Borlänge kommuns logotyp

Inackorderingstillägg

Enligt skollagen (15 kap. 32 §) ska hemkommunen lämna ekonomiskt stöd till elever i gymnasieskolan som behöver inackordering till följd av skolgången. Skyldigheten gäller till och med det första kalenderhalvåret det år då eleven fyller 20 år.

OBS! Förnyad ansökan om inackorderingstillägg ska göras inför varje nytt läsår. Ansökan om inackorderingstillägg görs till hemkommunen för studier i en annan kommuns gymnasieskola. Inackorderingstillägg för studier vid fristående gymnasieskola ska sökas hos Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Grundläggande villkor för inackorderingstillägg

Inackorderingstillägget avser stöd till kostnader för boende, uppehälle och resor till och från hemmet, för dig som ska bo och studera en gymnasieutbildning på en annan ort än din hemort.

  • Följande kriterier ska vara uppfyllda för att Borlänge kommun ska kunna bevilja dig inackorderingstillägg:
  • Du är mottagen i första hand på aktuell utbildning
  • Du är folkbokförd i Borlänge kommun
  • Du har minst 60 kilometers enkel resväg mellan hemmet (folkbokföringsadressen) och skolan
  • Du är inackorderad på utbildningsorten eller i utbildningsortens omedelbara närhet

Den som beviljas inackorderingstillägg kan inte samtidigt få ersättning för dagliga resor mellan inackorderingsbostad och skola enligt beslut av Högsta förvaltningsdomstolen, april 2010, mål nr 4418-7.

Om du avbryter studierna, byter gymnasieprogram eller flyttar under läsåret, är du skyldig att meddela detta genom att kontakta Servicecenter. Om du inte meddelar förändringar kan du bli återbetalningsskyldig.

Ekonomiskt stöd för studier i annan kommun än Borlänge

Du som bor i Borlänge kommun, men studerar vid en gymnasieskola med offentlig huvudman i en annan kommun och uppfyller ovanstående krav, kan ansöka om inackorderingstillägg i e-tjänsten nedan. Du behöver ha ditt hyreskontrakt tillgängligt för att ladda upp i e-tjänsten för att kunna komma vidare.

E-tjänsten är konstruerad så att den kommer kontrollera att förutsättningarna uppfylls för att kunna få inackorderingstillägg. Finns inte förutsättningarna så kan man heller inte skicka in en ansökan.

OBS! Det är ett krav att det är eleven själv som gör ansökan för att kunna signera sin del och lägga till vårdnadshavarna som medsignerare.

Ansökan om inackorderingstillägg (e-tjänst) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppsägning av inackorderingstillägg (e-tjänst) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om inackorderingstillägg börjar handläggas först efter den 15 september. Första utbetalning sker i oktober.

Inackorderingstillägg - månadsbelopp

Den som beviljas stöd för inackordering får 1910 kronor per månad. Inackorderingstillägget betalas ut under nio månader per läsår.

Information till andra huvudmän - riktlinjer inför fakturering av skolkostnader

Här nedanför följer riktlinjer inför fakturering av kostnader för elever som går i fristående gymnasieskola eller på skola i annan kommun men är folkbokförda i Borlänge kommun:

  • Alla gymnasieansökningar ska ske via: Gymnasieantagningen, Sturegatan 30, 791 51 Falun. Om antagning sker under pågående läsår ska kopia på ansökan skickas till Borlänge.
  • När elev blir antagen, på fri- eller extern skola utanför hemkommunen, ska en kopia på antagningsbeskedet och studieplanen skickas till Borlänge kommun. Detta gäller även om eleven blir reservantagen efter den första september.
  • Om en elev är frånvarande mer än 10 dagar under ett läsår ska Borlänge kommun meddelas.
  • Vid uppehåll eller avslut av studierna ska kopia på blanketten med utskrivningsdatum skickas till Borlänge kommun.
  • Om en elev byter till en ny skola ska kopia på elevens nya ansökan och antagningsbesked, samt uppdaterad individuell studieplan, skickas till Borlänge kommun.

Riktlinjer inför fakturering och utbetalning av ersättning till andra huvudmän Pdf, 125.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Ovanstående uppgifter skickas till:

Borlänge kommun
Bildningssektorn
781 81 Borlänge