Borlänge kommuns logotyp

Inackorderingstillägg

Enligt skollagen (15 kap. 32 §) ska hemkommunen lämna ekonomiskt stöd till elever i gymnasieskolan som behöver inackordering till följd av skolgången. Skyldigheten gäller till och med det första kalenderhalvåret det år då eleven fyller tjugo år.

OBS! Ansökan om inackorderingstillägg görs i hemkommunen för studier i en annan kommuns gymnasieskola. Inackorderingstillägg för studier vid fristående gymnasieskola ska sökas hos Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Grundläggande villkor för inackorderingstillägg

Inackorderingstillägget avser stöd till kostnader för boende, uppehälle och resor till och från hemmet för elever som behöver inackordering till följd av skolgång på annan ort än hemorten.

En förutsättning för att kunna få detta ekonomiska stöd är att du som elev har minst 40 kilometers resväg (enkel resa) mellan hemmet och skolan, eller att inget kollektivt färdmedel finns att tillgå. Ytterligare en förutsättning är att du är inackorderad på utbildningsorten eller i dess omedelbara närhet.

Om du avbryter studierna, blir folkbokförd i annan kommun eller upphör att hyra inackordering, är du skyldig att meddela detta till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Om så inte sker kan du bli återbetalningsskyldig.

Den som beviljas inackorderingstillägg kan inte samtidigt få ersättning för dagliga resor mellan inackorderingsbostad och skola enligt beslut av Högsta förvaltningsdomstolen, april 2010, mål nr 4418-7.

Ekonomiskt stöd för studier i annan kommun än Borlänge

Du som bor i Borlänge men studerar vid gymnasieskola i en annan kommun och uppfyller ovanstående krav, kan ansöka om inackorderingstillägg genom att fylla i och skicka in blanketten nedan.

Ansökan om inackorderingstillägg (blankett för utskrift)PDF

Inackorderingstillägg - månadsbelopp

För inackordering inom Dalarnas län uppgår det ekonomiska stödet till 1500 kronor per månad. Den som beviljas stöd för inackordering utanför länet får 1700 kronor per månad. Inackorderingstillägget betalas ut under nio månader per läsår.

Ansökan skickas till:
Borlänge kommun
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
781 81 Borlänge

Märk kuvertet med "Inackorderingstillägg."
Observera att ansökan ska göras varje läsår.