Borlänge kommuns logotyp

Elevhälsa

Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande. I elevhälsans uppdrag ingår att bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Enligt skollagen 2010:800 ska det inom elevhälsan finnas tillgång till skolläkare, skolpsykolog, skolsköterska, skolkurator och specialpedagogisk kompetens.

Elevhälsoarbete

I Borlänge sker det mesta av elevhälsoarbetet under rektors ledning i skolans elevhälsoteam (EHT). I teamen ingår rektor, pedagog, skolsköterska, kurator och ibland andra befattningshavare som utsetts av rektorn. Dokumentationen inom elevhälsan sker i datajournal PMO (Profdoc Medical Office) enligt patientdatalagen 2008:355, patientsäkerhetslagen 2010:659, offentlighets- och sekretesslagen 2009:400, arkivlagen 1990:782 och skollagen 2010:800.

Den centrala elevhälsan

En del av elevhälsan är i Borlänge kommun organiserad i en central enhet med en egen verksamhetschef. Elevhälsan är en stabsfunktion och tillhandahåller kompetenser och tjänster till förvaltningsledning, skolledare, elever och föräldrar. Uppdraget omfattar förskolan till gymnasiet. De lokala elevhälsoteamen förstärks några gånger per termin med skolläkare och skolpsykolog från centrala elevhälsan.

Syftet med en central organisation är att skapa en enhet som utvecklar en högkvalitativ och enhetlig service till kommunens skolor. I centrala elevhälsan finns skolpsykologer, skolläkare, skolsköterskor, inkluderingspedagog som arbetar med särskoleelever, specialpedagoger, synpedagog, logoped, tal- och hörselpedagog samt utvecklare/utredare. Samtliga yrkeskategorier samverkar med varandra och arbetar på uppdrag av rektor.

Elevhälsans arbetsplats

Några av centrala elevhälsans medarbetare har sina lokaler på Borganäsvägen 43. Skolsköterskor och skolkuratorer har sina arbetsplatser på skolorna.