Borlänge kommun

Arenor för föräldraskapsstöd

När stödet från din familj eller nätverk inte räcker till, eller om du inte har något stöd nära dig, kan du söka stöd och hjälp från flera verksamheter i Borlänge.

Ingen förälder är perfekt och föräldraskapet innebär för de allra flesta både toppar och dalar. Om du behöver stöd är det viktigt att du tar kontakt med en verksamhet som kan stödja dig. Samhället kräver inte att du ska vara perfekt som förälder och det är lättare att få stöd med att lösa dina problem direkt när de uppkommer, innan de hunnit växa och bli större.

Familjecentralen Sopranen är Borlänges första familjecentral.

Familjecentralen Sopranen riktar sig till blivande föräldrar, barn i åldern 0-6 år, deras föräldrar och för barnet andra viktiga personer. Familjecentralen erbjuder hälsofrämjande, generella, tidigt förebyggande och stödjande insatser. På Familjecentralen i Borlänge finns mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med inriktning mot förebyggande arbete.

 

Var: Humanistgatan 4C Borlänge

Instagram: familjecentralensopranen

Alla människor kan få svårigheter när det gäller samlevnad och relationer. Till familjerådgivningen är du/ni välkommen att vända er om det känns svårt att hitta en lösning på egen hand. Familjerådgivningen välkomnar alla människor oavsett etnisk tillhörighet, religion och sexuell läggning.

Ni kan vända er till familjerådgivningen om ni:

 • Vill ge förhållandet en chans
 • Har svårt att prata med varandra
 • Känner att känslorna har tagit slut
 • Är missnöjda och besvikna
 • Har problem med närhet, intimitet och sex
 • Funderar på att skiljas/separera
 • Har problem med otrohet
 • Har det svårt med svartsjuka
 • Bråkar för mycket
 • Har funderingar i bonusfamiljen
 • Vill prata om tidigare relationer

Kontakten med familjerådgivningen är frivillig och ni behöver själva ta kontakt för att få en tid för samtal. Familjerådgivarna har tystnadsplikt och skriver inga journaler eller dokument. Ni kan välja att vara helt anonyma.

Kostnad: 150 kronor per samtal/besök

För mer information:

Familjerådgivning - Borlänge (borlange)

För kontakt:

Telefon: Familjerådgivningen tar emot besök efter tidsbokning via telefon 0243-664 50

Adress: Borganäsvägen 43, Borlänge

Mail: familjeradgivning@borlange.se

Socialtjänsten erbjuder både universellt och riktat stöd till föräldrar. Universellt stöd genom exempelvis att socialarbetare finns på familjecentral och ungdomshälsa, erbjuder kurser i föräldraskapsstöd eller informationsträffar. Riktat stöd erbjuds oftast efter en behovs­bedömning, det vill säga en utredning där behovet av och rätten till stöd utreds.

Socialtjänsten ger stöd utifrån två lagstiftningar, Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service (LSS) till vissa funktionshindrade.

Individ- och familjeomsorgen i Borlänge kontaktas om du som förälder vill ha råd och stöd på olika sätt (SoL). I kontakten med socialtjänsten kommer ni prata om både det som fungerar bra och det som är problem. Efter det så kommer du tillsammans med en handläggare fram till insatser som passar till dig och ditt barn. Ansöker om stöd gör du hos Mottagnings- och förebyggande enheten. Du kan få hjälp att komma i kontakt med en mottagningssekreterare genom att ringa Borlänge kommuns servicecenter 0243 - 740 00.

Om man som förälder har ett barn med funktionsnedsättning finns möjlighet att ansöka om insatser enligt lagen om stöd och service (LSS) till vissa personer med funktionsnedsättning. Familjen kan bland annat beviljas korttidsvistelse för barnet, kontaktperson och avlösarservice i hemmet. Familjer där någon av föräldrarna har en funktionsnedsättning kan också ansöka om stöd.

Ansöker gör du hos biståndsenheten. Du kan få hjälp att komma i kontakt med biståndshandläggare genom att ringa Borlänge kommuns servicecenter 0243 - 740 00. Du kan även ansöka genom att skriva ett vanligt brev eller skriva ut en blankett.

Här Länk till annan webbplats. kan du läsa om hur du ansöker om insatser enligt lagen om stöd och service (LSS) till vissa personer med funktionsnedsättning, vart du vänder dig och hur utredningen går till.

För mer information:

Omsorg och hjälp - Borlänge (borlange.se) Länk till annan webbplats.

Om socialtjänsten för barn och unga - Koll på soc (kollpasoc.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För kontakt:

Telefon: 0243 - 740 00

E-post: kommun@borlange.se

Adress: Stadshuset, Röda vägen 50

I skolan finns elevhälsan med specialpedagogisk, social, psykologisk och medicinsk kompetens. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande och det är elevernas utveckling mot utbildningens mål som ska stödjas.

I Borlänge kommuns skolor genomförs elevhälsosamtal med elever i förskoleklass, årskurs 4, årskurs 7 och år 1 på gymnasiet. I samband med elevhälsosamtalet fyller barnet och vårdnadshavare i en hälsoenkät med frågor om hälsa, livsstil, trivsel och skolsituation. Även bakgrundsfaktorer som exempelvis kön, ålder, födelseland, boende och eventuell funktionsnedsättning ingår. Utifrån svaren i frågeområdena och elevhälsosamtalet ger skolsköterskan information och genomför stödjande samtal med både barn och föräldrar.

För mer information:

Elevhälsa - Borlänge (borlange.se)

För kontakt:

Några av centrala elevhälsans medarbetare har sina lokaler på Borganäsvägen 43. Skolsköterskor och skolkuratorer har sina arbetsplatser på skolorna.

Telefon: 0243 - 740 00

Förskolan, grundskolan, grundsärskolan och fritidshemmen är viktiga arenor som bjuder in till samverkan i möten mellan barn, deras föräldrar och pedagoger och når väldigt många föräldrar.

När barnet går på förskolan och på lågstadiet sker vardagliga mötet mellan förälder och pedagog vid både hämtning och lämning. Det är också ett viktigt tillfälle för samarbete kring barnet eller för utbyte av information.

Utöver det sker samverkan genom att förskolan och skolan bjuder in till till exempel föräldramöten, öppet hus, informationskvällar och utvecklingssamtal. Föräldrar får då möjlighet att se och ta del av verksamheten vilket är positivt för samverkan med personalen och relationen till barnet. Dessa tillfällen ger också möjlighet att prata med personalen mer informellt och för föräldrar att mötas och skapa nya kontakter.

 

För mer information:

Barn och utbildning - Borlänge (borlange.se)

Det svenska skolsystemet på flera språk:

Languages - Utbildningsguiden (skolverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För kontakt:

Ta kontakt med ditt barns skola

När barnet lämnat grundskolan minskar ofta föräldrarnas kontakt med skolan då barnet har blivit äldre och mer självständigt, men även under gymnasietiden är skolan en viktiga arena som bjuder in till samverkan i möten mellan eleverna, deras föräldrar och pedagoger genom exempelvis föräldramöten, utvecklingssamtal och öppet hus.

Via skolan sker utbyte av information och nödvändigt samarbete kring eleven. Du som förälder är fortfarande viktig för ditt äldre barns hälsa och lärande, en avklarad gymnasieutbildning är en skyddsfaktor för ett liv i egen försörjning och en god hälsa.

För mer information:

Gymnasium - Borlänge (borlange.se) Länk till annan webbplats.

För kontakt:

Ta kontakt med ditt barns skola

Kommunal vuxenutbildning är en del av det svenska utbildningssystemet. Svenska för invandrare (sfi), särvux, yrkesutbildningar, grundläggande och gymnasial utbildning tillhandahålls för att stödja och stimulera vuxna till ett livslångt lärande. Utbildningen ger en möjlighet att kompensera och komplettera kunskaper och meriter på grundläggande eller gymnasial nivå.

Ju nu pågår ett projekt där föräldraskapsstöd integreras i Borlänge kommuns sfi-verksamhet. Genom att integrera föräldraskapsstöd i sfi-undervisning kommer fler vuxna, med utländsk bakgrund och svag ställning på arbetsmarknaden, få stöd för att stärka barn/ungas utveckling.

För mer information:

Vuxenutbildningen - Borlänge (borlange.se) Länk till annan webbplats.

ICDP | International Child Development Programme – Programmet Vägledande samspel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För kontakt:

Telefon: 0243 - 740 00

E-post: kommun@borlange.se

Adress: Stadshuset, Röda vägen 50

Mödrahälsovården (MHV) och barnhälsovården (BHV) i Borlänge erbjuder föräldraskapsstöd individuellt och i varierande grad i grupp. BHV har även uppdraget att göra hembesök. Föräldraskapsstödet inom MHV och BHV sker genom regelbundna enskilda möten med blivande föräldrar och genom samverkan med andra aktörer som är viktiga för familjen. Stödet kan även ges i grupper – universellt stöd till alla men också som riktat stöd till föräldrar som behöver extra stöd.

För mer information:

Besök på barnmorskemottagningen - 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Besök på barnavårdscentralen, BVC - 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

För kontakt:

För MVC Kontakta din barnmorskemottagning

För BVC kontakta din barnavårdscentral

För dig som förälder är det viktigt att ha ett arbete. Ur ett föräldraperspektiv kan det vara tryggt för barnen att veta att mamma och pappa har ett arbete, och du som förälder känner att du gör nytta, får rutiner i vardagen och har en lön.

Uppbär du försörjningsstöd kan du få stöd och vägledning för att komma närmare egen försörjning av Arbetsmarknadsenheten, prata med din socialtjänsthandläggare om du vill ha stöd.

För kontakt:

Telefon: 0243 - 740 00

E-post: kommun@borlange.se

Adress: Stadshuset, Röda vägen 50

I mottagningen av nyanlända flyktingar arbetar vi med hela familjen i integration, socialt stöd och rådgivning som även inkluderar föräldrastöd.

I den lagstyrda samhällsorienteringen som vi tillhandahåller är en del av innehållet ”Att bilda familj och leva med barn i Sverige".


Stöd kring studier, jobb och svenska samhället på Familjecentralen Sopranen

På Familjecentralen Sopranen i Borlänge är handläggare från arbetsmarknads- och integrationsenheten på plats i öppna förskolan lokaler varje onsdag och torsdag mellan kl: 9.00-11.30. Dit kan du som förälder gå tillsammans med ditt barn 0– 6 år.

Av handläggarna kan du få stöd och hjälp i dina funderingar kring studier och jobb samt frågor som rör det svenska samhället i stort.

 

För kontakt Integration:

Telefon: 0243 - 740 00

E-post: kommun@borlange.se

Adress: Stadshuset, Röda vägen 50

 

För kontakt Familjecentralen Sopranen:

Telefon: 0243-74000

Adress: Humanistgatan 4C Borlänge

Instagram: familjecentralensopranen