Borlänge kommun

Buss vid busshållplats

Skolskjuts

Om ditt barn går i grundskolan och har rätt till skolskjuts behöver du som vårdnadshavare ansöka om detta inför varje nytt läsår.

Enligt skollagen är kommunen skyldig att anordna skolskjuts med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållande, funktionsnedsättning hos elev eller av någon annan särskild omständighet.

Skolskjuts gäller mellan hemmet där eleven är skriven och den skola som kommunen placerat elev i. Skolskjuts anordnas i anslutning till skoldagens början och slut i form av skolbusskort och i vissa fall särskild anordnad skolskjuts.

Ansökan

Som vårdnadshavare kan du ansöka om skolbusskort eller särskild anordnad skolskjuts för ditt barn i grundskolan. Detta ska göras inför varje nytt läsår även om ditt barn redan har ett busskort för innevarande läsår.

En ny ansökan ska också göras om förutsättningar förändras under skolåret, till exempel på grund av flytt och/eller byte av skola.

Ansökan inför läsåret 2024-2025

 • Ansökan inför läsåret 2024-2025 är öppen under perioden 4-24 mars. Det är viktigt att ansöka under denna period för att kunna få beslut om skolbusskort och skolskjuts i tid inför det nya läsårets start i augusti.
 • Ansök i första hand via vår e-tjänst. För att använda e-tjänsten behöver du ha en giltig e-legitimation. Om du inte har någon e-legitimation skaffar du det hos din bank. Observera att båda vårdnadshavarna behöver signera om det inte är enskild vårdnad.
 • Familjehemsplacerade barn samt elever med tillfälligt personnummer ska göra ansökan på blankett som finns att hämta hos kommunens servicecenter.
 • Elever i anpassad grundskola ansöker inte via e-tjänsten. I stället kontaktas Jakobsgårdsskolan, som hanterar skolresor för elever i anpassad grundskola.

Har ditt barn rätt till skolskjuts?

Kartor som på ett enkelt och tydligt sätt visar om ditt barn är berättigat till skolskjuts hittar du på sidan skolskjutsområden.

Skolskjuts - mer information

Vad gäller för skolskjuts när eleven bor växelvis hos sina vårdnadshavare? Vad ska jag göra om mitt barn tappat bort sitt busskort? Dessa och ytterligare frågor kan informationen som följer ge svar på.

För att hantera busskort som förlorats eller sluta fungera, använd e-tjänsten nedan:

E-tjänst för hantering av busskort Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Om en elev inte kan visa upp giltigt färdbevis måste eleven betala för resan.
 • Vårdnadshavare anmäler förlorat-/trasigt busskort alternativt tekniskt fel på busskort via e-tjänsten.
 • Om ett busskort slutat fungera ska eleven lämna tillbaka det i samband med att ett nytt busskort lämnas ut.
 • Om busskort förlorats eller slutat fungera på grund av ovarsamhet, tas en administrativ avgift på 150 kronor ut. För elever i den kommunala skolan betalas avgiften via e-tjänstens swishfunktion. För elever i fristående skola betalas avgiften till den skola där eleven är inskriven, i samband med att skoladministratören på skolan kontaktas.
 • När busskortet betalats via swish, kontaktar vårdnadshavare skoladministratören på barnets skola, som lämnar ut ett nytt busskort.


En elev som bor växelvis hos sina vårdnadshavare i samma kommun kan ha rätt till skolskjuts från båda bostadsadresserna, oavsett vilken av dessa adresser som eleven är folkbokförd på. Detta förutsätter att eleven bor ungefär lika mycket hos båda och att avståndskravet uppfylls. Eleven behöver bo minst en tredjedel av tiden hos endera vårdnadshavare för att det ska betraktas som varaktigt boende. Mindre än så betraktas det som umgänge.

Om eleven går i skolan i sin hemkommun men bor växelvis i en annan kommun har eleven däremot inte rätt till skolskjuts mellan skolan och hemmet i den andra kommunen.

Skolskjuts gäller endast till och från skolans ordinarie verksamhet. Resor till och från fritidshem ansvarar vårdnadshavaren själv för.

Elever som väljer att gå i en annan skola än den som kommunen skulle ha placerat dem i utifrån upptagningsområde, beviljas busskort endast om de också hade varit berättigade skjuts till sin placeringsskola.

Elever som valt annan skola än placeringsskolan är inte berättigade resor i liten bil/skoltaxi.

Upptagningsområden i Borlänge kommun Pdf, 593.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Hemkommunens skyldighet att sörja för skolskjuts gäller inte när eleven på grund av personliga skäl tas emot i en annan kommuns grundskola. Om eleven är berättigad skolskjuts till sin placeringsskola så får man ett busskort som man kan använda till sin valda skola, men ingen kompletterande trafik sätts in i befintlig trafik. Detta gäller inte om man har valt en friskola i annan kommun.

Vid beslut om skolskjuts för särskilda skäl görs en bedömning med hänsyn till elevens funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet. Intyg krävs. Intyget ska vara aktuellt och i detta ska behovet av skolskjuts styrkas. Lämpligt intyg kan utfärdas av sakkunnig och insatt part så som läkare, psykolog eller skolans elevhälsateam. Vårdnadshavare eller familjemedlem är inte godkänd som utfärdare av intyg.

Skicka en papperskopia av intyget till:
Skolskjutsar Borlänge kommun - bildningssektorn
Röda vägen 50
781 81 Borlänge

I vissa fall där trafiksäkerheten påverkas negativt under vintertid kan skolskjuts beviljas under en viss period. Att en gångväg genom en mörk och enslig skog upplevs som otrygg är inte tillräckligt skäl för att få skolskjuts. Mörker kan dock i kombination med andra omständigheter, som till exempel kraftigt minskad vägbredd på grund av snövallar, berättiga till skolskjuts.

Ansvar- se även punkt 4 i Skolskjutsreglementet:

 • Vårdnadshavare har ansvaret för eleven på vägen mellan hemmet och skolan eller skolskjutsen, liksom på skolskjutshållplatsen.
 • Under transporten är det entreprenören och föraren som ansvarar för att gällande trafikbestämmelser och ordningsregler följs.
 • Skolenhetens personal ansvarar för mottagande och avlämning vid buss/taxi i den grad det krävs utifrån elevernas ålder och mognad. Om väntetid vid skolan förekommer har skolan/kommunen ansvar för eleven under den tiden.

Om skada som uppkommit på fritiden (till exempel ett benbrott) eller om en planerad operation genomförts som gör att det uppstår ett behov av taxi till och från skolan, ska du som vårdnadshavare alltid i första hand kontrollera om barnet har en egen olycksfallsförsäkring som täcker kostnaden för skolresor i taxi. Om olycksfallet skett under skoltid anmäls detta till Borlänge kommuns försäkringsbolag, Protector.

Alla olycksfall, på fritid eller under skoltid, ska vara styrkta med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget ska framgå under vilken tidsperiod taxiresorna behövs. Innan resorna till och från skolan beställs ska försäkringsbolaget kontaktas för bekräftelse. När kommunens försäkringsbolag används skickas intyget i samband med skadeanmälan via Protectors hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Välj Anmäl skada – Person – Kommunolycksfall).

Efter att det egna eller kommunens försäkringsbolag har godkänt försäkringsärendet kan beställning av taxiresor göras.

Hur skolskjuts anordnas

Skolskjuts sker i första hand med allmänna kommunikationsmedel (linjetrafik) och i andra hand med särskild skolbuss eller skoltaxi (beställningsskjuts). Kommunen anordnar transporterna på lämpligt sätt med hänsyn till trafikförhållanden och övriga ovan angivna omständigheter.

Rätt till skolskjuts innebär inte att skjuts måste ordnas från bostadsadressen till skolan. Elever kan exempelvis hänvisas till särskilda uppsamlingsplatser i hemmets respektive skolans närhet.

Läs mer i skolskjutsreglemente och kommunens egen bilaga.

Skolskjutsreglemente Pdf, 911.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Dalatrafik.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grundskolornas ramtider – skoldags början och slut

Varje enskild grundskola har angivna ramtider som visar skoldags början och slut för respektive årskurs. Ramtiderna är grunden för Dalatrafik i planeringen av skolresor, såväl för resor i linjetrafik som resor i liten bil/taxi.

Skolresor i linjetrafik

Skolresor i linjetrafik planeras i förhållande till de ramtider som varje enskild grundskola meddelar Dalatrafik vårterminen före kommande läsårstart. Gällande skolskjutsreglemente anger att elevers maximala väntetid i samband med skolresor inte skall överstiga 45 minuter och att maximal restid inte bör överstiga 60 minuter. Det innebär att elever kan komma till skolan 45 minuter före skoldags början eller/och får vänta 45 minuter efter skoldags slut. Respektive skola har tillsynsansvaret för eleven under den väntetid som eleven vistas inom skolområdet.

Skolresor i liten bil/taxi

Om inget annat schema meddelas planeras även resor i liten bil/taxi i förhållande till skolans angivna ramtider. Om schema för elever som reser i liten bil/taxi förändras i förhållande till ramtiderna, till exempel via ett individuellt anpassat schema, ska detta meddelas senast 14 dagar före förändringen börjar gälla. Dalatrafik har 14 dagars handläggningstid av nybeställning av resor och förändringar av befintlig reseplanering.

Det är vårdnadshavares ansvar att:

 • meddela förändringar i schema och reseplanering till skolskjutshandläggaren
 • vid behov av bilkudde se till att eleven har en sådan med sig under resorna

Enligt gällande skolskjutsreglemente ska elevers maximala väntetid i samband med skolresor inte överstiga 45 minuter och maximal restid bör inte överstiga 60 minuter. Det innebär att elever kan komma till skolan 45 minuter före skoldagens början eller/och får vänta 45 minuter efter skoldagens slut. Respektive skola har tillsynsansvaret för eleven under den väntetid som eleven vistas inom skolområdet.