Borlänge kommuns logotyp

Elevhälsa

Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande. I elevhälsans uppdrag ingår att bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Enligt skollagen 2010:800 ska det inom elevhälsan finnas tillgång till skolläkare, skolpsykolog, skolsköterska, skolkurator och specialpedagogisk kompetens.

Elevhälsoarbete

I Borlänge sker det mesta av elevhälsoarbetet under rektors ledning i skolans elevhälsoteam (EHT). I teamen ingår rektor, pedagog, skolsköterska, kurator och ibland andra befattningshavare som utsetts av rektorn. Dokumentationen inom elevhälsan sker i datajournal PMO (Profdoc Medical Office) enligt patientdatalagen 2008:355, patientsäkerhetslagen 2010:659, offentlighets- och sekretesslagen 2009:400, arkivlagen 1990:782 och skollagen 2010:800.

Den centrala elevhälsan

Den Centrala Elevhälsoenheten (CEH) verkar inom både barn- och utbildningsnämndens och gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden. Vidare så arbetar de på uppdrag av förskolans, grundskolans och gymnasieskolans rektorer.

CEH samlar elevhälsans medicinska insatser skolsköterska och skolläkare, skolpsykolog, logopeder och talpedagog samt en specialpedagogisk kompetens mot förskola. Enheten leds av verksamhetschef, tillika skolchef för gymnasieskolan, enhetschef samt en medicinsk ledningsansvarig sjuksköterska (MLA).

Elevhälsan ska ha ett helhetsperspektiv på åldrarna 1-20 år. Arbetets inriktning är främst förebyggande, hälsofrämjande och sker på organisations-, grupp- och individnivå i samverkan med personal, vårdnadshavare och andra instanser. För att verka för en likvärdighet när det gäller elevers rätt till stöd, oavsett i vilken skola de går, har CEH en koordinerings- och prioriteringsfunktion av de kompetenser och den resurstillgång som finns inom verksamheten. Resurserna fördelas utifrån de behov barn/elever har av särskilt stöd samt behovet av handledning/råd/stöd hos rektorer och pedagoger. Skolsköterskorna har sin placering på en eller flera skolor medan de övriga professionerna deltar på skolornas elevhälsoteamsmöten (EHT) 2-4 gånger per termin (så kallad ”Stora EHT”) samt utifrån enskilda barns eller elevers, klassers eller gruppers behov.

CEH arbetar aktivt för att utveckla och effektivisera sin samverkan med förskolor, skolor och andra aktörer, så att barn/elever med svårigheter uppmärksammas tidigt. Det lokala elevhälsoarbetet och elevhälsoteamet/barnhälsateamet är ett viktigt nav i detta. Syftet är att så bra som möjligt medverka till att barn/elever i högre grad får bättre förutsättningar till utveckling och lärande i sin vardag.

Elevhälsans arbetsplats

Några av centrala elevhälsans medarbetare har sina lokaler på Borganäsvägen 43. Skolsköterskor och skolkuratorer har sina arbetsplatser på skolorna.