Borlänge kommuns logotyp

Hagagymnasiet

Elevhälsa

Elevhälsa är hela skolans uppdrag. All personal ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. I uppdraget ingår även ett ansvar för elevernas arbetsmiljö och skolans värdegrund.

Elevhälsoteam (EHT)

I det individuellt inriktade arbetet har EHT ett särskilt ansvar för att röja undan hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. Till exempel kan personal med specialpedagogisk kompetens bedöma och planera hur en elevs studiesituation bäst ska hanteras i undervisningen utifrån vad man vet om bland annat elevens hälsa och sociala situation.

Skolans elever ska ha tillgång till elevhälsa med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Deltagare vid Hagagymnasiets EHT är rektor, specialpedagog, speciallärare, skolsköterska, skolkurator, studie- och yrkesvägledare samt skolläkare och skolpsykolog.

EHT ska vara ett stöd för elever, vårdnadshavare, mentorer och undervisande personal. Samarbete sker genom överlämning inom och mellan skolformer, med andra aktörer såsom socialförvaltning, barn- och ungdoms- eller vuxenpsykiatri, ungdomsmottagningen, den kommunala vuxenutbildningen samt Arbetsförmedlingen. Deltagare i EHT som arbetar på skolan träffas en gång i veckan och lyfter elever och skolsituationer utifrån personalens olika kompetens och skilda yrkesroller. Skolläkare och skolpsykolog finns tillgängliga under läsåret och deltar vid möten några gånger per termin.

Elevhälsan ska framförallt vara förebyggande och hälsofrämjande. Under skoltiden kontaktas elever i åk 1 med erbjudande om tid hos skolsköterska. Enklare sjukvårdsinsatser kan erbjudas under skoldagen

Kontaktuppgifter

Här hittar du namn och kontaktuppgifter till personal inom elevhälsoteamet på Hagagymnasiet.

Skolsköterska

Sofia Erkers
0243-736 70
sofia.erkers@borlange.se

Kurator

Roberth Lundeberg
0243-74485
roberth.lundeberg@borlange.se

Studie- och yrkesvägledare

Natalie Hanzon
0243 - 743 24
natalie.hanzon@borlange.se

Speciallärare

Annika Jansson
0243-748 52
annika.jansson@borlange.se

Speciallärare

Maria Isaksen
0243-748 52
maria.isaksen@borlange.se