Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Avståndsregler och särskilda skäl

Rätten till skolskjuts avgörs i första hand av avståndet till av kommunen anvisad skola.

I Borlänge har man har rätt till skolskjuts om närmaste lämpliga gångväg till av kommunen anvisad skola eller hållplats:

- för elever i förskoleklass överstiger 2 kilometer
för elever i årskurs 1-3 överstiger 2 kilometer 
för elever i årskurs 4-6 överstiger 3 kilometer
för elever i årskurs 7-9 överstiger 5 kilometer

Skolvägen (avståndet) ska vara den kortaste gångväg mellan elevens folkbokföringsadress (elevens bostad) och skolans anvisade hållplats alternativt infart till skolområdet. Avståndsmätning utförs av Dalatrafik på uppdrag av kommunen och sker i nationell vägdatabas (NVDB). 

Elever i årskurs 1-9

Elever i årskurs 1-9 som uppfyller avståndskravet behöver inte ansöka om skolskjuts. De som blir beviljade skolskjuts enligt avstånd får busskort utskickat alternativt återaktiverat inför skolstart.

Elever i förskoleklass

Elever i förskoleklass ska alltid ansöka om skolskjuts.

Skolskjuts vid särskilda skäl

I vissa fall kan andra skäl än avstånd ge rätt till skolskjuts enligt lagen. Andra skäl som man tar hänsyn till är: 

  • Trafikförhållanden
  • Funktionshinder
  • Andra särskilda omständigheter.

Ansökan

Om avståndskravet inte uppfylls, men eleven har behov av skolskjuts på grund av ett växelvis boende eller av särskilda skäl ska ansökan göras inför varje nytt skolår. För att skolskjutsen ska kunna gälla från skolårets start ska ansökan inkommit senast 8 april.

Om en elevs förutsättningar förändras under året ska en ny ansökan skickas in, vid byte av skola ska elev ta kontakt med den nya skolans skoladministratör.

Skolskjuts för särskilda skäl beviljas läsårsvis. Vid ansökan för särskilda skäl ska behovets beskrivas i avsedd ruta på ansökan samt styrkas med lämpligt intyg. Intyget ska ej vara äldre än ett år och det ska framgå hur elevens förmåga att ta sig till skolan på egen hand påverkas.

Lämpligt intyg kan författas av rektor, psykolog, skolhälsa eller läkare etc. Vårdnadshavare eller familjemedlem är ej godkänd som utförare av intyg. 

Ansökan om skolskjuts

Vill du ansöka om skolskjuts? Fyll i blanketten nedan och skicka in.

Regler och bestämmelser för skolskjuts

Rätten till skolskjuts beslutas i enlighet med skollagen. Utöver skollagen finns ett regionalt reglemente med en lokal bilaga för Borlänge kommun.

Enligt skollagen 10 kap 32 § är varje kommun skyldig att anordna skolskjuts med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållande, funktionsnedsättning hos elev eller av någon annan särskild omständighet. Skolskjuts är avgiftsfria resor till och från skolan (ej fritidsverksamhet).

 

Sidan senast uppdaterad