Genomförandetiden kan vara 5-15 år. Planen fungerar som ett avtal mellan kommun, markägare och allmänhet. Om kommunen ändrar planen inom genomförandetiden kan markägaren ha rätt till ersättning. När genomförandetiden har gått ut gäller planen tillsvidare.
 
När behövs en detaljplan?
I Plan- och bygglagen finns bestämmelser om i vilka situationer detaljplan skall göras innan lov får ges. Kommunen avgör när och var en detaljplan skall göras, enligt det s.k. Planmonopolet. Det finns olika faktorer som avgör om en detaljplan behövs. Det handlar om vilken typ av förändring som ska ske och omgivande förhållanden. Detaljplaner görs exempelvis i följande sammanhang; ny sammanhållen bebyggelse, ny enstaka byggnad vars användning får betydande inverkan på omgivningen och bebyggelse som skall förändras eller bevaras om regleringen behöver ske i ett sammanhang.
 
Planbesked
Den som vill exploatera mark som inte är planlagd för detta ändamålet kan ansöka om planbesked. Av planbeskedet ska det framgå om kommunen avser att påbörja ett planarbete och i så fall när detta arbete antas ha lett fram till ett beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan alternativt ändra eller upphäva områdesbestämmelser. Om beskedet är att kommunen inte avser att inleda något planarbete ska skälen till detta redovisas i planbeskedet.
 
Kommunen kan ta ut en avgift för planbeskedet. Arbetet med att ta fram underlag till ett planbesked varierar beroende på ärendets komplexitet och avgiften varierar därefter.
 
Förfarande
Plan- och bygglagen reglerar förfarandet av detaljplaner och två huvudsakliga mål med upprättande av detaljplaner är att alla som berörs av planen ska garanteras inflytande och att planen ska behandlas så snabbt och effektivt som möjligt. Förfarandereglerna gäller vare sig kommunen upprättar ny, ersätter eller ändrar befintlig detaljplan. I detaljplanearbetet prövas lämpligheten av olika markanvändningar. Ibland görs utredningar om buller, luftkvalitet, risker eller andra miljöfaktorer. I alla planer görs en miljöbedömning och ibland görs en miljökonsekvensbeskrivning. Vid planläggning pratar vi om enkelt eller normalt planförfarande, beroende på planens omfattning och konsekvenser.
 
Du kan läsa mer om detaljplaner på Boverkets hemsida. Klicka på länken i högra menyn.
Upp
Uppdaterat eller granskat: 2012-09-17 av Malin Hellman

Skapad: 2005-09-24 av Lisbeth Grannas
 • Plan- och markkontoret
 • 781 81 Borlänge
 • Besöksadress
 • Sveagatan 21
 • Tel: 0243-740 00
 • Fax: 0243-660 70
 • E-post
 • Linda Nilsson
 • Plan- och markchef
 • Tel: 0243-74023
 • E-post
Mer information:
Borlänge kommun 781 81 Borlänge Tel: 0243-740 00 Org nr: 212000-2239 E-post: This is a mailto link      
 
 
xltw%tzE{wlyxl}vKmz}wlyrp6%spxltw%tzEwtyol6ytw%s%szy9Kmz}wlyrp6%spxltw%tzEvzxx%uyKmz}wlyrp6%spvzxx%uyKmz}wlyrp6%sp