Borlänge kommuns logotyp

Hushagsgymnasiet

Elevinformation "ABC"

Elevinformation "ABC" ger kortfattad information om allt ifrån vad som gäller vid lån av dator under skoltiden till vad som ingår i skolans egen klassiker.

Affischering/Anslag

Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får sitta högst två veckor. Inga anslag får finnas på dörrar, fönster, väggar eller skåp.

APL

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår i samtliga yrkesprogram vid Hushagsgymnasiet. Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska uppgå till minst 15 veckor under gymnasietiden.

APL - villkor för resebidrag

Ekonomiskt stöd

Betyg och behörighet

Betyg grundas på ditt samlade studieresultat och sätts med betygsstegen A-F efter avslutad kurs. F innebär icke godkänt. Om läraren på grund av en elevs frånvaro saknar underlag för bedömning av elevens kunskaper, sätts ett streck (-).

Det är viktigt att du känner till vad som gäller för att få ut din yrkesexamen från gymnasiet. Studie- och yrkesvägledaren informerar i klasser under gymnasiet, men tveka inte att boka in en egen tid för att ställa dina frågor om vad som krävs för att komma in på olika former av utbildningar eller krav för ett visst yrke i framtiden. Läs mer om vad som gäller för att få ut en yrkesexamen via länken nedan:

Yrkesexamen - vad gäller?

Bibliotek

Tillgång till bibliotek finns på skolan.

Busskort

Busskort

Cafeteria

Cafeterian och butiken på Hushagsgymnasiet går under namnet "Hushagens Bröd & Deli" och drivs av personal och elever från skolans Restaurang- och livsmedelsprogram. Där säljs bröd, bakverk, matlådor och annat som tillverkats på skolan.

Dator

Alla elever får från och med årskurs 1 låna en dator för att använda i skolarbetet. Datorn ska ses som ett arbetsredskap och Office 365 finns förinstallerat. Som elev får du skriva på ett kontrakt som intyg på att du förstått att du ansvarar för att datorn förvaras på ett säkert sätt samt behandlas med aktsamhet och därmed hålls i gott skick. När du lämnar skolan ska dator och laddare lämnas tillbaka. Om din dator gått sönder eller försvunnit på grund av oaktsamhet, kan du bli ersättningsskyldig.

Droger

Alkohol och narkotika är förbjudet inom skolans område. Kontakta mentor, kurator, skolsköterska eller rektor vid misstanke om att droger förekommer.

Drogpolicy/handlingsplan - reviderad 2023 Pdf, 232.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Elevhälsa

Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande samt stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Elevhälsoteam

Elevhälsoteamet består av skolsköterska, studie- och yrkesvägledare, kurator, specialpedagog/speciallärare och rektor. Elevhälsoteamet bidrar till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Elevinflytande - Klassråd och elevråd

Som elev har du rätt att vara med och tycka till om samt påverka arbetsmiljön och annat i skolan. På Hushagsgymnasiet ska alla klasser ha regelbundna klassråd från vilka frågor kan tas vidare till elevrådet. Klassrådet består av mentor och samtliga elever i klassen. Mentorn ansvarar för att klassråd hålls regelbundet. Klassrådet utser en elevrådsrepresentant som sedan får ta med sig viktiga frågor att lyfta på elevrådets möten. Både klassråd och elevråd är viktiga forum för att eleverna aktivt ska kunna utöva elevinflytande. Hushagsgymnasiet elevråd träffas regelbundet (ungefär en gång i månaden).

Expedition

På skolans expedition arbetar skoladministratör och handläggare som kan hjälpa till med att svara på många praktiska frågor och bland annat administrerar elevernas studieplaner och betyg samt rapportering till CSN och andra instanser. Andra exempel på arbetsuppgifter är olika blanketter, busskort m.m.

Fotografering

Skolfotografering sker i början av varje läsår för samtliga elever. Avgångsklasserna tar också gruppfoton på studentdagen.

Frånvaro/närvaro

Elev i gymnasieskolan har skyldighet att infinna sig punktligt och närvara vid skolans alla aktiviteter enligt gällande schema. Skollagen 15 kapitlet 16 § föreskriver "Om en elev i gymnasieskolan utan giltigt skäl uteblir från den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, ska rektor se till att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven har varit frånvarande".

Kraven på närvaro gäller vid lektioner, studiebesök, gemensamma samlingar, friluftsverksamhet och annan verksamhet som är föreskriven för elev eller elevgrupp. Varje lärare registrerar elevernas närvaro/frånvaro i sin kurs. Vid olovlig frånvaro ska mentor informera elevens vårdnadshavare samma dag.

Frånvaroanmälan

Enligt skollagen och gymnasieförordningen ska du anmäla frånvaro till skolan. Du ska anmäla din frånvaro till mentor. Vid sjukdom ska anmälan göras dagligen före klockan 08:00 på morgonen. Vårdnadshavare anmäler sjukfrånvaro för omyndig elev.

Om du måste lämna skolan under pågående skoldag av annan orsak än sjukdom (exempelvis för läkarbesök) fordras mentors medgivande. Om du tvingas lämna skolan under pågående skoldag på grund av sjukdom, anmäls detta till den lärare under vars lektion du lämnar skolan, samt till din mentor.

Som vårdnadshavare eller myndig elev kan du få inloggningskonto i frånvarosystemet Skola24 som nås via webbläsare. Blankett för ansökan finns för utskrift här nedanför eller erhålls av mentor. 

Blankett för ansökan om inloggning i Skola24 Pdf, 146.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Skola24 - inloggningssida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Försäkring

Du är olycksfallsförsäkrad under skoltid samt under resa till och från skolan, genom försäkringsbolaget PROTECTOR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. . Även APL och studieresor innefattas. Försäkringen lämnar ersättning enligt försäkringsbesked som utdelas till samtliga elever under höstterminen. Stöld av personliga ägodelar ersätts inte av skolans försäkring.

GDPR

För din information i enlighet med personuppgiftslagen (PUL) vill Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden meddela att dina personuppgifter kommer att behandlas för vår elevadministration, såsom ansökningshandlingar, APL, betyg, busskort, frånvaro/närvarorapportering, försäkring, hälsouppgifter, prov och studieplaner. Huvudansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Borlänge kommun. Du kan vända dig till personuppgiftsombudet, kommunkansliet, telefon 0243-740 00, för den information om och rättelse av personuppgifter om dig som du har rätt till enligt Personuppgiftslagen.

Idrottsprofil

Borlänge gymnasieskola erbjuder lokal idrottsutbildning (LIU) för alla som är intresserade. Läs mer via länken nedan eller kontakta din idrottslärare eller studie- och yrkesvägledare för mer information.

Idrottsutbildning inom Borlänge gymnasieskola

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg - villkor

Individuell studieplan

Du följer en individuell studieplan enligt de mål som gäller för ditt program. I samråd med lärare och studie- och yrkesvägledare gör du de val som är möjliga inom ditt program.

Individuellt val

När individuella valet startar för just dig kan du se på ditt personliga schema på webben.

Intern-TV

På intern-TV (finns i cafeterian) visas information om skolans dagliga verksamhet. Ta del av den information som visas på intern-TV varje dag!

Klassikern, Stora/Lilla

En frivillig idrottsaktivitet som våra skolor erbjuder varje läsår. Minst tre av följande aktiviteter ska genomföras för respektive klassiker:

Stora:15 km löpning, 20 km skidor, 30 km skridskor, 2 km simning, 40 km cykling.
Lilla: 10 km löpning, 10 km skidor, 15 km skridsko, 1 km simning, 20 km cykling.

Diplom utdelas i samband med skolavslutningen till dem som genomfört klassikern.

Klädskåp

Klädskåpen betraktas som skolans egendom, vilket innebär att de på förekommen anledning kan öppnas av behörig personal.

Kontaktuppgifter till anhöriga

För att vi snabbt skall kunna nå anhöriga vid en krissituation, behöver vi en aktuell information med namn och telefonnummer till alla elevers kontaktpersoner/ anhöriga. Vänligen uppdatera oss via e-tjänsten nedan så snart det finns nya uppgifter!

Kontaktuppgifter till anhöriga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Matersättning

Elever som inte kan äta på någon gymnasieskola i Borlänge under APL-tiden kan få matersättning motsvarande 25 kronor/dag.

Kränkande behandling

Kränkande behandling definieras i skollagen som ett uppträdande som kränker en elevs värdighet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett uppträdande som kränker värdigheten. Några exempel är behandling som kan vara slag, öknamn, utfrysning och kränkande bilder eller meddelande på sociala medier (till exempel Facebook, Tumblr, Tiktok, Instagram etc). Både personal och elever kan agera på ett sätt som kan upplevas som trakasserier eller kränkande behandling.

Hushagsgymnasiets plan mot kränkande behandling och diskriminering Word, 549.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Kurator

Skolans kurator
- ger råd och stöd till elever som upplever svårigheter i skolan och under fritiden som påverkar måendet.
- ger handledning och konsultation kring psykosociala frågor till skolans övriga personal.
- samarbetar med bland annat psykiatri och socialtjänst

Kurser

Samtliga ämnen i gymnasieskolan är indelade i kurser. Undervisande lärare ska ge skriftlig och muntlig information om kursmål och kunskapskrav. Hur omfattande en kurs är anges med poäng. Betyg sätts i varje kurs efter att kursen är avslutad. Du har rätt till muntligt omdöme under pågående kurs. Byte av kurs får ske först efter godkännande av rektor eller biträdande rektor. Vid risk för betygssteget F eller streck ska eleven meddelas muntligt och skriftligt.

Larm/brandlarm

Vid larm måste alla utrymma lärosalar, verkstäder, expeditioner och korridorer. Alla beger sig till närmaste uppsamlingsplats och stannar där tills besked kan erhållas att faran är över. Utrymningsövning äger rum minst en gång per läsår. Mentorn går igenom utrymningsplanen med eleverna vid terminsstart. Utlösning av falskt larm kostar mycket och bekostas av den som utlöst larmet. Händelsen polisanmäls alltid.

Ledighet

Ledighet för högst fem dagar per år kan beviljas av mentor. Ledighet därutöver beviljas endast av rektor. Ledighetsansökan görs via blankett, som fås på rektorsexpeditionen eller laddas hem här på hemsidan under blanketter.

Lektionsstart

Om lärare inte infunnit sig till lektion tio minuter efter lektionens början ska ni kontakta rektorsexpeditionen för information.

Lunch

Lunch äter du i matsalen på Erikslund eller Kråktorp.  Även matsalen på Hushagsgymnasiet är öppen vissa dagar när elever på Restaurang- och livsmedelsprogrammet lagar mat i storkök.

Läromedel

Böcker utlämnas från skolan som lån, arbetshäften som gåva. Du är skyldig att ersätta borttappade läromedel. Skrivmaterial bekostas av eleven.

Mentor

Mentorn är den viktigaste personen i klassens elevvårdsarbete. Till sin hjälp har mentor elevhälsoteamet.

Mentorn ska:
- informera om programmet
- följa dina studieresultat och din trivsel på skolan samt ditt uppförande
- hjälpa dig att gå igenom din individuella studieplan
- meddela tillämpliga delar av informationsblad
- ha det övergripande ansvaret för att frånvaroregistreringen stämmer samt vid ogiltig eller frekvent frånvaro kontakta hemmet/skolsköterska/ kurator/rektor.
- utdela och insamla material och blanketter, till exempel ansökan om ledighet
- kunna bevilja upp till tre dagars sammanhängande ledighet och sammanlagt fem dagars ledighet per läsår.
- ansvara för klassråd
- gå igenom utrymningsplan, likabehandlingsplan (= plan för åtgärder mot kränkande behandling) samt andra "policys" på skolan.
- hålla utvecklingssamtal minst en gång per termin
- hålla kontakt med vårdnadshavare angående din studiesituation

Mobiltelefon

Ska vara avstängd/ljudlös och får inte användas under lektionstid om läraren inte godkänt detta. Vid missbruk har läraren rätt att beslagta mobilen under lektionen.

Möte om skolsituationen

Behandlar frågor som berör enskild elev. Deltagande ledamöter från skolan kan vara: rektor, skolsköterska, kurator, studie- och yrkesvägledare, berörd mentor och speciallärare. Berörd elev och vårdnadshavare för omyndig elev deltar. Ibland deltar även externa aktörer. Rektor eller annan ledamot är ordförande. Protokoll förs.

Nationella prov

Genomförs i kurserna Svenska/Svenska som andraspråk 1, Svenska/Svenska som andraspråk 3, Engelska 5, Engelska 6 samt Matematik 1a, 2a och 3c.

Ogiltig frånvaro

Vårdnadshavare meddelas om du har ogiltig frånvaro (skolk). Vid upprepad eller omfattande ogiltig frånvaro kopplas elevhälsan in. Om ingen förbättring sker efter skriftlig varning skickas frånvarounderlaget till CSN för beslut. Du riskerar då att förlora ditt studiebidrag och din familj kan även förlora rätten till eventuella övriga bidrag. Läs mer om detta via länken nedan:

CSN:s information om skolk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elev som påbörjat utbildning och sedan uteblir från skolan under mer än en månad i följd (och detta inte beror på sjukdom eller beviljad ledighet) anses ha avslutat utbildningen.

Olycksfall

På varje skola finns information om hur man handlar vid olycksfall. Vid akut olycksfallsresa från skola till sjukvård/bostad kan taxi anlitas. Även resa till eller från skolan räknas som skoltid. Om eleven själv betalar resan skickas skadeanmälan, kvitto samt läkarintyg till skolans försäkringsbolag för ersättning. Vid olycksfall skall skadeanmälan göras omgående. Se Försäkring.

Sedan läkarbehandlingen avslutats insänds även läkarintyg, räkningar och kvitton till försäkringsbolaget. Elever som enligt läkarintyg inte kan ta sig till skolan med annat färdmedel än bil, beviljas taxiresor av försäkringsbolaget.
OBS! Detta gäller inte olycksfall under fritid.

Parkering

Parkering av elevers fordon får endast ske på anvisad parkering. Om du parkerar på annan plats riskerar du parkeringsböter. Cyklar och mopeder ställs i cykelställ - ej framför entréer.

Politisk information

Du har rätt att i skolan få information om och från politiska partier och organisationer. Rektor och lärare bestämmer var, när och hur.

Programråd

Varje yrkesprogram ska ha ett programråd. I de lokala programråden är branschen och skolan representerad. Programråden diskuterar frågor om arbetsmarknaden och gymnasieskolans utbildningar.

Prövning

Prövning omfattar hel gymnasiekurs i ett ämne. "En elev i gymnasieskolan har rätt att genomgå prövning vid den egna gymnasieenheten i alla kurser och det gymnasiearbete som ingår i elevens individuella studieplan, om eleven inte tidigare har fått betyg på kursen eller gymnasiearbetet eller om eleven har fått betyget F" (Gymnasieförordningen 8 kap 24 §).

Anmälan om Prövning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Reducerat program

Vid svårigheter som inte kan lösas på något annat sätt, kan reducerat program bli aktuellt. Observera att du inte kan befrias från en kurs där undervisningen förts så långt att underlag för betygssättning finns. Efter avslutad gymnasieskola finns olika möjligheter att läsa igen de kurser du varit befriad från. Reducerat program beslutas inom ett åtgärdsprogram. Reducerat program innebär att du inte får ut en yrkesexamen och inte heller får grundläggande behörighet till vidare studier vid högskola/universitet.

Rökning

Rökning inom skolområdet är förbjuden enligt lag. Förbudet gäller även e-cigaretter och liknande.

Samverkan

I skolans samverkansgrupp ingår två elevrepresentanter som har närvaro och yttranderätt i frågor som rör arbetsmiljö.

Schema

Du kan se både ditt personliga och klassens schema på webben. Det bästa är att titta på sitt personliga schema eftersom det inte är säkert att alla i en klass läser samma kurser. Ta också för vana att titta på schemat på webben någon gång under helgen. Ibland kan det ha gjorts förändringar som gäller från och med kommande vecka.

Schema skola24 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolhälsovård

Skolhälsovårdens främsta uppgift är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Skolsköterska och skolläkare ingår i skolhälsovården.

Skolsköterska

Skolsköterskan ger råd och stöd i frågor som rör hälsan, genomför hälsosamtal i årskurs 1 samt genomför riktade hälsokontroller.

Skyddskläder

Det är obligatoriskt att använda skyddskläder och arbetsskor i våra verkstäder, kök och på andra ställen där praktiskt arbete utförs. Läraren kan, av säkerhetsskäl, neka elev utan skyddskläder, arbetsskor och annan skyddsutrustning att delta i undervisningen. Skolan står för kostnaden för skyddskläder och arbetsskor, men medvetet förstörda kläder eller skor som erhållits av skolan ska ersättas av eleven.

Specialkost

Vid behov av specialkost som exempelvis laktosfri och glutenfri kost eller kost fri från fläskkött ska en anmälan göras till skolköket.

Specialkost i Borlänge kommun

Specialpedagog/speciallärare

Specialpedagog/speciallärare medverkar i utredningar, gör kartläggningar av elevers studiesituation, genomför läs- och skrivutredningar och hjälper elever samt handleder personal.

Studieavbrott

Om du vill avbryta ditt gymnasieprogram måste du snarast kontakta din mentor samt studie- och yrkesvägledare. Vid avbrott inlämnar du en undertecknad blankett till din studie- och yrkesvägledare. Allt material som lånats ut av skolan såsom nycklar, dator, böcker ska återlämnas. Ej återlämnat material till skolan kan komma att debiteras.

Studiefinansiering

Som heltidsstuderande på gymnasiet får du studiebidrag från CSN. Från och med höstterminen det år du fyller 20 måste du själv ansöka om studiemedel från CSN. Skolans kurator kan hjälpa dig med detta. Du kan också själv läsa mer om vad som gäller och göra ansökan på CSN:s sida:

Studiemedel från det år du fyller 20 (CSN.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Studieresor

Vid resor som ordnas på skoltid, där elever och lärare deltar, ska deltagarförteckning lämnas till expeditionen före resan. När resan startar ska expeditionen meddelas om vilka som verkligen åker med.

Studie- och yrkesvägledning

Skolans studie- och yrkesvägledare informerar och vägleder i frågor som rör exempelvis:
- framtidsplaner
- inriktningar, individuella val, valbara kurser och programfördjupning
- omval till gymnasieskolan
- studiesituation och yrkesval
- utbildningsvägar
- bestämmelser kring antagning till olika utbildningar
- arbetsmarknad

Stödinsatser

Extra anpassningar är en stödinsats som normalt genomförs inom ramen för den ordinarie undervisningen. Inget formellt beslut krävs.

Särskilt stöd handlar om insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra inom ramen för den ordinarie undervisningen. Särskilt stöd beslutas av rektor och dokumenteras i ett åtgärdsprogram.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) på skolan syftar till en säker och trivsam arbetsmiljö för alla i skolan. För varje klass/program utses elevskyddsombud med uppgift att medverka i skolans SAM. Bland dem utses två representanter som med närvaro- och yttranderätt ska ingå i skolans samverkansgrupp. Rektor är ansvarig för SAM. Om du vill att ett ärende ska tas upp kan du anmäla ärendet till ditt skyddsombud.

Ungdomsmottagningen

Ungdomsmottagningen (Skomakargatan 18, Borlänge) är en rådgivningsbyrå som riktar sig till ungdomar. Råd, stöd och hjälp ges i frågor som rör kroppsutveckling och sjukdom, sexualitet, samlevnad, preventivmedel, relationsproblem och sociala problem. Närmare upplysningar lämnas av kurator eller skolsköterska.

Ungdomsmottagning

Unikum

Unikum är den pedagogiska lärplattform som vi använder på Hushagsgymnasiet. I Unikum dokumenteras elevernas pedagogiska utveckling och där sker dialog mellan lärare, elever och vårdnadshavare. Som elev loggar du in på plattformen med din kommuninloggning och som vårdnadshavare loggar du in med mobilt bankID.

När du som elev ska logga in på Unikum från ett annat nätverk än skolans gör du så här:

 1. På Unikums startsida välj ”Andra sätt att logga in”
 2. Välj därefter Borlänge kommun i listan
 3. Välj Password
 4. Slutligen fyll i användarnamn, det är ditt användarnamn till skoldatorn (e-post adressen fungerar inte som användarnamn) samt lösenord; som är samma som ditt lösenord till skoldatorn

Unikum och skola24

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal ska ske minst en gång per termin. Det innebär att du som elev träffar din mentor i ett särskilt samtal där ni tillsammans kommer överens om hur du ska arbeta vidare för att nå uppsatta mål. Din individuella studieplan ska ligga till grund för diskussionerna. För omyndig elev ska även vårdnadshavare bjudas in till dessa samtal.

Utökat program

En elev får delta frivilligt i undervisning i en eller flera kurser som ligger utanför elevens fullständiga program, om eleven på ett tillfredsställande sätt kan antas genomföra så väl kurserna på den ordinarie studievägen som de frivilliga kurserna (utökat program). Beslutet fattas av rektor.

En elev på ett yrkesprogram i gymnasieskolan har utan särskilt beslut rätt att som utökat program läsa de kurser som krävs för grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå. Huvudmannen är dock bara skyldig att tillgodose detta om eleven senast vid utgången av det andra läsåret har anmält att han eller hon inte vill läsa de aktuella kurserna. (Gymnasieförordning 2010:2039 4 kap 23§)

Verktyg

Verktyg ska alltid lämnas kvar på programmet under raster.

VFU

Borlänge gymnasieskola har skrivit avtal med Högskolan Dalarna om samarbete inom lärarutbildningen. Detta innebär att lärarstuderande ibland gör sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i gymnasieskolan och medverkar i undervisningen.

Värdegrund

Skolans värdegrund handlar om hur vi ska vara mot varandra och vad vi har rätt att förvänta oss i skolan. Hushags-Erikslundsgymnasiets värdegrund är lätt att komma ihåg om man tänker på att den utgår från bokstäverna i ordet HJÄRTA;
Hänsyn
Jämlikhet
Ärlighet
Respekt
Trygghet
Ansvar

Yrkesexamen

Kravet för att få ut en yrkesexamen är minst godkänt i:

 • Svenska1 eller svenska som andra språk 1
 • Engelska 5
 • Matematik 1a
 • 400 p av de programgemensamma ämnena
 • Gymnasiearbetet

För grundläggande behörighet till högskolan krävs även minst godkänt i:

 • Svenska 2 och 3 eller Svenska som andra språk 2 och 3
 • Engelska 6

Åtgärdsprogram

Åtgärdsprogram beslutas av rektor. Åtgärdsprogrammet är tidsbegränsat och utarbetas så snart en utredning visar att eleven är i behov av särskilt stöd. I åtgärdsprogrammet ska det stå behov, mål och åtgärder samt vem som är ansvarig för åtgärden. Åtgärdsprogram ska också följas upp och utvärderas. Det ska framgå hur uppföljning och utvärdering ska ske samt resultat av utvärderingen då sådan görs. Elev och vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när åtgärdsprogrammet utarbetas.

Öppet Hus

Öppet Hus är ett informationstillfälle om skolans utbildningar som äger rum under läsåret och annonseras via hemsidan. Kontakta vår studie- och yrkesvägledare för mer information.