Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Skolutveckling och resultat

I vår verksamhet, i våra förskolor och skolor, ska alla ha möjlighet att utvecklas och lyckas.

Enligt Skollagen ska alla som verkar inom skolan kontinuerligt följa upp och utveckla undervisningen genom systematiskt kvalitetsarbete. Med välutbildade pedagoger, god undervisning och en verksamhet som vilar på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund ska Borlänges barn och elever ges möjlighet att nå allt högre måluppfyllelse.

Bedömning och betyg

I skolår 6-9 bedöms elevernas kunskaper efter nationella prov och deras övriga skolprestationer. Betygen sätts efter Skolverkets kunskapskrav. Under skolår 1-5 ska läraren kalla vårdnadshavare till utvecklingssamtal, då föräldrarna får reda på om barnet klarar kunskapskraven. Eleverna får omdöme i de olika ämnena och en framåtsyftande bedömning av vilka insatser som behövs för att målen lättare ska uppnås. Om läraren bedömer att barnet inte kommer att klara kunskapskraven är det särskilt viktigt att beskriva vilka insatser skolan kommer att göra. 

Kvalitetsutvecklingen inom förskola och skola ska hänga ihop som en kedja från klassrummet och till politikerna i Barn- och utbildningsnämnden. 

Sidan senast uppdaterad