Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Val av skola

Val av skola inför läsåret 2020/2021 kan inte göras ännu. Skolvalet kommer att digitaliseras och mer information om hur valet ska gå till rent praktiskt kommer i början av 2020.

Enligt skollagen har vårdnadshavare/elever rätt att välja skola. Skolornas kapacitet, den kommunala ekonomin och skolorganisationen begränsar dock möjligheterna till ett helt fritt val.

Skolvalet gäller för både kommunala och fristående skolor. Valet är obligatoriskt när elever ska börja i förskoleklass och årskurs 7. Skolbyte kan därefter ske om eleven byter folkbokföringsadress, eller efter beslut vid elevkonferens för elever som av olika skäl bedöms ha särskilda behov. Varje familj har dessutom möjlighet att göra ett nytt skolval inför en ny termin eller nytt läsår. Antagning till annan skola kan då göras i mån av plats.

Skolplacering efter val till förskoleklass och år 7

Huvudregeln är att ett barn ska placeras i den skola där vårdnadshavaren önskar att barnet ska gå. Placering sker enligt önskemålen så långt det är möjligt, men det finns flera faktorer att ta hänsyn till.

Rektor på respektive skola beslutar hur många elever som kan erbjudas plats utifrån skolans kapacitet. De elever som bor i upptagningsområdet till skolan får förtur till platserna. Om skolan sedan har plats för fler elever, utifrån rektors bedömning, görs urval för att fylla de platserna.

Urvalsprinciper för skolval till förskoleklass

  1. Syskonförtur för barn med syskon i F-6 på skolan
  2. Relativa närhetsprincipen

Urvalsprincip för skolval till år 7

  • Relativa närhetsprincipen

Här nedanför kan du läsa mer om vad relativa närhetsprincipen innebär.  När vi gör urval utifrån relativa närhetsprincipen jämför vi elevens avstånd från hemmet till sökt skola och närmast närliggande skolor, i relation till andra elevers motsvarande avstånd.

Om skolan inte har plats för alla

Om en skola inte har plats för alla som önskat den, gör vi ett urval utifrån relativ närhet. Relativ närhet använder vi för att det ska vara möjligt för alla barn att få plats på en skola nära hemmet. Det som räknas är skillnaden i gångväg till den önskade skolan jämfört med en alternativ skola i närheten. Så här räknar vi ut relativ närhet:

  1. Vi mäter avståndet mellan barnets folkbokföringsadress och den önskade skolan.
  2. Vi jämför avståndet till den önskade skolan med avståndet till den närmaste eller näst närmaste skolan. Skillnaden i avstånd = den relativa närheten.

Närmaste skolan är den skola som är barnets hemskola. Vilken skola det är hittar du information om under ”Upptagningsområden läsåret 2018-2019” längst ned på denna sida.

När uträkning är gjord enligt ovan, jämför vi den relativa närheten för samtliga elever som har sökt till samma skola och därmed konkurrerar om platserna. Om två elever önskat samma skola men bara en av dem kan få en plats, är det eleven med längt relativt avstånd till den alternativa skolan som har rätt till platsen.

Längst ned på sidan, under rubriken dokument, hittar du en PDF med räkneexempel och bilder som illustrerar hur uträkningen av relativ närhet går till.

Om eleven inte kan erbjudas plats

Om en elev enligt principen om relativ närhet inte kan erbjudas plats  på sitt förstahandsval, görs en ny, likadan bedömning för den skola som önskats i andra hand.  Bedömningen av relativ närhet på förstahandsvalet är inte beroende av vilka skolor som valts i andra eller tredje hand.

Skolskjuts för dig som väljer ny skola

Elever som sedan tidigare inte har skolskjuts har inte rätt att få skolskjuts till elevens nya skola. Det gäller oavsett hur långt från hemmet skolan ligger.

Elever som redan har skolskjuts kan få skolskjuts även till den nya skolan. Det gäller under förutsättning att eleven fortfarande har rätt till skolskjuts enligt skolskjutsreglementet som du kan läsa mer om nedan.

Läs mer om skolskjuts och vilka regler som gäller >

Sidan senast uppdaterad