Borlänge kommuns logotyp

Modersmålsundervisning grundskola

I Borlänge kommun talas cirka 40 olika modersmål. Skolan erbjuder modersmålsundervisning i mer än hälften av de språken.

Modersmålsenheten anordnar för närvarande modersmålsundervisning i över 20 olika språk.

Vem kan få modersmålsundervisning?

En elev kan få modersmålsundervisning om:

  • en eller båda av elevens vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål,
  • språket utgör dagligt umgängesspråk i hemmet,
  • eleven har goda kunskaper i språket och
  • vårdnadshavaren önskar att eleven ska få undervisningen

En elev som är adopterad från utlandet har rätt att få modersmålsundervisning även om språket inte utgör dagligt umgängesspråk i hemmet. Detsamma gäller för modersmålsundervisning i teckenspråk och något av minoritetsspråken: tornedalsfinska (meänkieli), finska, jiddisch, romani chib och samiska. Ett tidigare krav på att elevens vårdnadshavare har språket som modersmål har tagits bort för elever som tillhör en nationell minoritet.

Kommunen är skyldig att ordna undervisning i ett språk om minst fem elever väljer språket. Skyldigheten gäller då det finns lämplig lärare att tillgå. När det gäller modersmålsundervisning i minoritetsspråk är en kommun skyldig att ordna undervisning även om färre än fem elever väljer språket, om det finns lämplig lärare att tillgå.

Endast ett språk kan läsas som modersmål och det språk eleven väljer bör gälla från förskolan till gymnasiet.

Modersmål i grundskolan

Modersmålsundervisning sker med cirka 1200 elever i grundskolan (inkl. fristående skolor). De flesta av dessa elever läser modersmål i 40-60 min/vecka. På många av grundskolorna erbjuds modersmålsundervisning utanför den ordinarie skoltiden. På ett antal skolor deltar eleverna i modersmålet under den ordinarie skoltiden.

Varför modersmålsundervisning?

Modersmålet är grunden för att barnet även ska utvecklas i det svenska språket och i skolans övriga ämnen. I modersmålsundervisningen får barnen möjlighet att samtala, läsa och skriva på sitt modersmål.

Ansökan

Ansökan till modersmålsundervisning inför höstterminen ska inkomma till Modersmålsenheten senast den 25 augusti.

Ansökan till modersmålsundervisning inför vårterminen ska inkomma till Modersmålsenheten senast den 11 januari.

Om ansökan inkommer senare än dessa datum startar eleven, med några undantag, undervisning kommande termin.

Vårdnadshavare ska ansöka om modersmålsundervisning och skriver under ansökan.

Om du har frågor kring undervisningen är du välkommen att vända dig till Modersmålsenheten.

Observera att modersmålsundervisning avser undervisning i umgängesspråket, det vill säga det språk som dagligen talas i hemmet.

Andra önskemål om språkundervisning kan inte tillgodoses.

Ansökan om modersmålsundervisning Pdf, 79.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppsägning av modersmålsundervisning Pdf, 74.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Studiehandledning på modersmål

Barn och ungdomar som nyligen kommit till Sverige och inte kan tillräckligt för att följa undervisningen på svenska kan få undervisningen förklarad på sitt modersmål. Det är skolans rektor som avgör om en elev ska erbjudas studiehandledning på sitt modersmål.