Borlänge kommuns logotyp

Pedagogisk omsorg - familjedaghem

Som vårdnadshavare kan du välja att ditt barn ska få pedagogisk omsorg i stället för förskola. Här kan du läsa om vad regelverket säger om pedagogisk omsorg.

Vad är pedagogisk omsorg?

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola. Det kan vara verksamhet där personal tar hand om barnen i sitt eget hem, alltså ett traditionellt familjedaghem. Det kan också vara olika flerfamiljslösningar. Pedagogisk omsorg kan också bedrivas i en särskild lokal.

Pedagogisk omsorg vänder sig till barn i samma åldrar som de barn som går i förskola, det vill säga barn mellan 1 och 6 år. Verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande och utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande. Kommunen ska systematiskt följa upp och utvärdera verksamheten.

Hur och var verksamheten bedrivs ser olika ut. Både kommuner och fristående huvudmän kan bedriva pedagogisk omsorg.

Pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

I Borlänge kommun finns det olika typer av pedagogisk omsorg:

 • en person som bedriver pedagogisk omsorg i sitt eget hem
 • en eller flera personer som bedriver pedagogisk omsorg i en särskild lokal
 • flerfamiljslösningar där barnen turas om att vara i de olika familjernas hem eller i en särskild lokal

Skillnader mellan pedagogisk omsorg och förskola

 • Förskolan och fritidshemmet styrs av läroplaner. Förskolans läroplan ska vara vägledande men inte bindande för pedagogisk omsorg. Det innebär att verksamheten kan tillämpa läroplanen utifrån sina egna förutsättningar.
 • I förskola och fritidshem ska det finnas högskoleutbildad personal, till exempel förskollärare. I pedagogisk omsorg ska det finnas personal med utbildning eller erfarenhet som gör att de kan tillgodose barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet.
 • I förskola och fritidshem bedrivs undervisning och utbildning. Pedagogisk omsorg ingår inte i det svenska skolväsendet, utan är ett alternativ till utbildning i förskola. För pedagogisk omsorg gäller de gemensamma bestämmelserna i skollagen bara om det anges särskilt.

Krav på pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg styrs av skollagen, främst kapitel 25. Även skollagens bestämmelser om åtgärder mot kränkande behandling gäller för pedagogisk omsorg. Förskolans läroplan är vägledande men inte bindande för pedagogisk omsorg.

Enligt skollagen gäller för all pedagogisk omsorg att:

 • verksamheten ska utgå från barnets bästa
 • var och en ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling
 • lokalerna ska vara ändamålsenliga
 • barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek
 • det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses.

Om pedagogisk omsorg i skollagen (riksdagen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förskolans läroplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Allmänna råd

Det finns allmänna råd med kommentarer för pedagogisk omsorg. Råden bör följas om inte den som är ansvarig för verksamheten kan visa att bestämmelserna i skollagen uppfylls på annat sätt.

Allmänna råd för pedagogisk omsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rektor

Marina Feldt

marina.feldt@borlange.se

0243-665 77