Borlänge kommuns logotyp

Tidigare nyheter

Nyhetsbrev maj 2021, innehåll:

"Vi är på väg åt rätt håll."
- Betygen och behörigheten till gymnasiestudier har förbättrats.

"Utan Toleransprojektet hade jag aldrig kommit in på gymnasiet."
- Toleransprojektet skapar nya förutsättingar för elever i årskurs nio.

Innovativt samarbete med sikte på ökad måluppfyllelse.
- Samarbete med 2047 Science Center

"Vi är på väg åt rätt håll."

På grundskolorna i Borlänge kommun jobbar skolchefer, rektorer och pedagoger hårt för att uppnå förbättrade resultat. Nu visar den senaste kartläggningen att betygen och behörigheten till gymnasiestudier har förändrats till det positiva.

— Det görs ett fantastiskt arbete ute på skolorna. Trots våra ekonomiska utmaningar och pandemin, visar resultaten att vi är på väg åt rätt håll, det är väldigt glädjande, säger Lars Walter, chef för bildningssektorn.

Tabell över resultat för betyg och behörighet


2019

2020

Förbättring

Andel elever med godkända betyg i alla ämnen

56,1

63.7

7,6

Elevernas sammanlagda meritvärde

193,3

208,7

15,4

Andel elever i årskurs nio som är behöriga till
yrkesprogram

70,5

77.6

7,1

Andel elever i årskurs nio som är behöriga till högskoleförberedande program

63,4

70,5

7,1

Gynnar både lärare och elever

Det systematiska kvalitetsarbetet på skolorna har intensifierats samtidigt som rutiner och strukturer för skolarbetet förbättrats genom att anamma tydliga ramar för undervisningen, med fokus på att skapa trygghet och studiero.

— En tydlig lektionsstruktur gynnar både lärare och elever, eftersom det förutsägbara skapar ett lugn och större möjlighet att fokusera på det arbete som ska göras, säger Ulrika Forssell, skolchef.

Fler behöriga lärare

Andelen grundskollärare som är behöriga har också ökat, från 68,9 % 2019 till 75,4 % 2021, vilket tydligt förbättrar kvaliteten i undervisningen. Stabila, kompetenta arbetsgrupper och ett omfattande kollegialt utbyte har lagt grunden till att resultaten sakta men säkert blir bättre och bättre. Att träffas kontinuerligt höjer dessutom kvaliteten i sig.

”Härligt att se utvecklingen”

Ansvaret för att ge niondeklassarna de bästa förutsättningarna att nå sina kunskapsmål börjar i förskolan. Under de viktiga förskoleåren läggs grunden till lärandet och på Borlänge kommuns förskolor arbetas det intensivt för att förbereda barnen för skolåren. Också här har större fokus på det systematiska kvalitetsarbetet och kollegialt utbyte gett en skjuts i rätt riktning.

— Det finns nog de som tänker att förskolan är en form av barnpassning, men vårt uppdrag är långt större än så. Även vi har en läroplan och arbetar fokuserat med exempelvis språkförståelse, matematik, samhällskunskap och social förmåga. Det är verkligen härligt att se utvecklingen hos våra barn, som vi har våra duktiga pedagoger att tacka för, säger Carina Broström, rektor på Nygårdsenheten.

Viktigt för motivationen och arbetsglädjen

— Att resultaten pekar åt rätt håll ser vi som ett kvitto på att rektorer, pedagoger, lärare och annan personal inom skolan gör rätt saker ute i våra verksamheter. Det ska vi använda oss av i det fortsatta arbetet. Vi har fortfarande en lång väg att gå, men att få positiva resultat är oerhört viktigt för motivationen och arbetsglädjen, det tror jag vi alla kan skriva under på. Nu behöver chefer och politiker vara uthålliga och skapa långsiktigt hållbara förutsättningar för alla de som jobbar hårt för våra barn och elever, säger Lars Walter, chef för bildningssektorn.

 

Vi vill rikta ett stort och varmt tack till alla som arbetar inom förskolan och skolan. Det är vår förhoppning att ni känner er stolta och nöjda över det fantastiska arbete ni gjort i en tid som minst sagt varit utmanande. Vi vill också tacka alla vårdnadshavare för engagemanget i era barns skolgång, det har stor betydelse!

Trevlig sommar!

Lars Walter, chef för bildningssektorn
Ulrika Forssell, skolchef
Johanna Berglund, skolchef
Patrik Wiede Bergström, skolchef
Monica Lundin, barn- och utbildningsnämndens ordförande, tillsammans med hela barn- och utbildningsnämnden

 

Barn och utbildning får 39 miljoner mer 2022

I budgetförslaget för 2022 får samtliga nämnder mer resurser än föregående år. Skolan prioriteras där barn- och utbildningsnämnden får 39 miljoner kronor (3,7 procent mer än föregående år) och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden får 18,7 miljoner kronor (4,9 procent mer än föregående år). Det långsiktiga målet är höjda skolresultat och fler behöriga lärare i Borlänges skolor. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden får också medel för att fler ska komma i en egen försörjning.


"Utan Toleransprojektet hade jag aldrig kommit in på gymnasiet"

För bara några år sedan var det inte många som pratade om social hållbarhet. Idag vilar uttrycket på mångas läppar och är en betydande del av och demokratin och varje individs trygghet. Toleransprojektet, som sedan många år varit del av grundskolan i Borlänge kommun handlar om just det och är ett långsiktigt arbete som syftar till att öka toleransen genom att skapa möten mellan människor. Projektet visar sig också ha oanade vinster för elever som deltagit.

— Utan Toleransprojektet hade jag aldrig kommit in på gymnasiet, säger en av eleverna från årskurs nio.

I Borlänges grundskolor har Toleransprojektet sedan 2015 gett elever i årskurs nio möjlighet att delta i ett arbete som innebär att man vid tolv tillfällen träffar jämnåriga från andra skolor för att fokusera på social hållbarhet utifrån de ungas perspektiv. Från och med 2018 har också sjätteklassare getts samma möjlighet.

Eleverna i de sammansatta grupperna har olika bakgrunder, värderingar, förutsättningar och erfarenheter, där skillnaderna skapar själva underlaget för utbytet mellan eleverna. Tillsammans reflekterar eleverna över etiska dilemman, personligt ansvar och människovärde. De får också lära sig mer om mänskliga rättigheter, konsekvenser av intolerans samt förutsättningar för demokrati och samexistens.

Lusten och motivationen ökar

Arbetet som görs inom ramen för toleransprojektet uppfyller kursmål ibland annat svenska, historia, religion, samhällskunskap och bild. I det sammanhanget har man sett många positiva effekter för de elever som haft det tufft i skolan.

— Vi har sett många exempel på att lusten och motivationen ökat och bidragit till att elever klarat betygen. Vi jobbar ju mycket praktiskt och estetiskt jämfört med traditionell undervisning, det tror vi bidrar till att lärandet känns mer meningsfullt för många elever, säger Åsa Backéus, pedagog på Kulturcentrum Asken.

Djupt berörda

De 50 niondeklassare, som själva ansöker om att få delta i Toleransprojektet, träffas vid tolv tillfällen under ett läsår. Arbetet avslutas med en resa till Polen, där elever får följa i förintelsens spår och besöka koncentrationslägret Auschwitz.

— Både elever och vi pedagoger blir djupt berörda av den här resan och det märks tydligt på eleverna att man förstår kopplingen mellan historien och det vi kan se idag, säger Åsa Backéus, pedagog på Kulturcentrum Asken.

Berör och förändrar i grunden

Att arbetet i projektet berör och förändrar i grunden märks tydligt hos eleverna.

— Vi har sett fina förändringar hos elever som det funnits en oro för. Efter deltagande i projektet har de ändrat inriktning och istället blivit djupt engagerade i samhällsfrågor, även efter avslutad skolgång, berättar Åsa Backéus, pedagog på Kulturcentrum Asken.

En av eleverna, som fick frågan om hur Toleransprojektet varit, svarade:

— Det går inte riktigt att förklara. Eller kanske… Du vet, jag har alltid trott att det som är viktigt för mig är ointressant för alla andra. Men jag har upptäckt att också jag har något intressant att berätta, att även mina tankar räknas.

Projektet under pandemin

Pandemin har förstås ändrat förutsättningarna, men arbetet har trots det fortsatt.

— Vi har så gott vi kunnat hållit verksamheten igång. Istället för fysiska träffar och resor har vi haft digitala möten och även om förutsättningarna inte varit optimala har eleverna lyckats knyta nya vänskapsband, fått nya kunskaper och fördjupad förståelse för sig själva och andra, säger Helena Hermansson, projektledare för Toleransprojektet i Borlänge kommun.

Så snart det är möjligt återgår arbetet till det mer normala, med fysiska träffar på Kulturcentrum Asken och resan till Polen.

— Vi ser verkligen fram emot att få träffa alla elever igen och arbeta med den här frågorna fullt ut, säger Åsa Backéus, pedagog på Kulturcentrum Asken.

Demokrativeckan i Dalarna

Eleverna i årets omgång är engagerade i Demokrativeckan i Dalarna 2021, som pågår 3 – 10 juni. Under veckan firas att det var 100 år sen Sverige införde allmän rösträtt och blev en demokrati. Frågor som rasism, klimat, jämställdhet, arbetsmarknad och delaktighet kommer att beröras. Medverkar gör representanter från Toleransprojektet, Kulturcentrum Asken, Tjejjouren Dalia, ABF och Rädda Barnens verksamheter samt lokala politiker.

— Vår del är att under två dagar, via en livesändning, belysa ämnet demokrati ur barns och ungas perspektiv. Vi kommer att beröra frågor som rasism, klimat, jämställdhet, arbete och delaktighet, berättar Helena Hermansson, projektledare för Toleransprojektet.

Häng med under Demokrativeckan 3-10 juni! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om Toleransprojektet

Toleransprojektet bygger på ett pedagogiskt förhållningssätt, som under närmare 20 år framarbetats av lärare i Kungälv. Förhållningssättet, eller modellen, kallas därför även för Kungälvsmodellen, vilken utvecklades som en reaktion på nynazisters mord på John Hron 1995. Projektet har av FN uppmärksammats som en fungerande strategi i arbetet med att öka den sociala sammanhållningen mellan ungdomar.

Parallellt med den elevinriktade delen utbildas även lärare och annan skolpersonal som är knutna till projektet. Utbildningarna genomförs av Segerstedtsinstitutet (Göteborgs universitet), som inom ramen för projektet har till uppgift att stötta kommuner, myndigheter och organisationer som är engagerade i projektet.

I Borlänge kommun drivs Toleransprojektet i samarbete med Kulturcentrum Asken och Svenska kyrkan.

Innovativt samarbete med sikte på ökad måluppfyllelse

2047 Science Center – vilken resurs vi har i Borlänge! Skolprogram och samarbete med kommunens skolor har funnits i många år, men formerna utvecklas hela tiden. Under vårterminen 2021 har bland annat Maserskolan fått del av värdefullt stöd från pedagoger på 2047.

2047 Science Center, tidigare Framtidsmuséet, har länge tagit emot skolklasser för att erbjuda eleverna breddade och fördjupade kunskaper inom naturvetenskapliga ämnen. Till exempel kan ett tema som rymden få en extra dimension genom ett besök i Science Centers planetarium.

Förändrat arbetssätt

Det senaste året har man på Science Center börjat planera för ett något förändrat arbetssätt gentemot grundskolan i Borlänge. Tanken är att utöka närvaron ute på skolorna och erbjuda ett tätare samarbete kring planering och genomförande av undervisning inom ämnen som kemi, fysik, biologi och teknik, samt matematik.

På Maserskolan tog man detta läsår kontakt med Science Center inför en NO-lärares föräldraledighet under vårterminen.

— Vi undrade om pedagoger från 2047 skulle kunna hjälpa till att täcka upp under den ordinarie lärarens föräldraledighet. Glädjande nog kunde vi få till den lösningen, säger Stefan Karlsson, biträdande rektor på Maserskolan.

Undervisning i biologi och kemi

Sagt och gjort. Från och med vecka 10 har flera pedagoger från 2047 tagit ansvar för undervisningen i biologi och kemi för den föräldralediga lärarens klasser. Till följd av coronapandemin och ett större utbrott av smittspridning behövde dock skolan införa fjärr- och distansundervisning precis i samma veva som pedagogerna från 2047 skulle ta över. Därmed kunde upplägget inte bli riktigt som planerat, men undervisningen genomfördes med hjälp av Science Center.

Samarbetet fortsätter

Nästa termin har pandemin förhoppningsvis lagt sig och den föräldralediga läraren är tillbaka i tjänst. Samarbetet med 2047 kommer ändå att fortsätta.

— Till hösten bör vi även få utrymme för mer innovativa lösningar. Hos 2047 finns till exempel tillgång till utrustning som möjliggör ett mer spännande, praktiskt/laborativt arbete. Vi tror den biten kan väcka nyfikenhet och intresse bland våra elever och därmed även göra det lättare för dem att ta till sig och förstå NO-ämnena, säger biträdande rektor Stefan Karlsson.

Att "hitta nycklarna", väcka intresse och pröva nya metoder

I skolan jobbar man hela tiden för att eleverna ska utveckla sina kunskaper och nå målen inom olika ämnen. Att ”hitta nycklarna”, väcka intresse, pröva nya metoder och sätt att förklara det som är svårt är varje lärares dagliga utmaning. Det här gäller alla ämnen, men inom just NO och matematik erbjuder 2047 Science Center spetskompetens och värdefullt stöd.

— Vår förhoppning är att genom Science Center även få tillgång till extra specialpedagogisk kompetens, stöd och möjlighet till mer praktiskt arbete inom matematik. Kanske kommer vi kunna dubblera lärarresursen på vissa lektioner. Oavsett hur upplägget blir, ser vi fram emot det och tror att samarbetet i förlängningen kommer kunna bidra till ökad måluppfyllelse för våra elever, avslutar Stefan Karlsson, biträdande rektor på Maserskolan.

Övriga insatser från 2047 Science Center i samarbetet med Maserskolan:

 • Ökad lärartäthet i klasser och ämnen där behov finns
  Pedagoger från 2047 har arbetat med stöd till obehörig lärare i teknikämnet genom att finnas med på samtliga lektioner samt gjort en undervisningsplan för teknikämnet från årskurs 7-9.
 • Extra stödundervisning för elever som kommit efter
  Elever i årskurs 9 som har luckor i NO-ämnet har fått extra stöd för att kunna nå ett slutbetyg.

 • Stöd i specialpedagogiska aktiviteter
  Specialpedagog från 2047 har i dialog med speciallärare startat upp ett arbete för att skapa förutsättningar för att utveckla specialpedagogiskt stöd för enskilda elever men också stötta pedagogerna att arbeta inkluderande.

 • Nulägesanalys av undervisningen i NO/TK
  En nulägesanalys görs för att skapa ett underlag för en utvecklingsplan inför höstens riktade insatser på skolan.

Mer om 2047 Science Centers samarbete med skolan i Borlänge kommun:

Skolprogram – pedagogiska koncept för kommunala skolor i Borlänge Länk till annan webbplats.

Nyhetsbrev april 2021, innehåll:

"Många av medarbetarna har sitt hjärta på skolan"
- På Tjärnaängskolan har lärararbehörigheten gått från 38 till 90 procent

Välkommen till vårt lag, Patrik och Johanna!
- Nya skolchefer

Det här med att sikta högt är utmanande för oss alla
- Barn- och utbildningsnämndens ordförande

Vi ger barn chansen att upptäcka en ny värld
- Kulturcentrum Asken

Vi bygger, flyttar och fräschar upp
- Lokaler för lärande i många år framöver

”Många av medarbetarna har sitt hjärta på skolan.”

På Tjärnaängskolan är lärarbehörigheten hög, hela 90 procent av lärarna har lärarexamen. Så har det däremot inte alltid varit, för bara något år sedan hade skolan det lägsta antalet behöriga lärare i Borlänge kommun, 38 procent. Framåtanda, medvetna strategier, ett jäklar anamma, trivsel i personalgruppen och ett envist arbete har bidragit till den anmärkningsvärda ökningen.

För ungefär tre år sen rekryterades Jenny Sandelin till ny rektor tillsammans med ett nytt ledningsteam på Tjärnaängskolan. Vid den tidpunkten hade skolan den lägsta andelen behöriga lärare i hela Borlänge. Idag är det tvärtom, Tjärnaängskolan hör till de skolor som har bland de flest behöriga lärare.

– Vi har jobbat hårt för att uppnå den behörighetsnivå vi har idag. Jag är stolt över hela vår resa, att vi tog tag i det här och fokuserade på att höja resultaten, samtidigt som vi prioriterade sammanhållningen och trivseln i arbetslaget, säger Jenny Sandelin, rektor på Tjärnaängskolan.

God hjälp av Skolinspektionens granskning

Jenny Sandelin och personalen på skolan har tillsammans arbetat intensivt med det systematiska kvalitetsarbetet, det vill säga noggrant följt upp resultaten, analyserat, undersökt och utvärderat med målet att höja elevernas resultat.

– Vi hade god hjälp av den granskning Skolinspektionen genomförde för omkring tre år sedan. Skolan fick kritik på många punkter och det underlaget kunde vi använda oss av när vi bestämde hur vi skulle jobba vidare, säger Jenny Sandelin. Skolan är idag godkänd av Skolinspektionen på samtliga punkter.

Effekt på mer än ett sätt

Det riktade arbetet för att förbättra resultaten i skolan gav effekt på mer än ett sätt. Med nytt fokus, stort engagemang och en tydlig riktning, började inte bara elevresultaten förbättras, allt fler behöriga lärare lockades dessutom till Tjärnaängskolan.

– Lärare har spontant hört av sig till oss och vill jobba här efter att de hört om det arbete vi gör. Många attraheras av utmaningen och har ett stort intresse av att arbeta med flerspråkighet, som är en betydande del i vår verksamhet, säger Jenny Sandelin.

Några av de absolut skickligaste pedagogerna

På skolan arbetar många väldigt skickliga lärare. De har ett stort engagemang och är drivna i att utveckla sin undervisning för att för att på bästa sätt möta elevernas behov. Flera av lärarna har valt att komma tillbaka till skolan från en tid i andra kommuner eller verksamheter.

– Många av medarbetarna har verkligen sitt hjärta på skolan. De vill och verkar för eleverna och skolans utveckling. Vi har några av de absolut skickligaste pedagogerna hos oss och det lockar det i sin tur fler, säger Jenny Sandelin.

Ett ledningsgäng som trivs med varandra

Förutom att hög kompetensnivå, ett utmanande uppdrag och framåtanda lockar lärare ser Jenny också att trivseln på arbetsplatsen är avgörande även hos ledningen.

– Vi har verkligen lyckats bygga ett ledningsgäng som trivs med varandra. Vi är absolut inte perfekta, men vi vill skolan och eleverna det absolut bästa, säger rektor Jenny Sandelin.

 

Välkommen till vårt lag, Patrik och Johanna!

Nya skolchefer, Patrik Bergström och Johanna Berglund

Patrik Bergström och Johanna Berglund började som nya skolchefer i Borlänge kommun den 1 april.

– Jag är glad att vi har kunnat utöka skolchefsorganisationen och ser fram emot ett samarbete där vi tillsammans kan utveckla våra verksamheter, säger Lars Walter, sektorchef för bildningssektorn.

Förstärkning av stödet till rektorer

Johanna Berglund och Patrik Bergström har lång erfarenhet av arbete inom skolan, både som lärare och rektorer. Johanna Berglund bor idag i Hudiksvall och Patrik Bergström kommer från Borlänge. De kommer tillsammans med Ulrika Forssell att utgöra stödet till rektorer inom kommunens för- och grundskoleverksamhet.

– Jag är förväntansfull och ser verkligen fram emot uppdraget. Utbildning och utveckling är något jag brinner för. Jag ser fram emot att bidra till att skapa goda förutsättningar för att möta behov och framtida utmaningar i samarbete med chefsgruppen, medarbetare och samarbetspartners, säger Johanna Berglund.

Frigöra resurser för pedagogikens skull

Den nya skolchefsorganisationen innebär vissa förändringar i arbetsuppgifter. Tanken är att kunna frigöra mer resurser för kvalitetsarbetet i förskola och grundskola. Dessutom utökas stödet till rektorerna, så att de i sin tur får ges möjlighet att i högre grad vara pedagogiska ledare ute på sina enheter.

– Det känns spännande, inspirerande och som en mycket intressant utmaning. Jag tycker att det ska bli roligt att jobba i team och framför allt arbeta tillsammans med rektorerna för att hitta kreativa gemensamma lösningar på de utmaningar vi ställs inför, säger Patrik Bergström.

I samband med att de nya skolcheferna börjar sina tjänster kommer Peter Gabrielsson att avsluta sin tjänst som skolchef.

– Jag vill passa på att rikta ett stort tack till Peter för hans tid i bildningssektorn och önskar honom lycka till i hans nya roll som verksamhetschef på pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna, Högskolan Dalarna, säger Lars Walter.

"Vi ger barn chansen att upptäcka en ny värld"

Smide, spoken word, dans och teater. Tack vare ett rekordstort stadsbidrag kommer barn och unga i Borlänge få uppleva ett skolår av extra mycket kultur.

– Kultur är ganska otillgängligt för unga i vårt samhälle idag. I Borlänge finns det till exempel många fotbollsplaner som fotbollsintresserade kan använda. Kulturella fotbollsplaner finns det däremot inte lika många av. Med det här stadsbidraget kan vi få ut mer kultur till våra elever, fånga upp några elever och ge dem ett nytt uttryckssätt som de inte hade tillgång till innan, säger Elina Elestrand enhetschef Kulturcentrum Asken.

3,3 miljoner kronor – rekordstort bidrag

Varje år delar myndigheten Kulturrådet ut bidraget ”Skapande skola”, med syftet att få in mer konst och kultur i grundskolan. Kulturcentrum Asken har beviljats bidrag för Borlänge kommuns räkning varje år sedan bidraget infördes 2008. För läsåret 2020/2021 blev bidraget rekordstort.

– Vi fick 3,3 miljoner kronor vilket är det fjärde största bidraget i år. Det är bara Stockholm, Göteborg och Malmö som fått mer pengar så det känns jättehäftigt, säger Elina Elestrand.

”Viktigt att använda pengarna klokt”

Under året kommer elever från förskolan upp till årskurs 9 att få uppleva och testa på olika kulturaktiviteter. Dansworkshops, teaterföreställningar, mattemusik, spoken word och film är bara en liten del av de aktiviteter som planerats.

– Mina förhoppningar för läsåret är att vi lyckas förvalta de här pengarna väl. Jag hoppas också att våra barn och unga kommer få ut någonting av sina kulturella möten och att vi kan hjälpa dem att upptäcka en ny värld. Att de blir mer än de var innan helt enkelt, säger Elina Elestrand enhetschef Kulturcentrum Asken.


Monica Lundin, ordförande i barn- och utbildningsnämnden:

"Det här med att sikta högt är utmanande för oss alla"

Monica Lundin, ordförande i barn- och utbildningsnämnden

Att ha det politiska ansvaret för Borlänges förskolor och skolor ger många dimensioner av utmaning, glädje, sömnlösa nätter och möten med människor. Det är tydligt att skolan är en hjärtefråga för många, mig själv inkluderad. Jag blir ofta kontaktad av lärare, rektorer, elever, vårdnadshavare och Borlängebor som utifrån sina upplevelser vill diskutera och föreslå lösningar för Borlänges skolverksamheter. Det är verkligen en av förmånerna med mitt uppdrag.

Bästa vaccinet mot ett liv i utanförskap

Skolan och lärandet är på många sätt avgörande för barns och ungdomars utveckling, självkänsla, självförtroende och möjlighet att förverkliga sina drömmar. Vi vet att en genomgången gymnasieutbildning är det bästa vaccinet mot ett liv i utanförskap. Det är just därför barn- och utbildningsnämnden satt ett högt mål för skolverksamheterna i Borlänge kommun. ”Vi ska ha en skola i världsklass med fokus på kunskap och arbetsro, så att alla når sina mål och kan välja sin egen framtid.”

Jag förstår att det här målet kan kännas utmanande och för några kanske rent av idiotiskt. Men låt mig då förklara vad vi menar.

Varje barn och elev ska nå kunskapsmålen

Att ha en skola i världsklass ska inte förväxlas med att vi som Japan ska vara bäst i hela världen, det om något vore en smula idiotiskt. Det vi menar med världsklass är när något är riktigt bra och att vi alla gör vårt yttersta för att varje barn och elev ska nå kunskapsmålen samtidigt som de utvecklar en stark tro på sin egen förmåga.

Vi tror att en ändrad riktning är en förutsättning för att Borlänges elever ska höja sina kunskapsresultat. Det är bland annat därför Borlänges skolor sedan höstterminen 2020 är mobilfria och att arbetet för att skapa trygghet och studiero är ständigt pågående.

Resultaten och andelen behöriga lärare ökar

Borlänges elever och deras vårdnadshavare ska veta att den tid de lägger ner på studier kommer att löna sig och att det stöd de får på vägen är det bästa. Våra niondeklassare ska vara behöriga till gymnasiet och elever i tredje klass ska kunna läsa, skriva och räkna för att nå en bra fortsatt inlärning högre upp i stadierna. För att uppnå det behövs behöriga lärare och vi kan med glädje konstatera att andelen behöriga lärare ökar i våra skolor. Inte bara bidrar det till ökad kvalitet och höjda resultat, det bidrar också till att arbetsmiljön förbättras. Är det något jag vill så är det just att personalen har det bra, trivs och känner sig uppskattade och stolta över det fina arbete de gör.

Vi har startat i uppförsbacke

Så hur ska vi närma oss målet? Ja, låt oss vara ärliga med att vi har startat i uppförsbacke. Sedan alltför länge ligger kommunen lågt i skolranking gentemot andra kommuner. Det ekonomiska läget har varit tufft, något som sliter på alla, men också något vi bara måste ta oss igenom. Målet är att vi i inledningen av 2022 har en ekonomi i balans, något som kommer att ge oss långt bättre förutsättningar för att genomföra väl avvägda satsningar för att uppnå stabilitet, ökad kvalitet, stigande resultat och en arbetsmiljö som triggar frisktalen.

Grunden för lärandet läggs i förskolan

Som så många andra hoppas jag också att pandemin inte påverkar oss i lika hög grad när vi närmar oss årets slut. Det har minst sagt varit utmanande för personalen ute i verksamheterna och det jobb som görs är imponerande. Trots omständigheterna har ett envist och fokuserat arbete lett till att kunskapsresultaten ökar. Jag är också stolt och imponerad över förskolans arbete. Grunden för lärandet startar hos förskolebarnen och det är härligt att följa hur förskolepersonalen arbetar med sitt uppdrag.

På rätt väg

Det finns många tecken på att vi är på rätt väg, likväl är vi bara i början av vårt arbete. För min och nämndens del innebär det att vi ska fortsätta vara modiga och ta de beslut som krävs. Vi ska fortsätta tro på att vårt uppsatta mål alla gånger är möjligt att uppnå, även om vi vet att det tar tid. Vi ska göra vårt absolut bästa för att alla som jobbar ute i verksamheterna ska ha så bra förutsättningar som möjligt. Och vi ska fortsätta lyssna till dem som är proffs, det vill säga skolchefer, rektorer, lärare, pedagoger, elever och de som ägnar tid åt forskning.

Borlänges barn och ungdomar förtjänar inget mindre

Det här med att sikta högt är utmanande för oss alla. Men jag kommer aldrig att drivas av något annat än min övertygelse om att höga mål och höga ambitioner är ett måste för att uppnå framgång. De största kraven ställer jag på mig själv. Den förhoppning jag har är att personalen i förskolan och skolan ska tro på sig själva och vår gemensamma förmåga. Det är också min önskan att alla i organisationen fokuserar på möjliga lösningar och fyller på varandra med energi, välvilja, stolthet och mod. Borlänges barn och ungdomar förtjänar inget mindre.

Jag vill avsluta med ett citat från längdåkerskan Linn Swahn: ”Jag ska alltid köra för seger. Om jag inte har det tankesättet kan jag aldrig vinna, jag siktar hellre högt och ser vart det leder mig.”

Vi bygger, flyttar och fräschar upp

En växande stad ställer höga krav på både långsiktig och kortsiktig planering. Inte minst när det gäller våra förskolor och skolor, där fokus ligger på kvalitet här och nu, samtidigt som vi planerar för en väl fungerande förskole- och skolverksamhet tio, femton år framåt i tiden.

Just nu växer nya skolor upp, samtidigt som planer för förflyttningar, renoveringar och framtida byggen lägger grunden för lärande, idag och många år framåt i tiden.

Paradisskolan – nybyggnation

En helt ny förskola och skola byggs för att möta upp det ökade behovet av elevplatser och kommer att ha plats för ungefär 700 barn och elever. Paradisskolan kommer att inrymma förskola med åtta avdelningar och grundskola med låg- och mellanstadium. Skola får också en idrottshall.

Efter höstlovet 2021 beräknas verksamheten kunna öppna. Inflytt beräknas ske under hösten 2021.

Mer om nybyggnationen av Paradisskolan Öppnas i nytt fönster.

Visionsskiss, Paradisskolan

Visionsskiss, Paradisskolan

Gylle Skola - nybyggnation

Gylle Skola stod inför ett stort renoveringsbehov och beräknad ökning av antalet elever. Beslut togs därför att bygga en ny skola och arbetet påbörjades under 2020. Preliminärt ska hela bygget vara slutfört 2026, med ambitionen att delar av verksamheten ska kunna flytta in i den första färdigbyggda etappen årsskiftet 2022/2023.

Mer om ombyggnationen av Gylle skola Öppnas i nytt fönster.

Visionsskiss för Gylle skola

Visionsskiss, Gylle skola