Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Val av skola

Enligt skollagen prövas rätten till skolskjuts i första hand till av kommunen hänvisad skola. I Borlänge sker det via närhetsprincipen och styrs utifrån upptagningsområden.

Upptagningsområden

Rätten till skolskjuts prövas i första hand till den skola vars upptagningsområde eleven tillhör. 
Väljer eleven en annan skola ses det som ett skolval och en särskild prövning göras efter att en ansökan lämnats in. Respektive upptagningsområde och anvisade skolor hittar du i en PDF-fil under dokument, längst ned på sidan.
Valet som samtliga elever gör inför årskurs 7 är ett skolval om inte eleven väljer den skola vars upptagningsområde den tillhör.

Kommunal skola i annan kommun

För elever som valt en kommunal skola i annan kommun beviljas skolskjuts endast om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter.

Friskola i annan kommun

Elev som valt friskola i en annan kommun kan inte beviljas skolskjuts.

Val av skola

Skollagen 10 kap 32§ 2 stycket

Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola med stöd av 25-27 §§. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall.

Elever som väljer att gå i friskola i Borlänge kommun bedöms utifrån skollagen 10 kap 40 §.

40 § Hemkommunen ska anordna skolskjuts för elever som går i en fristående grundskola inom kommunen under samma förutsättningar som enligt 32 § andra stycket andra meningen gäller för elever som valt en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem.

Ansökan om skolskjuts

Vill du ansöka om skolskjuts? Fyll i blanketten nedan och skicka in.

Avståndsregler och särskilda skäl

Rätten till skolskjuts avgörs i första hand av avståndet till av kommunen anvisad skola.

Sidan senast uppdaterad