Borlänge kommuns logotyp

Frågor och svar

Vanliga frågor och svar om regler.

Allmän förskola innebär att alla barn från och med höstterminen det år man fyller tre år har rätt till avgiftsfri verksamhet under 525 timmar per år. Allmän förskola erbjuds i den ordinarie verksamheten.

Om barnet har pågående placering och närvarotid över tre timmar om dagen görs ett avdrag på 25 % av avgiften i faktureringen automatiskt från augusti det år barnet fyller tre.

Om barnet har placering enbart enligt allmän förskola får barnet vara i förskolan 3 timmar om dagen under skolans terminstider. Det innebär att barnet ska vara ledigt under alla skollov. Ingen lunch serveras och placeringen är avgiftsfri. Plats söks som vanligt och vanlig kötid gäller.

Ja, men inte längre än tre månader. Därefter ska plats sägas upp och ny ansökan måste lämnas in.

Huvudprincipen är att barnet har sin förskoleplats i hemkommunen. Minst en månad före flytten och ändringen av barnets folkbokföring måste du ta kontakt med Borlänge kommun för att ansöka om att få behålla platsen eller säga upp den.

Det är inte tillåtet att ha placering enligt allmän förskola under året för att sedan byta till föräldraledighetsplats över sommaren/annan ledighet.

Om du däremot vill göra en varaktig förändring ska du anmäla det till Borlänge kommun.

Barn till arbetande och studerande vårdnadshavare har rätt till verksamhet under vårdnadshavarens arbets- eller studietid samt restid. Barn vars vårdnadshavare har oregelbunden arbetstid med ledighet minst tre dagar i följd, har möjlighet till utökad vistelsetid utifrån barnets behov. Beslut om utökad vistelsetid tas i samråd med förskolans rektor.

Barn som har en förälder som är arbetssökande eller föräldraledig för vård av annat barn har rätt till verksamhet under 20 timmar i veckan. Hur tiden fördelas bestäms av verksamheten utifrån bästa pedagogiska kvalitet för barnen. Viss hänsyn kan tas till föräldrarnas önskemål.

Då görs en bedömning av förskola/fritids utifrån läkarintyg. Vid frågor kontakta rektor på berörd förskola.

Verksamhet under obekväma arbetstider kan erbjudas för barn i åldern ett till tolv år på dygnet-runt verksamheten och vid enheten för barn 1-5 år (öppet vardagar 06–22).

Tillgången på platserna är begränsad. För att få en plats måste barnet vara folkbokfört i Borlänge kommun.

Behovet av omsorg ska vara regelbundet och kontinuerligt återkommande, i snitt skall ett behov på minst en dag i veckan finnas. Behovet ska styrkas med intyg eller schema från arbetsgivaren. Omprövning av behovet sker två gånger per år inför höst- och vårtermin. Förnyat arbetsgivarintyg och schema skickas in till placeringsenheten i augusti och januari.

Ett barn får inte vistas på förskolan mer än fyra dygn i sträck, om det inte föreligger särskilda skäl för fler dygn, med dagliga avbrott för att träffa sin/sina vårdnadshavare. Därefter bör barnet ha ett uppehåll på minst två dygn.

Skolbarn har vid föräldraledighet inte rätt till omsorg på obekväm tid.

Vid tillfällig arbetslöshet eller om vårdnadshavaren är sjukskriven längre än en månad bedömer förskolechef om det är möjligt att behålla platsen.

När behovet inte längre är aktuellt ska platsen sägas upp.