Borlänge kommuns logotyp

Hushagsgymnasiet

Elevinflytande

Skolan är inte bara skolpersonalens utan också elevernas arbetsplats. Som elev har du rätt att vara med och påverka arbetsmiljön i skolan.

Klassråd och elevråd är viktiga forum för att skolans elever aktivt ska kunna utöva elevinflytande.

Klassråd

På Hushagsgymnasiet har alla klasser regelbundna klassråd tillsammans med sin mentor. Under klassrådet tar man upp och diskuterar frågor som är viktiga för studierna och trivseln på skolan. Från klassrådet kan elevrådsrepresentanten ta frågor vidare till elevrådet.

Elevråd

Hushagsgymnasiet elevråd träffas regelbundet under läsåret; ungefär en gång i månaden. Elevrådet består av valda representanter från varje klass. Från personalens sida finns Gabriela Rodriguez Asp med som stöd i elevrådets arbete.