Kulturcentrum Asken
Telefon 0243 744 71
Dela sidan på sociala medier

Lgr11 - Estetiska perspektiv

Skolformerna grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan har varsin läroplan. Tillsammans med de av Skolverket fastställda föreskrifterna för kunskapskrav utgör den en samlad läroplan för respektive skolform.

Läroplanerna för grundskolan, specialskolan och sameskolan innehåller fem delar:
1. Skolans värdegrund och uppdrag
2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen
3. Förskoleklassen
4. Fritidshemmet
5. Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav

Estetiska perspektiv

Ofta arbetar Kulturcentrum Asken med delar av kap 1 och 2 där det bland annat står:
• Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart.
• Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.
• Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.
• Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.
• Eleverna ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar.      
• Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet.

Vi arbetar även med de estetiska ämnena som metoder för att nå annan ämneskunskap i andra ämnen som exempelvis svenska, engelska och biologi.

För grundskolan är skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen samt kursplanerna förordningar som fastställs av regeringen. Grundskolans kunskapskrav är myndighetsföreskrifter som fastställs av Skolverket.
För grundsärskolan, specialskolan och sameskolan är skolans värdegrund och uppdrag och övergripande mål och riktlinjer för utbildningen förordningar som fastställs av regeringen. Grundsärskolans kursplaner och kunskapskrav är myndighetsföreskrifter som fastställs av Skolverket. I specialskolan används huvudsakligen grundskolans kursplaner och kunskapskrav. För ett antal ämnen i specialskolan finns ytterligare kursplaner som fastställs av Skolverket. I sameskolan används grundskolans kursplaner samt en kursplan i samiska som fastställs av Skolverket.

Skolans värdegrund och uppdrag
De samlade läroplanernas första del är i princip likalydande för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Denna del gäller även för förskoleklassen och fritidshemmet.

Sidan senast uppdaterad