Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Kompetens

Personal i förskola och skola har möjlighet att delta i olika fortbildningsinsatser utifrån verksamhetens prioriterade förbättringsområden. Utöver de insatser som presenteras nedan genomförs en rad andra fortbildningsinsatser på enheterna.

Läslyftet
Borlänge kommun har under läsåret 15-16 fått möjlighet att delta i en nationell fortbildningssatsning, Läslyftet. Syftet är att öka elevers läs- och skrivförmåga genom att stärka kvaliteten i undervisningen. Läslyftet bygger på det kollegiala lärandet, där lärare lär av och med varandra med stöd av en handledare. Lärarna får möta vetenskapligt väl underbyggda metoder och beprövade arbetssätt som kan användas för att utveckla elevernas läs- och skrivförmåga. Under läsåret 15/16 deltar omkring 150 lärare i satsningen, främst från förskoleklass till årskurs sex.

Små Barns Matematik (förskola och förskoleklass)
För fjärde året i rad erbjuds personal i förskola och förskoleklass kompetensutveckling, med teori och praktik varvad. Studiecirkeln stimulerar lärarna att utmana barnens matematiklärande. Med årets omgång har cirka 190 pedagoger gått fortbildningen. Även i år ingår inslag från Skolverkets Matematiklyft.

Matematiklyftet
Matematiklyftet är en fortbildning i didaktik för lärare som undervisar i matematik. Syftet är att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen och på så sätt öka elevernas måluppfyllelse. Fortbildningen sker genom kollegialt lärande. Den äger rum lokalt på skolorna och är tätt knuten till lärarnas ordinarie arbete. Allt som lärarna läser, diskuterar och planerar, prövas i den egna undervisningen.

Totalt har, med detta läsåret inräknat, 172 matematiklärare genomfört minst ett år med Matematiklyftet. Lärare från alla verksamheter har deltagit: grundskola, särskola, gymnasiet, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. För de lärare som gått första året erbjuds en fortsättning, dels centralt, men även inom respektive skolområde och enhet.

Särbegåvade barn
Samarbetsprojekt mellan Framtidsmuseet och Borlänge kommun med stöd av Ljungbergsfonden. Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för eleverna att lyckas i ämnena matematik, naturvetenskap och teknik. Målsättningar:
• Att öka skolorganisationens kompetens inom området.
• Att skapa en stimulerad och individualiserad undervisning och aktiviteter, för barn med högre inlärningsförmåga, med hjälp av modern teknik och undervisning av hög kvalitet.

NTA (Naturvetenskap och teknik för alla)
Erbjuder förskolan och grundskolan ett koncept för skolutveckling med syfte att stimulera nyfikenheten och öka intresset för naturvetenskap och teknik. Modellen för skolutveckling är främst inriktad på biologi, fysik, kemi, teknik och matematik. Erfarenheter visar på spridningseffekter även till andra ämnen.

Den gröna tråden
Vi har utvecklat ”Den gröna tråden” som är ett stödmaterial i NO/Tk ämnena i Lgr11. Borlänge kommuns arbetsplaner för naturvetenskap och teknik kopplat till Lgr 11 och Lpfö 98. Arbetsplanerna är ett lärarstöd för den egna pedagogiska planeringen. Arbetsplanerna visar progressionen i kunskapsnivåer och är en grön tråd från förskolan till årskurs 9. Det finns också förslag på pedagogiska planeringar kopplat till ämnesområdena. 

Science night
En gång per läsår anordnas en kväll med fortbildning, stöd och handledning inom naturvetenskap, teknik och matematik för lärare (förskolan, grundskolan) tillsammans med Framtidsmuseet. Under kvällen får de ta del av 2-3 olika arbetspass. Exempel på tidigare pass:
Förskola: Lek och teknik, Bubbel och brus, Matematik i kubik
F-3: Skapande matematik, Vardagskemi, Programmering
4-6: Algodoo, Concept cartoons, Matematik med Minecraft
7-9: CSI-uppdrag, Styr och reglerteknik, Greppa katastrofen

Sidan senast uppdaterad