Borlänge kommuns logotyp

Vi bygger ut Ornäs skola!

Information om utbyggnation av Ornäs skola.

Bakgrund:
Ornäs skola är i behov av en utbyggnad för att klara kommande behov i verksamheten. Det finns ett behov av både fler förskoleplatser och grundskoleplatser i upptagningsområdet. Skolan är idag trångbodd och behöver byggas ut för att skapa bättre miljö för barn/elever och personal.
Denna ut- och ombyggnation kommer ge Ornäs skola bättre anpassade lokaler. Det kommer också möjliggöra att fler barn/elever får plats.

Vad ska man bygga?
Befintlig skola kommer att byggas ut med en till byggnad/vinkel som en förlängning på befintlig skola.
Del av befintlig skola kommer att byggas om för omfördelning av verksamheterna internt.
Utvändig skolmiljö kommer att delvis rustas upp samtidigt som en omfördelning av gårdarna utförs.

Vad händer nu?
För att den nya byggnaden ska stå klar redan höstterminen 2021, så behövs marken, vid förskolans gård, säkras för tjäle. Detta innebär att entreprenören de närmaste veckorna behöver stängsla in området och påbörja iordningställandet av den tillfälliga gården för att sedan påbörja markberedningen vid planerad tillbyggnad. Planen är att den nya gården ska börja användas under januari månad.

Varför så bråttom?
Att säkra marken för tjälen är en förutsättning för att få byggnaden klar till höstterminen 2021. Byggnaden levereras under april 2021.

Länk till skisser på: PDFPDF
- Plan för omfördelning av lokaler för verksamhet (ht 2021)
- Plan för tillfällig gård för förskola (vt 2121)

Fler frågor och svar:

Vilka säkerhetsåtgärder kommer att göras kring skolan inför byggnationen?
Svar: Byggstängsel och grindar kommer att sättas upp runt de ytor som omfattas av byggprojektet.

Hur kommer eleverna och personalen (verksamheten) påverkas under ombyggnationen?
Svar: Ombyggnationen ska utföras så att verksamheten påverkas i så liten grad som möjligt, utifrån de förutsättningar som finns. Innan ombyggnationen kan påbörjas görs en noggrann, utredning tillsammans med byggentreprenören.

Kommer det att bli buller och störningar när de bygger?
Svar: Under tiden de bygger kan det bli en del buller och ljud. Projektledare har regelbunden kontakt med byggentreprenören och ta hand om de frågeställningar som uppkommer i samband med bygget. Entreprenören ska enligt avtal hålla sig till de lagar och regler som gäller för bland annat bullerljud under byggtiden.

Kommer det att bli ökad trafik i området?
Svar: Under tiden ombyggnationen pågår kommer det att vara en del byggtrafik med lastbilar och annan tung trafik. Vi kommer att ha kontinuerlig dialog med de som bygger och se till att förutsäga vilka åtgärder som behöver göras för att i möjligaste mån förekomma eventuella problem.

Hur mycket byggtrafik handlar det om dagligen?
Svar: Antal transporter kommer att variera beroende på vart i byggskedet man befinner sig. Vissa moment kräver fler transporter. Detta kommer veckovis stämmas av mellan projekt och verksamhet.

Vilken utrustning kommer att finns på den tillfälliga gården?
Svar:

  • Befintlig rutschkana/klätterställning flyttas.
  • Befintlig mindre gunga flyttas.
  • Befintligt förråd flyttas.
  • Ny sandlåda skapas med skuggskydd. Bakbord flyttas.
  • Nytt lekhus samt lektunnlar ställs dit.
  • Wc placeras på gården och kan användas för förskolan i första hand men vid akuta behov även för fritids.

Vart ska förskolan hålla till under gårdsflytten?
Svar: Flytten av utegården planeras ske när verksamheten inte är igång.

Hur ska förskolebarnen och personal hinna på toalettbesök när avståndet är så lång?
Svar: Faciliteter för detta anläggs vid den tillfälliga utegården.

Hur ser planen för verksamheten ut efter utbyggnationen?
Svar: Skiss finns som visar hur planen för verksamhetens lokalisering ser ut ht 2021. Inga detaljer kring grupper finns ännu.

Vad händer med Skogsbacken efter utbyggnationen?
Svar: Förskoleverksamhet (2 avdelningar) kommer fortsatt finnas kvar i Skogsbacken.

När kommer de nya avdelningarna på Ornäs förskola ska vara klara?
Svar: Planen är att de nya avdelningarna i Ornäs öppnar till höstterminen -21

Hur många nya förskoleplatser kommer det att bli ?
I nuläget går inte att säga exakt antal nya platser då det bland annat påverkas av hur verksamheten organiseras och hur samverkan med Skogsbacken kommer att ske. Mer information kring detta kommer längre fram.

Hur kommer vi bli informerade om vad som händer i byggprojektet?
Svar: Information kring aktiviteter i byggprojektet som påverkar verksamheten kommer det informeras om löpande via rektorer.
Löpande information kring byggprojektet som inte är verksamhetsspecifikt finns på borlange.se

Har du fler frågor?

Kontakta oss på e-post: svar@borlange.se