Borlänge kommuns logotyp
Händer som möts och läggs ovanpå varandra

Gemensamma utgångspunkter

Nedan finns information om nationella, regionala och lokala utgångspunkter för arbetet med ett stärkt föräldraskapsstöd.

Nationella utgångspunkter

Regeringen:

Den 30 augusti 2018 antog regeringen En nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd. Med föräldraskapsstöd avser regeringen insatser, aktiviteter och verksamheter riktade till föräldrar som görs i syfte att stärka föräldraförmågan och relationen mellan förälder och barn. Genom föräldraskapsstödet ska föräldrarna ges kunskap om barnets rättigheter, hälsa och utveckling. Målet med En nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd är att alla föräldrar ska erbjudas föräldraskapsstöd under barnets hela uppväxt. I strategin betonas att barns rättigheter ska stå i centrum, och att stödet ska bidra till jämställt föräldraskap och jämlikhet i hälsa.

Nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd - Startsida (mfof.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regionala utgångspunkter

Länsstyrelsen:

Länsstyrelsen i Dalarnas län har ett regeringsuppdrag att ge stöd till kommuner, regionen och andra aktörer i deras arbete med föräldraskapsstöd i utsatta områden. Uppdraget ska pågå från år 2023 till och med 2026.

Föräldraskapsstöd för minskad kriminalitet bland barn | Länsstyrelsen Dalarna (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen i Dalarna haft en regional handlingsplan för föräldraskapsstödet i samarbete med den regionala stödstrukturen för föräldraskapsstöd, där Borlänge kommun ingått. Handlingsplanen gällde 2020–2023. I planen lyftes tre regionala utvecklingsområden fram: långsiktighet, tillgänglighet och resursbesparande samarbeten.

För mer information:

Föräldraskapsstöd | Länsstyrelsen Dalarna (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Dalarna:

Strategidokumentet Dalarna – Sveriges bästa ungdomsregion 2021-2024 syftar till att ge stöd, vägledning och inspiration till politiker och tjänstemän i arbetet. I strategin finns mål och indikatorer som säger att unga i Dalarna ska känna att tillvaron är meningsfull och att de blir sedda, unga i Dalarna ska känna sammanhang och meningsfullhet samt att de blir sedda och bemötta med respekt. Detta är grunden för en god hälsa. Alla unga har rätt till en bra uppväxtmiljö och goda förutsättningar att utvecklas.

För mer information:

Kontakta Regionen, diarienummer RD21/03019

Lokala utgångspunkter

Borlänge kommun:

Kommunen arbetar för att Borlänge ska vara socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart. De tre hållbarhetsperspektiven är en del av kommunens visionsområden som beskrivs i strategisk plan. 2017 tog kommunen fram en behovsanalys som spänner över en rad olika områden och kan ses som en första samlad bild gällande den sociala hållbarheten i Borlänge kommun. Rapporten utgör ett kunskapsunderlag inför fortsatt arbete inom visionsområdet för social hållbarhet så att det utformas ändamålsenligt och behovsstyrt.

För mer information:

Social hållbarhet - behovsanalys 2017.pdf (borlange.se) Länk till annan webbplats.

Övrigt

Föräldraskapsstöd har koppling till en rad andra nationella målsättningar och strategier. Föräldraskapsstöd återfinns bland annat som insats inom områdena barnets rättigheter, jämställdhet, folkhälsa och ANDT-förebyggande arbete i syfte att uppnå de målsättningar som satts upp.

Föräldraskapsstöd knyter även an till mål för Agenda 2030 som rör hälsa och välbefinnande (mål 3), jämställdhet (mål 5), minskad ojämlikhet (mål 10) samt fredliga och inkluderande samhällen (mål 16) på så sätt att stöd i föräldraskapet är effektivt för att främja hälsa, välbefinnande, jämställdhet och minskad ojämlikhet för barn.

Föräldraskapsstöd knyter också an till det brottsförebyggande arbetet samt arbetet med att främja psykisk hälsa.

För mer information:

Lagstöd barns rättigheter och föräldrars ansvar

Barnkonventionen är en lista med regler, där FN bestämt vilka rättigheter barn har. Barnkonventionen är sedan 1 januari 2020 svensk lag och går även under namnet barnrättslagen.

Du som förälder är mycket viktig när det gäller att skydda och ta hand om ditt barns rättigheter. Det innebär att du som föräldrar har huvudansvaret för barnet och att barnet har rätt att växa upp i en miljö präglad av lycka, kärlek och förståelse och bidrar till förståelse att båda föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling. Borlänge kommun och verksamheter inom Region Dalarna har ett stort ansvar för att stötta föräldrar.

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar. I detta textavsnitt lyfts några artiklar kring barns rättigheter och föräldrars ansvar samt paragrafer från föräldrabalken fram som bedömts extra viktiga i förhållande till föräldraskapsstöd.

Barnkonventionen

Artikel 2 Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

Artikel 3 Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.

Artikel 5 Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare ansvarar för barnets uppfostran och utveckling. De ska också stötta barnet i att få sina rättigheter uppfyllda.

Artikel 6 Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

Artikel 12 Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

Artikel 18 Barnets föräldrar eller vårdnadshavare, har gemensamt huvudansvar för barnets uppfostran och utveckling, med statens stöd.

Föräldrabalken

Föräldrabalk 6 kap. Om vårdnad, boende och umgänge

1 § Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.

2 § Ett barn står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem, om inte rätten har anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare eller åt en tillfällig vårdnadshavare. Vårdnaden om ett barn består till dess att barnet fyller 18 år.

Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov enligt 1 § blir tillgodosedda. Barnets vårdnadshavare svarar även för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter samt ska bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. I syfte att hindra att barnet orsakar skada för någon annan ska vårdnadshavaren vidare svara för att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas.

Barnkonventionen - Barnombudsmannen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mina rättigheter (minarattigheter.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föräldrabalk (1949:381) | Sveriges riksdag (riksdagen.se) Länk till annan webbplats.

 

Föräldraskapsstöd som bas för förebyggande arbete

För att främja en god hälsa och utveckling hos barn behöver insatser erbjudas på så väl på samhälls-, grupp- och individnivå. Preventionsstjärnan visar att föräldraskapsstöd riktat mot alla kan ses som en förbyggande insats mot flera olika former av problem.

Preventionsstjärnan

Källa: En nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd s.11

  • Ingen giltig användare vald.