Borlänge kommuns logotyp

Grundsärskola

Grundsärskolan är en egen skolform som följer Läroplan för grundsärskolan. I Borlänge finns grundsärskola på Jakobsgårdskolan.

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. Utbildningen anpassas efter varje elevs förutsättningar och består av nio årskurser. Grundsärskolan omfattar två inriktningar, grundsärskola där man läser ämnen och träningsskolan där man läser ämnesområden. Läs mer om grundsärskolan på Skolverkets hemsida och i broschyren ”Grundsärskolan är till för ditt barn”.

Jakobsgårdskolan

För närvarande går omkring 85 elever i årskurs 1-9 i grundsärskolan i Borlänge, på Jakobsgårdskolan. I anslutning till skolan finns också fritidshem för barn upp till 13 år. Personalen på skolan har stor kompetens för att möta elever i behov av särskilt stöd.

Jakobsgårdskolan (Jaxtorget 5) ligger i en stadsdel med närhet till natur och goda kommunikationer till kultur och sportanläggningar.

Borlänge grundsärskolas vision bygger på fyra hörnstenar: 

  • Kunskap och lärande
  • Trygghet, studiero och hälsa
  • Elevmedverkan
  • Föräldrasamverkan

Sjukanmälan

Vid sjukfrånvaro, ring ditt barns arbetslag. Du ser telefonnummer här nedanför.