Borlänge kommuns logotyp

Det händer i förskola och skola

Välkommen in till förskolan och grundskolan i Borlänge kommun! Här får du möta lärare, elever, barn, politiker, rektorer, vårdnadshavare och många andra som vill berätta om sin vardag, sina mål och allt som händer.

Nyhetsbrev maj 2021, innehåll:

"Vi är på väg åt rätt håll."
- Betygen och behörigheten till gymnasiestudier har förbättrats.

"Utan Toleransprojektet hade jag aldrig kommit in på gymnasiet."
- Toleransprojektet skapar nya förutsättingar för elever i årskurs nio.

Innovativt samarbete med sikte på ökad måluppfyllelse.
- Samarbete med 2047 Science Center

"Vi är på väg åt rätt håll."

På grundskolorna i Borlänge kommun jobbar skolchefer, rektorer och pedagoger hårt för att uppnå förbättrade resultat. Nu visar den senaste kartläggningen att betygen och behörigheten till gymnasiestudier har förändrats till det positiva.

— Det görs ett fantastiskt arbete ute på skolorna. Trots våra ekonomiska utmaningar och pandemin, visar resultaten att vi är på väg åt rätt håll, det är väldigt glädjande, säger Lars Walter, chef för bildningssektorn.

Tabell över resultat för betyg och behörighet


2019

2020

Förbättring

Andel elever med godkända betyg i alla ämnen

56,1

63.7

7,6

Elevernas sammanlagda meritvärde

193,3

208,7

15,4

Andel elever i årskurs nio som är behöriga till
yrkesprogram

70,5

77.6

7,1

Andel elever i årskurs nio som är behöriga till högskoleförberedande program

63,4

70,5

7,1

Gynnar både lärare och elever

Det systematiska kvalitetsarbetet på skolorna har intensifierats samtidigt som rutiner och strukturer för skolarbetet förbättrats genom att anamma tydliga ramar för undervisningen, med fokus på att skapa trygghet och studiero.

— En tydlig lektionsstruktur gynnar både lärare och elever, eftersom det förutsägbara skapar ett lugn och större möjlighet att fokusera på det arbete som ska göras, säger Ulrika Forssell, skolchef.

Fler behöriga lärare

Andelen grundskollärare som är behöriga har också ökat, från 68,9 % 2019 till 75,4 % 2021, vilket tydligt förbättrar kvaliteten i undervisningen. Stabila, kompetenta arbetsgrupper och ett omfattande kollegialt utbyte har lagt grunden till att resultaten sakta men säkert blir bättre och bättre. Att träffas kontinuerligt höjer dessutom kvaliteten i sig.

”Härligt att se utvecklingen”

Ansvaret för att ge niondeklassarna de bästa förutsättningarna att nå sina kunskapsmål börjar i förskolan. Under de viktiga förskoleåren läggs grunden till lärandet och på Borlänge kommuns förskolor arbetas det intensivt för att förbereda barnen för skolåren. Också här har större fokus på det systematiska kvalitetsarbetet och kollegialt utbyte gett en skjuts i rätt riktning.

— Det finns nog de som tänker att förskolan är en form av barnpassning, men vårt uppdrag är långt större än så. Även vi har en läroplan och arbetar fokuserat med exempelvis språkförståelse, matematik, samhällskunskap och social förmåga. Det är verkligen härligt att se utvecklingen hos våra barn, som vi har våra duktiga pedagoger att tacka för, säger Carina Broström, rektor på Nygårdsenheten.

Viktigt för motivationen och arbetsglädjen

— Att resultaten pekar åt rätt håll ser vi som ett kvitto på att rektorer, pedagoger, lärare och annan personal inom skolan gör rätt saker ute i våra verksamheter. Det ska vi använda oss av i det fortsatta arbetet. Vi har fortfarande en lång väg att gå, men att få positiva resultat är oerhört viktigt för motivationen och arbetsglädjen, det tror jag vi alla kan skriva under på. Nu behöver chefer och politiker vara uthålliga och skapa långsiktigt hållbara förutsättningar för alla de som jobbar hårt för våra barn och elever, säger Lars Walter, chef för bildningssektorn.

 

Vi vill rikta ett stort och varmt tack till alla som arbetar inom förskolan och skolan. Det är vår förhoppning att ni känner er stolta och nöjda över det fantastiska arbete ni gjort i en tid som minst sagt varit utmanande. Vi vill också tacka alla vårdnadshavare för engagemanget i era barns skolgång, det har stor betydelse!

Trevlig sommar!

Lars Walter, chef för bildningssektorn
Ulrika Forssell, skolchef
Johanna Berglund, skolchef
Patrik Wiede Bergström, skolchef
Monica Lundin, barn- och utbildningsnämndens ordförande, tillsammans med hela barn- och utbildningsnämnden

 

Barn och utbildning får 39 miljoner mer 2022

I budgetförslaget för 2022 får samtliga nämnder mer resurser än föregående år. Skolan prioriteras där barn- och utbildningsnämnden får 39 miljoner kronor (3,7 procent mer än föregående år) och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden får 18,7 miljoner kronor (4,9 procent mer än föregående år). Det långsiktiga målet är höjda skolresultat och fler behöriga lärare i Borlänges skolor. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden får också medel för att fler ska komma i en egen försörjning.


"Utan Toleransprojektet hade jag aldrig kommit in på gymnasiet"

För bara några år sedan var det inte många som pratade om social hållbarhet. Idag vilar uttrycket på mångas läppar och är en betydande del av och demokratin och varje individs trygghet. Toleransprojektet, som sedan många år varit del av grundskolan i Borlänge kommun handlar om just det och är ett långsiktigt arbete som syftar till att öka toleransen genom att skapa möten mellan människor. Projektet visar sig också ha oanade vinster för elever som deltagit.

— Utan Toleransprojektet hade jag aldrig kommit in på gymnasiet, säger en av eleverna från årskurs nio.

I Borlänges grundskolor har Toleransprojektet sedan 2015 gett elever i årskurs nio möjlighet att delta i ett arbete som innebär att man vid tolv tillfällen träffar jämnåriga från andra skolor för att fokusera på social hållbarhet utifrån de ungas perspektiv. Från och med 2018 har också sjätteklassare getts samma möjlighet.

Eleverna i de sammansatta grupperna har olika bakgrunder, värderingar, förutsättningar och erfarenheter, där skillnaderna skapar själva underlaget för utbytet mellan eleverna. Tillsammans reflekterar eleverna över etiska dilemman, personligt ansvar och människovärde. De får också lära sig mer om mänskliga rättigheter, konsekvenser av intolerans samt förutsättningar för demokrati och samexistens.

Lusten och motivationen ökar

Arbetet som görs inom ramen för toleransprojektet uppfyller kursmål ibland annat svenska, historia, religion, samhällskunskap och bild. I det sammanhanget har man sett många positiva effekter för de elever som haft det tufft i skolan.

— Vi har sett många exempel på att lusten och motivationen ökat och bidragit till att elever klarat betygen. Vi jobbar ju mycket praktiskt och estetiskt jämfört med traditionell undervisning, det tror vi bidrar till att lärandet känns mer meningsfullt för många elever, säger Åsa Backéus, pedagog på Kulturcentrum Asken.

Djupt berörda

De 50 niondeklassare, som själva ansöker om att få delta i Toleransprojektet, träffas vid tolv tillfällen under ett läsår. Arbetet avslutas med en resa till Polen, där elever får följa i förintelsens spår och besöka koncentrationslägret Auschwitz.

— Både elever och vi pedagoger blir djupt berörda av den här resan och det märks tydligt på eleverna att man förstår kopplingen mellan historien och det vi kan se idag, säger Åsa Backéus, pedagog på Kulturcentrum Asken.

Berör och förändrar i grunden

Att arbetet i projektet berör och förändrar i grunden märks tydligt hos eleverna.

— Vi har sett fina förändringar hos elever som det funnits en oro för. Efter deltagande i projektet har de ändrat inriktning och istället blivit djupt engagerade i samhällsfrågor, även efter avslutad skolgång, berättar Åsa Backéus, pedagog på Kulturcentrum Asken.

En av eleverna, som fick frågan om hur Toleransprojektet varit, svarade:

— Det går inte riktigt att förklara. Eller kanske… Du vet, jag har alltid trott att det som är viktigt för mig är ointressant för alla andra. Men jag har upptäckt att också jag har något intressant att berätta, att även mina tankar räknas.

Projektet under pandemin

Pandemin har förstås ändrat förutsättningarna, men arbetet har trots det fortsatt.

— Vi har så gott vi kunnat hållit verksamheten igång. Istället för fysiska träffar och resor har vi haft digitala möten och även om förutsättningarna inte varit optimala har eleverna lyckats knyta nya vänskapsband, fått nya kunskaper och fördjupad förståelse för sig själva och andra, säger Helena Hermansson, projektledare för Toleransprojektet i Borlänge kommun.

Så snart det är möjligt återgår arbetet till det mer normala, med fysiska träffar på Kulturcentrum Asken och resan till Polen.

— Vi ser verkligen fram emot att få träffa alla elever igen och arbeta med den här frågorna fullt ut, säger Åsa Backéus, pedagog på Kulturcentrum Asken.

Demokrativeckan i Dalarna

Eleverna i årets omgång är engagerade i Demokrativeckan i Dalarna 2021, som pågår 3 – 10 juni. Under veckan firas att det var 100 år sen Sverige införde allmän rösträtt och blev en demokrati. Frågor som rasism, klimat, jämställdhet, arbetsmarknad och delaktighet kommer att beröras. Medverkar gör representanter från Toleransprojektet, Kulturcentrum Asken, Tjejjouren Dalia, ABF och Rädda Barnens verksamheter samt lokala politiker.

— Vår del är att under två dagar, via en livesändning, belysa ämnet demokrati ur barns och ungas perspektiv. Vi kommer att beröra frågor som rasism, klimat, jämställdhet, arbete och delaktighet, berättar Helena Hermansson, projektledare för Toleransprojektet.

Häng med under Demokrativeckan 3-10 juni!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om Toleransprojektet

Toleransprojektet bygger på ett pedagogiskt förhållningssätt, som under närmare 20 år framarbetats av lärare i Kungälv. Förhållningssättet, eller modellen, kallas därför även för Kungälvsmodellen, vilken utvecklades som en reaktion på nynazisters mord på John Hron 1995. Projektet har av FN uppmärksammats som en fungerande strategi i arbetet med att öka den sociala sammanhållningen mellan ungdomar.

Parallellt med den elevinriktade delen utbildas även lärare och annan skolpersonal som är knutna till projektet. Utbildningarna genomförs av Segerstedtsinstitutet (Göteborgs universitet), som inom ramen för projektet har till uppgift att stötta kommuner, myndigheter och organisationer som är engagerade i projektet.

I Borlänge kommun drivs Toleransprojektet i samarbete med Kulturcentrum Asken och Svenska kyrkan.

Innovativt samarbete med sikte på ökad måluppfyllelse

2047 Science Center – vilken resurs vi har i Borlänge! Skolprogram och samarbete med kommunens skolor har funnits i många år, men formerna utvecklas hela tiden. Under vårterminen 2021 har bland annat Maserskolan fått del av värdefullt stöd från pedagoger på 2047.

2047 Science Center, tidigare Framtidsmuséet, har länge tagit emot skolklasser för att erbjuda eleverna breddade och fördjupade kunskaper inom naturvetenskapliga ämnen. Till exempel kan ett tema som rymden få en extra dimension genom ett besök i Science Centers planetarium.

Förändrat arbetssätt

Det senaste året har man på Science Center börjat planera för ett något förändrat arbetssätt gentemot grundskolan i Borlänge. Tanken är att utöka närvaron ute på skolorna och erbjuda ett tätare samarbete kring planering och genomförande av undervisning inom ämnen som kemi, fysik, biologi och teknik, samt matematik.

På Maserskolan tog man detta läsår kontakt med Science Center inför en NO-lärares föräldraledighet under vårterminen.

— Vi undrade om pedagoger från 2047 skulle kunna hjälpa till att täcka upp under den ordinarie lärarens föräldraledighet. Glädjande nog kunde vi få till den lösningen, säger Stefan Karlsson, biträdande rektor på Maserskolan.

Undervisning i biologi och kemi

Sagt och gjort. Från och med vecka 10 har flera pedagoger från 2047 tagit ansvar för undervisningen i biologi och kemi för den föräldralediga lärarens klasser. Till följd av coronapandemin och ett större utbrott av smittspridning behövde dock skolan införa fjärr- och distansundervisning precis i samma veva som pedagogerna från 2047 skulle ta över. Därmed kunde upplägget inte bli riktigt som planerat, men undervisningen genomfördes med hjälp av Science Center.

Samarbetet fortsätter

Nästa termin har pandemin förhoppningsvis lagt sig och den föräldralediga läraren är tillbaka i tjänst. Samarbetet med 2047 kommer ändå att fortsätta.

— Till hösten bör vi även få utrymme för mer innovativa lösningar. Hos 2047 finns till exempel tillgång till utrustning som möjliggör ett mer spännande, praktiskt/laborativt arbete. Vi tror den biten kan väcka nyfikenhet och intresse bland våra elever och därmed även göra det lättare för dem att ta till sig och förstå NO-ämnena, säger biträdande rektor Stefan Karlsson.

Att "hitta nycklarna", väcka intresse och pröva nya metoder

I skolan jobbar man hela tiden för att eleverna ska utveckla sina kunskaper och nå målen inom olika ämnen. Att ”hitta nycklarna”, väcka intresse, pröva nya metoder och sätt att förklara det som är svårt är varje lärares dagliga utmaning. Det här gäller alla ämnen, men inom just NO och matematik erbjuder 2047 Science Center spetskompetens och värdefullt stöd.

— Vår förhoppning är att genom Science Center även få tillgång till extra specialpedagogisk kompetens, stöd och möjlighet till mer praktiskt arbete inom matematik. Kanske kommer vi kunna dubblera lärarresursen på vissa lektioner. Oavsett hur upplägget blir, ser vi fram emot det och tror att samarbetet i förlängningen kommer kunna bidra till ökad måluppfyllelse för våra elever, avslutar Stefan Karlsson, biträdande rektor på Maserskolan.

Övriga insatser från 2047 Science Center i samarbetet med Maserskolan:

 • Ökad lärartäthet i klasser och ämnen där behov finns
  Pedagoger från 2047 har arbetat med stöd till obehörig lärare i teknikämnet genom att finnas med på samtliga lektioner samt gjort en undervisningsplan för teknikämnet från årskurs 7-9.
 • Extra stödundervisning för elever som kommit efter
  Elever i årskurs 9 som har luckor i NO-ämnet har fått extra stöd för att kunna nå ett slutbetyg.

 • Stöd i specialpedagogiska aktiviteter
  Specialpedagog från 2047 har i dialog med speciallärare startat upp ett arbete för att skapa förutsättningar för att utveckla specialpedagogiskt stöd för enskilda elever men också stötta pedagogerna att arbeta inkluderande.

 • Nulägesanalys av undervisningen i NO/TK
  En nulägesanalys görs för att skapa ett underlag för en utvecklingsplan inför höstens riktade insatser på skolan.

Mer om 2047 Science Centers samarbete med skolan i Borlänge kommun:

Skolprogram – pedagogiska koncept för kommunala skolor i Borlängelänk till annan webbplats