Borlänge kommuns logotyp

Skolgång och skolplikt

Skolplikt innebär att barn måste gå i skolan och delta i verksamheten där. Här kan du läsa mer om vad som gäller.

Nästan alla barn i Sverige har skolplikt från det år barnet fyller 6 år. För att inte behöva gå till skolan ska barnet ha ett giltigt skäl att vara frånvarande, till exempel sjukdom eller beviljad ledighet.

Som vårdnadshavare kan du ansöka om att fullgöra skolplikten på annat sätt, om familjen till exempel behöver bo utomlands under en period på grund av arbete eller liknande. Längre ned kan du läsa mer om hur du ansöker om detta.

Om skolplikt på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sjukanmälan

Om ditt barn inte kan komma till skolan en dag, exempelvis på grund av sjukdom, måste du meddela skolan detta.

Borlänge kommun använder sig av Skola24 för att registrera frånvaro för elever. Skola24 ger dig som vårdnadshavare möjlighet att få en överblick på frånvaron och du behöver inte heller passa någon telefontid.

Vi vill ha frånvaroanmälan senast kl. 8.00 för den aktuella dagen så att informationen hinner komma fram till berörda lärare. Kom ihåg att du måste anmäla frånvaro varje dag ditt barn är hemma från skolan.

Olika sätt att göra sjukanmälan

 • Via telefon: Ring 0515-436 23 och knappa in ditt barns personnummer efter telefonsvararens meddelande.
 • Mobilapp: Ladda ner appen Skola24 och logga in med BankID/Mobilt BankID. Välj Borlänge som inloggningsportal.
 • Webben: Logga in på Skola24 på BankID.

Ledighet och ledighetsansökan

 • Elever har rätt till kortare ledigheter. Det är rektor som fattar beslut om elevens ledighet men när det gäller de första tio ledighetsdagarna per läsår kan rektor delegera beslutet till elevens mentor/klassföreståndare/lärare. Ledigheten kan exempelvis handla om tandläkarbesök eller enstaka dagars frånvaro på grund av familjehögtid, resa eller liknande.
 • Om en elev har varit ledig i sammanlagt 10 skoldagar under läsåret och ansöker om ytterligare ledighet krävs det enligt skollagen synnerliga skäl för att den ledigheten ska beviljas. Skolan är mycket restriktiv med att bevilja denna typ av ledighet. Att exempelvis åka på en semesterresa är inte synnerliga skäl.
 • Inför ledigheten görs en samlad bedömning utifrån elevens situation, till exempel frånvarons längd, hur eleven ligger till mot kunskapsmålen, möjlighet att kompensera för den förlorade undervisningen och hur angelägen ledigheten är för eleven.
 • I Borlänge kommuns skolor beviljas inte ledighet under perioder då nationella prov pågår för årskurser som har dessa. Det är inte heller lämpligt att eleven söker ledighet under de första veckorna när eleven bytt skola eller klass. Under den tiden läggs mycket fokus på att få den nya gruppen att lära känna både varandra och personalen.
 • Samma regler för ledighet gäller för elever i förskoleklass

Ledighetsansökan via Skola24

Om du behöver söka ledighet för ditt barn gör du det digitalt via systemet Skola 24.

Skola 24 - mer information och inloggning

Om ni behöver ansöka på blankett finns sådan att hämta hos Borlänge kommuns servicecenter (Röda vägen 50). När ni fyllt i blanketten, lämna den till elevens mentor på skolan.

Båda vårdnadshavarna måste godkänna och skriva under ansökan.

Ansöka om skolgång utomlands

Som vårdnadshavare kan du ansöka om att ditt barn ska få fullgöra skolplikten på annat sätt. Det kan handla om att familjen behöver vara utomlands en period på grund av din/er arbetssituation eller liknande.

Ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt Pdf, 204.5 kB, öppnas i nytt fönster.

För att ansökan om att fullföra skolplikten på annat sätt ska beviljas krävs att:

1. Verksamheten i utlandet är ett fullgott alternativ till utbildningen i Borlänge
För att skolan ska framstå som ett fullgott alternativ till utbildning ska den ge kunskaper och färdigheter som till art och nivå väsentligen motsvarar grundskolans, och utbildningen ska även i övrigt motsvara grundskolans allmänna mål.

Svenska utlandsskolor som står under tillsyn och uppföljning av Skolinspektionen och Skolverket kan ses som fullgoda alternativ, men det finns visst utrymme att göra samma bedömning även för andra skolor.

2. Behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses
För att behovet av insyn i verksamheten ska kunna tillgodoses krävs att elevens ordinarie skola i Borlänge kommun har möjlighet att ta del av elevens kunskaper och närvaro på den skola eleven ansöker om att fullgöra skolplikten på.

3. Det finns synnerliga skäl till utlandsvistelsen
För att bedöma om det finns synnerliga skäl att fullgöra skolplikten på annat sätt, ska en bedömning göras i det enskilda fallet. Det kan exempelvis handla om fall då en elev flyttat till Sverige från ett grannland, men väljer att gå kvar i grannlandets skola under återstoden av en termin, att en elev deltar i en filminspelning eller liknande.

Vid resa ska det finnas mycket starka skäl till den för att det ska anses som synnerliga skäl. Det skulle kunna handla om läkarvård i annat land eller, i vissa fall, tjänsteresa. Om tjänsteresa anges som synnerliga skäl behöver vårdnadshavarens arbetsgivare styrka detta.

Att eleven utvecklas i och med ett kulturellt utbyte eller liknande kan inte åberopas som mycket starka skäl.

Beslut om att fullgöra skolplikten på annat sätt får endast avse ett år i taget och godkännanden tillämpas restriktivt.

I vissa fall kan det även vara aktuellt att ansöka om finansiering av skolgången utomlands.

För att medtag av skolpeng för studier utomlands ska vara aktuellt, ska följande kriterier vara uppfyllda:

 1. Ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt ska vara beviljad.
 2. Grundskolan som ansökan gäller ska vara, av Skolverket, godkänd utlandsskola och stå under tillsyn av Skolinspektionen.
 3. Utlandsskolan ska inte ha rätt till statsbidrag för elevens utbildning.

Ersättningen som kan beviljas är aktuell elevpeng i Borlänge kommun, som regleras mot den kostnad utlandsskolan tar ut för studier. Skolpeng betalas som längst ut under en termin och en elev kan endast ansöka om en period vid ett tillfälle.

Information om svenska utlandsskolor på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Ingen giltig användare vald.