Borlänge kommuns logotyp

Frågor om avgifter och fakturering

Vanliga frågor och svar om avgifter och fakturering.

Avgifterna nedan gäller från den 1 januari 2024 för förskola och pedagogisk omsorg, vid en inkomst mellan 20 001 och 56 250 kronor i månaden. Avgiften grundar sig på hushållets gemensamma inkomst före skatt (brutto).

Barn 1: 3% av inkomsten, högst 1688 kr/månad
Barn 2: 2% av inkomsten, högst 1125 kr/månad
Barn 3: 1% av inkomsten, högst 563 kr/månad

Ingen avgift utgår för barn som är placerade enligt allmän förskola och som har placering tre timmar om dagen. För barn som har placering utifrån förälderns arbete, studier, arbetslöshet eller föräldraledighet och som omfattas av allmän förskola sker reducering av avgiften med 25 % per månad och per barn.

Som barn 1 räknas det yngsta barnet som är placerat i någon av verksamheterna. Om hushållets sammanlagda inkomst understiger 20 001 kronor i månaden är verksamheten avgiftsfri.

Om barnet är frånvarande längre tid än 30 dagar kan avgiftsbefrielse medges för dagar överstigande 30.

Skriftlig ansökan med bifogat läkarintyg krävs.

Ja, du betalar en avgift för att du har tillgång till en plats. Kommunen har samma kostnad för platsen även om barnet är sjukt eller ledigt vilket betyder att ni har samma avgift även under perioder som barnet inte varit i förskolan.

Kontakta Servicecenter på telefon 0243-74 000

Du kan lämna inkomstuppgifter via e-tjänst eller blankett.

Dessa hittar du på följande länk: https://www.borlange.se/barn-och-utbildning/forskola-och-pedagogisk-omsorg/avgifter/ Länk till annan webbplats.

Avgiftsgrundande inkomster:

  • Skattepliktig inkomst av tjänst eller näringsverksamhet (alla skattepliktiga inkomster).
  • Arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd per dag.
  • Sjukpenning, sjukbidrag per månad
  • Föräldrapenning per månad
  • Pension (ej barnpension) per månad
  • Familjebidrag i form av familjepenning per månad
  • Vårdbidrag för handikappade barn under 16 år per månad
  • Familjehemsföräldrars arvodesersättning per månad
  • Ej bidrag eller CSN-lån.

Ja, i ett hushåll ligger bådas inkomst till grund oavsett om du är vårdnadshavare/förälder eller ej.

Ja, eftersom avgiften baseras på hushållets inkomst och antal placerade barn så måste Borlänge kommun ha aktuella inkomstuppgifter.

Om det upptäcks att felaktiga uppgifter lämnats så kan du bli återbetalningsskyldig.

För alla frågor kring fakturor

kontakta Servicecenter på 0243-74 000