Borlänge kommuns logotyp

Bakgrund

Föräldrastödet är en viktig fråga för Borlänge kommun och nämns redan 2008 i den dåvarande folkhälsoplanen. Trots att det har varit en viktig fråga har det varit svårt att få till ett hållbart föräldraskapsstöd.

I Behovsanalys för social hållbarhet 2017 -En första samlad bild av skillnader i hälsa och levnadsförhållanden i Borlänge kommun framkommer att: barnfattigdomen i kommunen är hög och i synnerhet i familjer med utländsk bakgrund, antalet placerade barn och unga än högre än i andra socioekonomiskt jämförbara kommuner, och att en lägre andel av barnen i Borlänge kommun än i riket uppnår gymnasiebehörighet.

I behovsanalysen identifierades tre prioriteringar som bedömdes särskilt viktiga och som skulle utgöra kärnan för det tvärsektoriella, sociala hållbarhetsarbetet. Dessa tre prioriteringar var jämlik hälsa, jämlik trygghet och jämlikt lärande (HTL). I behovsanalysen valdes också nio fokusområden ut. Fokusområden visar på vilka områden som bedömdes viktiga att arbeta med att främja för att nå jämlik hälsa, jämlik trygghet och jämlikt lärande. Dess nio fokusområden är:

  • Främja psykisk hälsa
  • Främja fysisk aktivitet
  • Främja goda uppväxtvillkor för barn och unga
  • Främja gymnasieutbildning
  • Främja egen försörjning
  • Främja egenmakt, deltagande och inflytande
  • Främja trygga miljöer
  • Främja tilliten till det offentliga
  • Främja tilliten mellan individer och grupper

Det fortsatta arbetet

Arbetet med gruppbaserat föräldraskapsstöd kan ses som en naturlig fortsättning på kommunens arbete för jämlik hälsa, jämlik trygghet och jämlikt lärande(HTL). Arbetet kan också ses som ett sätt att arbeta mot visionsområdet socialt hållbart Borlänge i strategisk plan: Ett Borlänge där människor lever ett gott liv med jämlika och jämställda förutsättningar för hälsa, trygghet och lärande.

I mars 2019 gjordes en kartläggning av det gruppbaserade föräldraskapsstödet. Syftet med kartläggningsuppdraget var att ge ökad kunskap om det gruppbaserade föräldrastödets utformning och inriktning som en grund för det fortsatta arbetet och beslut i frågan.

Under senare delen av 2019 togs ett beslut i kommunen att föräldraskapsstödet skulle vara ett gemensamt ansvar mellan förskola, grundskola, elevhälsan, gymnasiet, vuxenutbildningen och individ- och familjeomsorgen. Föräldraskapsstödet skulle vara manualbaserade program som är utvärderade/beforskade och haft positiv effekt.

Efter 2019 har arbetet handlat om att genomföra piloter för föräldraskapsstöd i verksamheter som inte haft manualbaserat föräldraskapsstöd tidigare, återuppbygga föräldraskapsstöd som tidigare varit aktivt och att stärka det föräldraskapsstöd som finns.

Under 2023 så kommer kommunens riktlinjer för föräldraskapsstöd att revideras.

  • Ingen giltig användare vald.