Borlänge kommuns logotyp

Modersmål gymnasieskola

I Borlänge kommun talas förutom svenska, cirka 40 olika modersmål.

Modersmålet är grunden för att eleven även ska utvecklas i det svenska språket och i skolans övriga ämnen. I modersmålsundervisningen får eleverna möjlighet att samtala, läsa och skriva på sitt modersmål.

En elev kan få modersmålsundervisning om

  • en eller båda av elevens vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål,
  • språket utgör dagligt umgängesspråk i hemmet,
  • eleven har goda kunskaper i språket och
  • eleven/vårdnadshavaren önskar få undervisningen.

Kommunen är skyldig att ordna undervisning i ett språk om minst fem elever väljer språket. Skyldigheten gäller endast om det finns lämplig lärare att tillgå.
Det språk eleven väljer bör gälla från förskolan till gymnasiet. En elev kan endast läsa ett språk som modersmål. En romsk elev som kommer från utlandet får dock ges modersmålsundervisning i två språk, om det finns särskilda skäl.

Minoritetsspråk, samt adoptivbarn

Elever tillhörande de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli (tornedalsfinska), romani chib och samiska ska erbjudas modersmålsundervisning även om man inte pratar språket hemma. När det gäller modersmålsundervisning i minoritetsspråk är en kommun skyldig att ordna undervisning även om färre än fem elever väljer språket, om det finns lämplig lärare att tillgå. Adoptivbarn som har grundläggande kunskaper i ett modersmål, förutom svenska, ska erbjudas detta.

Modersmål och studiehandledning i gymnasieskolan

Elever läser modersmål i minst 90 min/vecka under en 100 poängskurs. En elev studerar modersmål i form av kurser där betyg ges.
En elev kan även få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. I studiehandledning på modersmål ges inga betyg utan det är ett språkstöd i övriga kurser.

Ansökan

Ansökan till modersmålsundervisning och/eller studiehandledning lämnas i samband med ansökan till gymnasieskolan. Både elev och vårdnadshavare (för elev under 18 år) ska skriva under ansökan.

Välkommen med din ansökan. Har du frågor kring modersmålsundervisningen kan du vända dig till din studie- och yrkesvägledare eller skolans rektor.