Borlänge kommuns logotyp

Hagagymnasiet

Elevhälsa

Elevhälsa är hela skolans uppdrag och all personal arbetar hälsofrämjande och förebyggande för att stödja dig som elev mot utbildningens mål. Skolans alla elever har tillgång till elevhälsa med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Elevhälsoteam (EHT)

Deltagare vid Hagagymnasiets EHT är biträdande rektor, rektor (vid behov), speciallärare, skolsköterska, skolkurator, studie- och yrkesvägledare samt skolläkare och skolpsykolog.

I det individuellt inriktade arbetet har EHT ett särskilt ansvar för att röja undan hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. Till exempel kan personal med specialpedagogisk kompetens bedöma och planera hur en elevs studiesituation bäst ska hanteras i undervisningen utifrån vad man vet om bland annat elevens hälsa och sociala situation.

Kontaktuppgifter

Biträdande rektor

Annika Jansson
0243-748 52
annika.jansson@borlange.se

Skolsköterska

Sofia Erkers
0243-736 70
sofia.erkers@borlange.se

Skolkurator

Mattias Frost
0243-744 85
mattias.frost@borlange.se

Studie- och yrkesvägledare

Charlotta Österberg
0243-743 54
charlotta.osterber@borlange.se

Ann-Sofie Larsson
0243-743 24
ann-sofie.larsson@borlange.se

Speciallärare

Maria Isaksen
0243-748 52
maria.isaksen@borlange.se