Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Skolskjuts

Enligt skollagen 10 kap 32 § är varje kommun skyldig att anordna skolskjuts med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållande, funktionsnedsättning hos elev eller av någon annan särskild omständighet.

Skolskjuts gäller mellan hemmet där eleven är skriven och den skola som kommunen placerat elev i. Skolskjuts anordnas i anslutning till skoldagens början och slut i form av skolbusskort och i vissa fall särskild anordnad skolskjuts.  

Nytt sätt att ansöka om skolskjuts till läsår 20/21

Våren 2020 införs ett nytt ansökningsförfarande för skolskjuts (busskort). Det nya är att du som vårdnadshavare måste göra en ansökan om ditt barn behöver åka buss till skolan. Observera att detta även gäller dig med barn som redan har busskort. Inga skolkort kommer att skickas ut eller laddas på om inte en ansökan är gjord.

Du ansöker om skolsjuts via e-tjänsten som du når via länken här nedanför. Inloggning sker med e-legitimation/Bank-ID. Ansökan inför läsåret 20/21 ska göras senast den 15 april för att beslut om skolskjuts ska  vara klart till läsårets start i augusti. 

Det nya ansökningsförfarandet gäller för barn i grundskolan med undantag för elever i särskolan.  Förändringen gäller inte heller för elever i gymnasieskolan. I dagsläget hänvisas familjehemsplacerade elever och personer med tillfälligt personnummer till ansökan på blankett som finns att få på elevens skola.

Om du har frågor är du välkommen att ställa dem via skolskjutsar@borlange.se .

Ansök om skolskjuts här

Information om förändringen på andra språk

Skolskjutsinformation på ARABISKA

Skolskjutsinformation på ENGELSKA

Skolskjutsinformation på KURMANJI

Skolskjutsinformation på SOMALISKA

Skolskjutsinformation på TIGRINJA

Ansökan 

Alla elever som har rätt till skolskjuts i grundskolan med undantag för elever i särskolan, ska ansöka en gång per läsår. Förändras förutsättningar under skolåret, till exempel på grund av flytt och/eller byte av skola, ska en ny ansökan göras. 

Ansökan för kommande läsår ska göras 1-15 april för att vara säker på att beslut om skolskjuts är klart till läsårets start i augustiDet går att ansöka om skolskjuts under hela året.  

Ansökan sker i första hand via vår E-tjänst. För att ansöka via vår E-tjänst behöver du ha en giltig e-legitimation, om du inte har någon e-legitimation skaffar du det hos din bank. I dagsläget hänvisas familjehemsplacerade elever och personer med tillfälligt personnummer till ansökan  blankett. 

Fritidshem 

Skolskjuts gäller endast till och från skolans ordinarie verksamhet. Resor till och från fritidshem ansvarar vårdnadshavaren själv för.  

Växelvisboende 

En elev som bor växelvis hos sina vårdnadshavare i samma kommun kan ha rätt till skolskjuts från båda bostadsadresserna, oavsett vilken av dessa adresser som eleven är folkbokförd på. Då förutsatt att eleven bor ungefär lika mycket hos båda och att avståndkravet uppfylls. Eleven behöver bo minst en tredjedel av tiden hos endera vårdnadshavare för att det ska betraktas som varaktigt boende. Mindre än så betraktas det som umgänge. 

Om eleven går i skolan i sin hemkommun men bor växelvis i en annan kommun har eleven däremot inte rätt till skolskjuts mellan skolan och hemmet i den andra kommunen. 

Särskilda skäl 

Vid beslut om skolskjuts för särskilda skäl görs en bedömning med hänsyn till elevens funktions-nedsättning eller någon annan särskild omständighet och intyg krävs. Intyget ska vara aktuellt och behovet av skolskjuts ska styrkas. Lämpligt intyg kan utfärdas av sakkunnig och insatt part så som läkare, psykolog, skolhälsa, rektor eller liknande. Vårdnadshavare eller familjemedlem är inte godkänd som utfärdare av intyg.  

Skolskjuts vid val av annan skola inom kommunen 

De elever som väljer att gå i en annan skola än den som kommunen annars skulle ha placerat dem i har inte rätt till skolskjuts. Men är eleven berättigad skolskjuts till sin placeringsskola så får man ett busskort som man kan använda till sin valda skola, men ingen kompletterande trafik sätts in i befintlig trafik. 

Skolskjuts vid val av skola i annan kommun 

Hemkommunens skyldighet att sörja för skolskjuts gäller inte när eleven på grund av personliga skäl tas emot i en annan kommuns grundskola. Men är eleven berättigad skolskjuts till sin placeringsskola så får man ett busskort som man kan använda till sin valda skola, men ingen kompletterande trafik sätts in i befintlig trafik. Detta gäller inte om man har valt en friskola i annan kommun.  

Vinterskolskjuts 

I vissa fall där trafiksäkerheten påverkas negativt under vintertid kan skolskjuts beviljas under en viss period. Att en gångväg genom en mörk och enslig skog upplevs som otrygg är inte tillräckligt skäl för att få skolskjuts. Mörker kan dock i kombination med andra omständigheter, som till exempel kraftigt minskad vägbredd på grund av snövallar berättiga till skolskjuts.  

Ansvar- se även punkt 4 i Skolskjutsreglementet 

  • Vårdnadshavare har ansvaret för eleven på vägen mellan hemmet och skolan eller skolskjutsen, liksom på skolskjutshållplatsen. 

  • Under transporten är det entreprenören och föraren som ansvarar för att gällande trafikbestämmelser och ordningsregler följs.  

  • Skolenhetens personal ansvarar för mottagande och avlämning vid buss/taxi i den grad det krävs utifrån elevernas ålder och mognad. Om väntetid vid skolan förekommer har skolan/kommunen ansvar för eleven under den tiden. 

Förlorat busskort 

Om en elev tappar bort sitt busskort ska du kontakta skolans administratör som ger ut ett nytt kort mot en administrativ avgift på 150 kr. 

Ej fungerande kort 

Om en elevs busskort slutar att fungera ska du kontakta skolans administratör som ger ut ett nytt om man lämnar in det ej fungerande kortet. 

Tillfälligt behov av skolskjuts på grund av olycksfall 

Om en elev skadar sig under skoltid eller skadar sig på vägen till eller från skolan ersätter skolförsäkringen skolskjuts om behov finns. Elevens vårdnadshavare ska anmäla olycksfallet till försäkringsbolaget genom att antingen ringa eller göra anmälan på Folksams webbsida. (Läkarintyg krävs.) 

Om skada uppkommer på fritiden ska vårdnadshavare alltid i första hand kontrollera om eleven har egen olycksfallsförsäkring som täcker kostnaden för skolskjuts. 

Hur skolskjuts anordnas 

Skolskjuts sker i första hand med allmänna kommunikationsmedel (linjetrafik) och i andra hand med särskild skolbuss eller skoltaxi (beställningsskjuts). Kommunen anordnar transporterna på lämpligt sätt med hänsyn till trafikförhållanden och övriga ovan angivna omständigheter. 

Rätt till skolskjuts innebär inte att skjuts måste ordnas från bostadsadressen till skolan. Elever kan exempelvis hänvisas till särskilda uppsamlingsplatser i hemmets respektive skolans närhet. 

Läs mer i skolskjutsreglemente och kommunens egen bilaga. 

Tidtabell för skolskjuts

918 Halvars skola.pdf

919 Idkerberget .pdf

920 Domnarvets skola.pdf

923 Ornäs-Domnarvet.pdf

 

Andra linjesträckningar finner ni på Dalatrafiks hemsida (se länk längre ner).

Sidan senast uppdaterad