Borlänge kommuns logotyp

Hagagymnasiet

Elevinformation "ABC"

Läsåret 2021 – 2022

Affischering/Anslag

Rektorsbeslut behövs om du vill sätta upp anslag på skolans gemensamma anslagstavlor. Lämna det du vill affischera till skolans reception.

APL

Skolan är skyldig att erbjuda elever på yrkesprogram minst femton veckors Arbetsplatsförlagt lärande, APL. Perioderna är uppdelade under utbildningens tre år.

APL - villkor för resebidrag

Om APL-platsen ligger 6 km eller längre från hemmet och du är under 20 år får du låna busskort från skolan. Du kan söka resebidrag om det inte går att åka kollektivt. Detta gäller elever under 20 år folkbokförda i Borlänge kommun - övriga söker i sina respektive hemkommuner. Kontakta mentor för information om ansökan.

APL - kostersättning

Du som inte kan äta på någon gymnasieskola i Borlänge under APL-tiden och inte får mat på din arbetsplats kan få kostersättning från skolan motsvarande 25 kronor/dag.

Avgång från gymnasieprogram

Vid avgång, om du vill avsluta dina studier i förtid, måste du kontakta mentor. Ett avslutande möte med expeditionen behöver planeras in. Är du under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke och underskrift på utskrivningsblanketten.

Betyg och behörighet

Betyg grundas på ditt samlade studieresultat och sätts med betygsstegen F-A efter avslutad kurs. F innebär icke godkänt resultat. Om läraren på grund av elevs frånvaro saknar underlag för bedömning av elevens kunskaper, sätts ett streck (-).

Det är viktigt att du känner till vad som gäller för att få en examen från ditt gymnasieprogram. Studie- och yrkesvägledaren informerar om detta under gymnasietiden. Tveka inte att boka in en personlig vägledning för att ställa frågor runt din studieplan, vad som krävs för att komma in på olika former av eftergymnasiala utbildningar eller krav för ett visst yrke i framtiden.

Bibliotek

Skolbiblioteket finns vid Hagagymnasiets ljushall. Öppettiderna varierar och förutom att låna böcker kan du läsa tidningar och tidskrifter. Lånekort skaffar du på ett huvudbibliotek om du inte redan har ett kort.

Blanketter

Utanför skolans reception och på Hagagymnasiets hemsida finns blanketter som behövs vid förfrågan om att få ändra i studieplanen, anmälan om särskild prövning, studiehandledning, samt in- och utskrivningsblanketter. Ifylld blankett kan med fördel lämnas i den vita lådan som finns i anslutning till blankettstället.

Brandlarm

Vid brandlarm utryms skolans snarast och alla elever samlas vid den närmaste uppsamlingsplatsen. Se anslag i programkorridor.

Busskort

Du som är under 20 år och har minst 6 kilometers enkel resväg från hemmet till skolan, kan ha rätt till busskort. Tillfälliga busskort för elever i årskurs 1 under de första veckorna, lämnas ut av mentor första skoldagen. Ansökan om busskort ska då vara inlämnad till mentor. De ordinarie busskorten skickas sedan hem av Dalatrafik och ska användas under tre år. Elever i årskurs 2 och 3 får sina busskort laddade av Dalatrafik. Om du tappar bort eller förlorar ditt busskort, kan du mot ersättning få ett nytt kort. Kontakta i så fall skolans reception. Observera att du inte har rätt till busskort om du får inackorderingstillägg.

Cafeteria

Cafeterian i skolans ljushall är öppen under skoldagen. Utbudet växlar men smörgåsar, varma och kalla drycker finns alltid att köpa. Betalning sker med kort eller Swish.

Dator

Alla elever får från och med årskurs 1 lånar en dator för skolarbete. Datorn ska ses som ett arbetsredskap. Office 365 finns installerat. Är du under 18 år ska din vårdnadshavare skriva under en digital kvittens som intygar på att du ansvarar för att datorn förvaras på ett säkert sätt samt behandlas med aktsamhet och därmed hålls i gott skick. Om din dator går sönder eller försvinner på grund av oaktsamhet, kan du bli ersättningsskyldig. Elever över 18 år ansvarar för detta själva.

Droger

Rökning, alkohol och narkotika är förbjudet inom skolans område.

Elevhälsoteam

Elevhälsoteamet består av skolsköterska, studie- och yrkesvägledare, kurator, speciallärare och rektor. Elevhälsoteamet arbetar framför allt förebyggande och främjande bland annat genom att vara ett bollplank för lärarna samt tillgodose behov som främjar elevers lärande, utveckling och hälsa.

Elevinflytande

Som elev har du möjlighet att vara delaktig i skolans utvecklingsarbete. På Hagagymnasiet har alla klasser regelbundna klassråd, från vilka frågor kan tas vidare till programrådet och därefter till elevråd och matråd. Elevrådet samlas varje månad och består av valda representanter från varje program. Till matrådet väljs intresserade representanter som träffas två gånger varje termin.

Expedition

Bakom skolans reception ligger expeditionen där skolans rektor, biträdande rektor, schemaläggare, pedagogiska utvecklare samt skoladministratör arbetar.

Fotografering

Skolfotografering sker i början av varje läsår för samtliga elever. Avgångsklasserna tar också gruppfoton under studentdagen. Fotografering till passerkort sker även i skolan.

Frånvaro/närvaro

Som elev i gymnasieskolan har du skyldighet att infinna dig punktligt och närvara vid skolans aktiviteter enligt gällande schema.

Skollagen 15 kapitlet 16 § föreskriver "Om en elev i gymnasieskolan utan giltigt skäl uteblir från den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, ska rektor se till att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven har varit frånvarande".

Din närvaro/frånvaro registreras varje av dag av dina lärare och du kan när som helst se din närvaroöversikt. Vid olovlig frånvaro meddelas detta via Skola24 till din vårdnadshavare om du är under 18 år.

Skolan är rapportskyldig till CSN.

Frånvaroanmälan

All frånvaro ska anmälas till skolan. Om du är under 18 år är det din vårdnadshavare som gör frånvaroanmälan. Anmälan görs till 0515-436 23 eller direkt i webben på Skola24. Anmälan ska ske före din första lektion. Vid ledighet, se särskild rubrik.

Försäkring

Du är olycksfallsförsäkrad under skoltiden samt under resa till och från skolan. Även APL och studieresor innefattas. Stöld av personliga ägodelar ersätts inte av skolans försäkring.

GDPR

Dina personuppgifter kommer att behandlas av vår elevadministration. Huvudansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Borlänge kommun. Har du frågor om hur dina personuppgifter används kan du vända dig till Borlänge kommuns servicecenter, tel 0243-74000.

Hagaklassikern

En frivillig idrottsaktivitet som skolan erbjuder varje läsår. Diplom utdelas i samband med skolavslutningen till dem som genomfört klassikern.

Hagas resurscentrum

På Hagas resurscentrum kan du få hjälp med dina studier vid behov. På resursen finns tre speciallärare tillgängliga och stödet som ges är individanpassat i en lugn studiemiljö. Kontakta din mentor om du känner behov av stöd för dina studier.

Telefon: 0234- 748 52

Inackorderingstillägg

Om du har mer än 40 kilometers resväg från hemmet till skolan eller om du bor där det saknas tillgång till kollektivt färdmedel, har du möjlighet att söka ekonomiskt stöd i form av inackorderingstillägg för boende närmare skolan. Du som elev ska enligt lag alltid vara folkbokförd på samma adress som din vårdnadshavare.

Individuell studieplan

Du följer en individuell studieplan enligt de mål som gäller för ditt program. På din studieplan står vilka kurser du ska läsa, hur många poäng de omfattar och vilka betyg du har fått i avslutade kurser. I samråd med lärare och studie- och yrkesvägledare gör du de val som är möjliga inom ditt program.

Individuellt val

I årskurs 2 och 3 ska alla elever läsa minst en valbar 100 poängskurs per läsår. Om du i årskurs 1 läser LIU kan du tillgodoräkna dig poängen vid senare årskurser eller läsa ett utökat program.

Intern-TV

I skolans entréhall visas information om skolans dagliga verksamhet. Ta del av informationen som visas varje dag!

IT helpdesk

IT helpdesk finns i skolans entréhall. Första kontakt vid IT-problem är dock alltid din mentor. I biblioteket erbjuds stöd av IT-pedagog enligt schema.

Kommunikation

När vi kommunicerar med personal på skolan använder vi oss av Unikum, Teams eller e-post. Vill du prata med en lärare nås de på personens arbetslagstelefon. Alla lärare har ett personligt fack utanför lärarrummet där information kan lämnas skriftligt. Utanför receptionen finns en vit brevlåda där du kan lämna skriftlig information till expeditionspersonal.

Kurator

Skolans kurator finns på plan 2 ovanför skolans reception. Kontakt kan tas via telefon 0243-744 85, e-post: roberth.lundeberg@borlange.se eller via din mentor.

Kurser

Samtliga ämnen i gymnasieskolan är indelade i kurser. Hur omfattande en kurs är anges med poäng. Betyg sätts i varje kurs när den är avslutad. I Unikum ser du planeringen för dina kurser och där kan du också se din kunskapsutveckling. Kurssamtal sker mellan dig och dina undervisande lärare varje termin. Eventuellt byte av kurs får ske först efter godkännande av rektor eller biträdande rektor.

Ledighet

Ledighet för högst tre dagar i följd och sammanlagt sex dagar per läsår kan beviljas av mentor. Ledighet därutöver beviljas endast av rektor eller biträdande rektor. Ansökan om ledighet görs minst 14 dagar i förväg i Skola24. Skolan är restriktiv med att bevilja ledighet och det görs alltid en individuell bedömning. Skolåret innehåller flera lov vilket gör det möjligt att då åka på semesterresor. Frånvaro från undervisning kan påverka studieresultat samt även minska betygsunderlag. CSN kräver att elevens studier bedrivs på heltid för att denne ska erhålla studiebidrag. Ej beviljad ledighet betraktas som skolk.

LIU

Borlänge gymnasieskola erbjuder Lokal idrottsutbildning (LIU) för intresserade elever. Kontakta studie- och yrkesvägledaren för mer information.

Lunch

Lunch äter du i skolans matsal en gång om dagen. För att få äta lunch krävs att du bär ditt passerkort synligt. Ansökan om specialkost görs på Borlänge kommuns hemsida. Länk till annan webbplats.

Läxhjälp

Två läxhjälpspass per vecka finns tillgängliga och du ser på ditt personliga schema vilket/vilka som är möjliga för dig att gå på. Läxhjälpen håller till i biblioteket.

Mentor

Mentor är din viktigaste resurs och första kontaktperson gällande din studiesituation. Kontaktuppgift till din mentor finns på Hagagymnasiets hemsida. Du träffar din mentor regelbundet, både i grupp och individuellt och det är mentor som bjuder in till introduktions- eller utvecklingssamtal en gång per termin.

Modersmålsundervisning

I gymnasieskolan finns möjligheten att läsa kurser i modersmål som betygsätts och räknas med i en examen som ett individuellt val, en utökad kurs eller i vissa fall som utbyte av modernt språk vid skolans högskoleförberedande program. Ämnet är uppdelat i tre kurser: Modersmål 1 och 2 sam Aktiv tvåspråkighet. Du har rätt att läsa modersmål om

 • en eller båda vårdnadshavarna har annat språk än svenska som modersmål
 • språket utgör ditt dagliga umgängesspråk i hemmet, och
 • du som elev har goda kunskaper i språket.

Mer information kring möjligheten att läsa modersmål finns på kommunens hemsida. Du ansöker digitalt på hemsidan när du börjar åk 1. Inför åk 2 och 3 kan du också ansöka om att läsa kurser och gör det då som individuellt val.

Nationella prov

På Hagagymnasiet genomförs nationella prov i de sista obligatoriska kurserna i ämnena Svenska/Svenska som andraspråk, Engelska samt Matematik.

NIU

Hagagymnasiet erbjuder Nationell idrottsutbildning, NIU, i idrotterna fotboll och handboll. NIU söks från grundskolan eller Introduktionsprogrammen, IM.

Nycklar och tagg

Nycklar behövs till de båda skåpen som du ska använda och taggen för att komma in till de utrymmen där undervisning sker. Vid förlust, meddela mentor eller vaktmästeriet omgående.

Ogiltig frånvaro

Vårdnadshavare meddelas om du har ogiltig frånvaro (skolk). Vid upprepad eller omfattande ogiltig frånvaro kopplas elevhälsan in. Om ingen förbättring sker efter skriftlig varning skickas frånvarounderlag till CSN för beslut. Du riskerar då att förlora ditt studiebidrag och din familj kan även förlora rätten till eventuella övriga bidrag. Elev som påbörjat utbildning och sedan uteblir under mer än en månad i följd (och detta inte beror på sjukdom eller beviljad ledighet) anses ha avslutat utbildningen och skrivs ut från skolan.

Ordningsregler

Varje läsår revideras våra gemensamma ordningsregler. Medverkande vid revideringar av ordningsreglerna är elevrådet och skolans rektor. Till ordningsreglerna finns också skolans konsekvenstrappa som anger vad som sker om ordningsreglerna bryts.

Parkering

Parkering av bil sker främst vid Maserhallens parkering. Besökare kan även parkera på besöksparkering bredvid matsalen och måste du skriva upp sig i liggaren i skolans reception. Cyklar och mopeder ställs i/vid cykelställ på framsidan av skolan.

Passerkort

Alla elever och all personal får ett passerkort med namn och bild. Passerkortet ska bäras synligt och visas upp vid förfrågan, för allas trygghet. Passerkortet behövs till de yttre dörrarna och för att kunna ta del av skollunch.

Lokalt programråd

Varje yrkesprogram har ett lokalt programråd. I de lokala programråden är branschen och skolan representerad. Programrådet träffas regelbundet varje läsår och diskuterar frågor runt arbetsmarknaden och gymnasieskolans utbildning.

Prövning

En särskild prövning är när du som elev självständigt studerar och prövas mot kunskapsmål i en kurs utan undervisning. Det finns två prövningsperioder per läsår, en på hösten och en på våren. Ansökan görs i god tid på blankett som finns vid receptionen.

Receptionen

Hagas reception ligger vid skolans huvudentré. Vår receptionist ger stöd och svarar på frågor och är länken till övrig personal som arbetar vid expeditionen.

Reducerat program

Reducerat program är när man inte läser alla obligatoriska kurser. Reducerat program innebär att du inte får ut en examen eller får grundläggande behörighet till vidare studier vid högskola/universitet. Beslut om att få läsa färre kurser tas alltid av skolans rektor när elevhälsans personal har varit delaktiga och ett åtgärdsprogram upprättas.

Schema

Du kan se ditt personliga schema på webben genom att ange ett ID för schemavisare, som du ser i Skola24. Ta också för vana att titta på schemat på webben inför kommande vecka. Ibland kan det göras förändringar som oftast träder i kraft på måndagar.

Skolhälsovård

Skolhälsovårdens främsta uppgift är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog ingår i skolhälsovården.

Skolsköterska

Skolans skolsköterska finns på plan 2 ovanför skolans reception. Du kan få råd och stöd i hälsofrågor kopplat till dina studier. Hälsosamtal genomförs i årskurs 1 och ibland sker riktade hälsokontroller på uppdrag av EHT. Du når skolans skolsköterska via telefon 0243-736 70, via mejl sofia.erkers@borlange.se eller via din mentor.

Skåp

I anslutning till studielandskapen finns ditt personliga skåp med trädörr. Använd träskåpet till förvaring av skolböcker, material samt ytterkläder. Ej värdesaker i form av kontanter eller dator. Datorn placeras i skåpet av plåt när den inte används.

Specialkost

Se Lunch.

Speciallärare

Skolans tre speciallärare finns i ”Resursen” belägen på plan 2. Speciallärarna ger stöd i främst svenska, matematik och engelska men kan också hjälpa till i andra ämnen. För att få studiehjälp på ”Resursen” krävs det att man inom EHT har tagit beslut om särskilt stöd. Speciallärarna medverkar också vid kartläggningar av elevers studiesituation samt genomför screeningar i åk 1.

Studieavbrott

Vid avgång, om en elev vill avsluta sina studier, måste kontakt tas med mentor. Du kommer att bli kallad till expeditionen för ett avslutande möte. Är du under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke och underskrift på utskrivningsblanketten. Blankett om avgång lämnas vid utskrivningsmöte tillsammans med allt lånat material, såsom böcker, nycklar, passerkort samt eventuellt busskort.

Studiebidrag

Som heltidsstuderande på gymnasiet kan du ha möjlighet att få studiebidrag från CSN, Centrala studiestödsnämnden. Från och med höstterminen det år du fyller 20 måste du själv ansöka om studiemedel från CSN. Skolans kurator kan hjälpa dig med detta. Du kan också själv läsa mer om vad som gäller och göra ansökan på CSN:s hemsida på internet.

Studiehandledning

Har du ett annat modersmål än svenska och är i behov av handledning, hjälp med skolarbetet på ditt modersmål, finns möjligheten att ansöka om studiehandledning. Du hittar ansökningsblankett vid skolans reception. Ifylld blankett lämnas till din mentor vid läsårsstart eller läggs i den vita brevlådan vid receptionen under pågående läsår.

Studielandskap

Skolans olika program har ett studielandskap i anslutning till lärarrum och lektionssalar. Du har bara tillträde till landskapet om undervisningen sker i angränsade korridorer. Förutom små grupprum finns öppna ytor där du kan studera självständigt. I varje landskap finns elevskåp och ett mindre pentry samt elevtoaletter.

Studieresor

Vid resor som ordnas på skoltid, där elever och lärare deltar, ska medföljande lärare lämna en deltagarförteckning till receptionen före avresan. Du är försäkrad även under studieresor.

Studie- och yrkesvägledning

Alla som arbetar inom skolan ansvarar för studie- och yrkesvägledning inom ramen för utbildningen. Skolans studie- och yrkesvägledare, syv, informerar och vägleder i frågor som såsom:

 • framtidsplaner
 • programinriktningar, individuella val, valbara kurser och programfördjupning
 • omval till gymnasieskolan
 • studiesituation och yrkesval
 • utbildningsvägar
 • bestämmelser kring antagning till olika utbildningar
 • arbetsmarknaden

Du hittar skolans syv på plan 2 ovanför expeditionen. Syv nås också på telefon 0243-743 24 eller via teamschatten eller mejl. Din mentor kan också hjälpa dig att komma i kontakt med syv.

Stödinsatser

Stödinsatser ges i form av extra anpassningar (inom ramen för den ordinarie undervisningen) och särskilt stöd (som kräver ett åtgärdsprogram). Om du upplever att du är i behov av stöd kontaktar du din mentor.

Teams

Teams är en plattform för kommunikation och undervisning där varje klass har ett team med kurskanaler.

Unikum

Unikum är skolans pedagogiska lärplattform där information och upplägg av dina kurser finns. I Unikum dokumenteras även din pedagogiska utveckling och en dialog sker mellan dig som elev, lärare och vårdnadshavare (när du är under 18 år) kring din kunskapsutveckling. Vårdnadshavare kan logga in med ett mobilt BankID.

Det är elevens ansvar att informera sig via Unikum, dagligen. Kontrollera också att dina kontaktuppgifter i Unikum är korrekta.

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal sker en gång per termin. Vid samtalen träffar du som elev din mentor i ett särskilt samtal där ni tillsammans kommer överens om hur du ska arbeta vidare för att nå dina uppsatta mål. Din individuella studieplan ligger till grund för diskussionen och även ett samtalsunderlag finns i lärplattformen. Är du omyndig, under 18 år, bjuds även vårdnadshavare in till utvecklingssamtalen. Det första utvecklingssamtalet i åk 1 kallar vi för Introduktionssamtal.

Utökat program

Om du läser kurser utöver de som finns i ditt gymnasieprograms poängplan, kallas det utökat program. Rektor måste i förväg ta beslut om du ska få läsa mer än heltidsstudier. Som elev på ett yrkesprogram har du alltid rätt att läsa ett utökat program för grundläggande behörighet till högskoleutbildning (Svenska 2, Svenska 3 samt Engelska 6).

Vaktmästare

På Hagagymnasiet arbetar tre vaktmästare. Torbjörn, Cecilia och Sadeqh hjälper dig som elev vid behov. IT helpdesk och vaktmästeriet finns i samma lokal vid skolans entréhall.

VFU – lärarstuderande i skolan

Borlänge gymnasieskola har skrivit ett avtal med Högskolan Dalarna om samarbete med lärarutbildningen. Det innebär att lärarstuderande ibland gör sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på Hagagymnasiet och medverkar vid undervisning.

Värdegrund

Skolans värdegrund handlar om hur vi ska vara mot varandra och vad vi har rätt att förvänta oss i skolan. Hagagymnasiets värdegrund är lätt att komma ihåg om man tänker på att den utgår från bokstäverna i ordet HJÄRTA:

 • Hänsyn
 • Jämlikhet
 • Ärlighet
 • Respekt
 • Trygghet
 • Ansvar

Åtgärdsprogram

Ett åtgärdsprogram utarbetas så snart en utredning visar att en elev är i behov av stödinsatsen särskilt stöd. I åtgärdsprogrammet står behov, mål och åtgärder samt vem som är ansvarig för åtgärderna. Åtgärdsprogram följas upp och utvärderas och är alltid tidsbegränsat. Det framgår i åtgärdsprogrammet hur uppföljning och utvärdering sker, samt resultatet av utvärderingen, då sådan görs. Elev och vårdnadshavare ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas. Rektor beslutar alltid om ett åtgärdsprogram ska utarbetas.

Öppet Hus

Öppet Hus är ett informationstillfälle där skolans utbildningar marknadsförs för yngre elever och en möjlighet för anhöriga att ta del av din verksamhet i skolan. Öppet Hus äger rum en gång per läsår och då finns personal och elever på plats efter det att skolans ordinarie lektioner är slut. Kompensationsledigt ges vid ett senare tillfälle.