Borlänge kommuns logotyp

Tunet

Välkommen till Tunets förskola!

Tunets förskola ligger i Romme och har sammanlagt fyra avdelningar, fördelade i två byggnader.

Tunets förskola ligger i ett naturskönt bostadsområde med både villor och hyreshus. Granen och Tallen har en fin gård med lekredskap, skogsdunge och en pulkabacke som ger stora möjligheter till lek. Aspen och Lönnens gård är lite mindre men det finns en stor gräsyta med en träddunge som vi använder oss av, precis utanför staketet. I närmiljön finns dessutom skogen, bandyplanen, friidrottsplanen, idrottshallen och lekparker. Verksamheten använder ofta skogen för att utforska årstidernas växlingar.

Avdelningarna Granen och Tallen finns i en byggnad på Lägergatan och där går barn som är mellan 1 och 3 år gamla. Avdelningarna Lönnen och Aspen finns i en modul på Paradgatan i anslutning till skolan. Där går barn som är mellan 3 och 5 år. Förskolan är en av två förskolor som tillhör Tunetenheten, vilken också omfattar Färjegårdens förskola.

Förskolan är en Skogsmulle-förskola, det innebär att under sitt sista år på förskolan får barnen lära sig om Skogsmulle och hans vänner. De får även lära sig om att ta hand om naturen och grundläggande friluftsfärdigheter. Vi erbjuder även Knopp och Skogsknytte för de yngsta barnen, för att väcka barnens intresse och nyfikenhet för djur och natur samt ta tillvara den fantastiska gård och närområdet, där vår förskola finns belägen.

Verksamhet

På Tunet förskolan har vi som mål att förskoletiden ska vara rolig, lärorik och trygg för barn och vårdnadshavare. Vi tror på det kompetenta barnet och utifrån deras intressen och behov formar vi vår undervisning. Leken har stor betydelse för barns utveckling och lärande. Pedagogerna är närvarande i barnens lek och ger mycket tid och möjlighet till lek både inom- och utomhus.

Med de yngsta barnen arbetar vi under våren med dessa teman: Småkryp och insekter på Granen samt Bondgården på Tallen, för ett stödja barnens lärande och språkutveckling utifrån deras eget intresse. Vi arbetar även med Barnkonventionen samt NTA för att väcka barnens nyfikenhet för natur och teknik.

Värdegrunden är något som vi arbetar aktivt med och det sker med bland annat materialet Kompisböckerna och Barnkonventionen.

Vi arbetar för att barnen ska få en adekvat digital kompetens. Detta sker med hjälp av olika digitala verktyg så som lärplattor, Fun Table, Blue-Bot, Bee-bot, projektor och webb-ägg.

Läsåret 2020-2021 har Borlänge kommun ett språkutvecklingsfokus och detta är ett av våra utvecklingsområden som vi arbetar med aktivt på olika sätt i vår verksamhet utifrån barnens ålder och proximala utvecklingszon. Exempel på hur vi arbetar med att främja barnens språkutveckling är genom rim, ramsor, språklåda, drama, berättande, sagoläsning samt ordbilder, för att barnen på sikt ska knäcka läskoden.

De andra utvecklingsområden som vi har under läsåret 2020-2021 är digitalisering och pedagogisk och digital dokumentation.

Pedagogisk dokumentation handlar om att synliggöra barnens lärprocesser. Vi använder fotografier och filmer tillsammans med barnen för att tillsammans reflektera över deras lärande. Unikum är det verktyg som förskolan använder sig av för dokumentation om barnen. På barnens lärloggar läggs dokumentation upp och kopplas till läroplanen. Unikum är något som kommer ett följa med barnen upp tills grundskolan är slut och har ett tydligt syfte med pedagogiskt inslag.

Vi arbetar för att barnen ska få en så pass giftfri miljö som möjligt på förskolan. Det betyder bland annat att gammal plast rensas bort och att det som vi köper in uppfyller kraven för giftfri förskola.

Är du intresserad av att se mer av vår förskola och verksamhet är du välkommen på besök. Ring innan, detta för att vi ska kunna planera in ert besök.

Rektor

Jessica Larsson

jessica.larsson@borlange.se

0243-741 14

Besöksadress: Lägergatan 5

Granen: 0243-660 23

Tallen: 0243-660 22

Besöksadress: Paradgatan 10

Aspen/Lönnen: 0243-666 53