Profilbild Miljö & natur
50 000 Borlängebor
Miljö & hälsoskydd

Sjöar & vattendrag

Sjöar och vattendrag är jämte skog och odlingslandskap viktiga ekosystem i kommunen. De är viktiga för den biologiska mångfalden såväl som för mängd olika mänskliga verksamheter.
 
Två generella vattenvårdsproblem är tydliga i Borlänge kommun. Dessa är försurning och övergödning. Försurning är ett problem främst i de skogsbelägna sjöarna meda vissa slättsjöar har problem med övergödning. Tillsammans med andra aktörer sker provtagning och övervakning av vattenkvaliteten på flera olika punkter i sjösystemen. Borlänge kommun är medlem i Dalälvens Vattenvårdsförening vars hemsida kan nås via länken till höger.
 
EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG), även kallat vattendirektivet, trädde i kraft i december 2000 och infördes i svensk lagstiftning 2004. Direktivets syfte är att genom en gemensam lagstiftning förbättra miljöarbetet relaterat till sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten. Tillämpningen av direktivet innebär att de vatten som ingår i förvaltningsarbetet ska nå god status senast år 2015 och att inga av dessa vattenförekomster får försämras.
 
Flygfoto över Ösjön
 
Upp
Uppdaterat eller granskat: 2015-02-18  

Skapad: 2005-12-20 av Christina Eriksson
  • Miljökontoret
  • Borlänge kommun
  • 781 81 Borlänge
  • Besöksadress
  • Sveagatan 21
  • Tel: 0243-740 00 vx
  • Fax: 0243-742 28
  • E-post
Mer information:

Borlänge kommun 781 81 Borlänge Tel: 0243-740 00 Org nr: 212000-2239 E-post: This is a mailto link      
 
 
xltw%tzExtwuzvzy%tz}p%tKmz}wlyrp6%spxltw%tzEvzxx%uyKmz}wlyrp6%spvzxx%uyKmz}wlyrp6%sp