Borlänge kommuns logotyp

Inackorderingstillägg

Enligt skollagen (15 kap. 32 §) ska hemkommunen lämna ekonomiskt stöd till elever i gymnasieskolan som behöver inackordering till följd av skolgången. Skyldigheten gäller till och med det första kalenderhalvåret det år då eleven fyller tjugo år.

OBS! Ansökan om inackorderingstillägg görs i hemkommunen för studier i en annan kommuns gymnasieskola. Inackorderingstillägg för studier vid fristående gymnasieskola ska sökas hos Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Grundläggande villkor för inackorderingstillägg

Inackorderingstillägget avser stöd till kostnader för boende, uppehälle och resor till och från hemmet för elever som behöver inackordering till följd av skolgång på annan ort än hemorten.

En förutsättning för att kunna få detta ekonomiska stöd är att du som elev har minst 60 kilometers resväg (enkel resa) mellan hemmet och skolan, eller att inget kollektivt färdmedel finns att tillgå. Ytterligare en förutsättning är att du är inackorderad på utbildningsorten eller i dess omedelbara närhet.

Om du avbryter studierna, blir folkbokförd i annan kommun eller upphör att hyra inackordering, är du skyldig att meddela detta till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Om så inte sker kan du bli återbetalningsskyldig.

Den som beviljas inackorderingstillägg kan inte samtidigt få ersättning för dagliga resor mellan inackorderingsbostad och skola enligt beslut av Högsta förvaltningsdomstolen, april 2010, mål nr 4418-7.

Ekonomiskt stöd för studier i annan kommun än Borlänge

Du som bor i Borlänge men studerar vid gymnasieskola i en annan kommun och uppfyller ovanstående krav, kan ansöka om inackorderingstillägg i e-tjänsten nedan. Du behöver ha ditt hyreskontrakt tillgängligt att ladda upp i tjänsten för att kunna komma vidare!

E-tjänsten är så konstruerad att den kommer kontrollera att förutsättningarna uppfylls för att kunna få inackorderingstillägg. Finns inte förutsättningarna så kan man heller inte skicka in en ansökan.

OBS! Det är ett krav att det är eleven själv som gör själva ansökan för att kunna signera sin del och lägga till föräldrarna som medsignerare.

Ansökan om inackorderingstillägg (e-tjänst) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppsägning av inackorderingstillägg (e-tjänst) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inackorderingstillägg - månadsbelopp

För inackordering inom Dalarnas län uppgår det ekonomiska stödet till 1500 kronor per månad. Den som beviljas stöd för inackordering utanför länet får 1700 kronor per månad. Inackorderingstillägget betalas ut under nio månader per läsår.

Ansökan skickas till:
Borlänge kommun
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
781 81 Borlänge

Märk kuvertet med "Inackorderingstillägg."
Observera att ansökan ska göras varje läsår.

Information till andra huvudmän - riktlinjer inför fakturering av skolkostnader

Här nedanför följer riktlinjer inför fakturering av kostnader för elever som går i fristående gymnasieskola eller på skola i annan kommun men är folkbokförda i Borlänge kommun:

  • Alla gymnasieansökningar ska ske via: Gymnasieantagningen, Sturegatan 30, 791 51 Falun. Om antagning sker under pågående läsår ska kopia på ansökan skickas till Borlänge.
  • När elev blir antagen, på fri- eller extern skola utanför hemkommunen, ska en kopia på antagningsbeskedet och studieplanen skickas till Borlänge kommun. Detta gäller även om eleven blir reservantagen efter den första september.
  • Om en elev är frånvarande mer än 10 dagar under ett läsår ska Borlänge kommun meddelas.
  • Vid uppehåll eller avslut av studierna ska kopia på blanketten med utskrivningsdatum skickas till Borlänge kommun.
  • Om en elev byter till en ny skola ska kopia på elevens nya ansökan och antagningsbesked, samt uppdaterad individuell studieplan, skickas till Borlänge kommun.

Riktlinjer inför fakturering och utbetalning av ersättning till andra huvudmän Pdf, 62.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Ovanstående uppgifter skickas till:

Borlänge kommun
Bildningssektorn
781 81 Borlänge