Borlänge kommuns logotyp

Språk- och kompetenscentrum

Språk- och kompetenscentrum är en del av bildningssektorn och finns i Gamla Industriskolan (Utanforsvägen 4). Verksamheten innefattar Välkomsten – mottagning av nyanlända elever, En väg in, de särskilda undervisningsgrupperna Tempus och Fokus samt modersmålsenheten. Språk- och kompetenscentrum ansvarar även för lovskolan.

Välkomsten – mottagning av nyanlända elever

”Välkomsten” tar emot barn och ungdomar som nyligen kommit till Sverige, innan de börjar i skolan i Borlänge. Syftet med verksamheten är att säkerställa ett likvärdigt mottagande av nyanlända elever, oavsett vilken skola de sedan kommer att gå på. I verksamheten arbetar utvecklingspedagog och modersmålslärare med kompetens att kartlägga nyanlända elevers kunskaper i olika ämnen.

Under ett inledande inskrivningssamtal med elev och vårdnadshavare får familjen information om den svenska skolan samt kommunens rutiner för nyanlända elever. De får också stöd i val av skola och hjälp med ansökan. Efter inskrivningssamtalet genomförs en kartläggning av elevens språk, tidigare erfarenheter och kunskaper. När skolplaceringen är klar överlämnas kartläggningen till rektor som beslutar om årskurs- och klassplacering. Ett överlämningssamtal genomförs och eleven kan börja i skolan. När eleven har gått i skolan en tid sker ett uppföljande möte.

På Borlänge kommuns skolor sker ett aktivt utvecklingsarbete gällande mottagande och undervisning av nyanlända elever. Pedagoger från Välkomsten erbjuder kollegial handledning och stöd i utvecklingsarbetet, som utformas efter behov och önskemål.

En väg in

Till arbetsgruppen En väg in kan grundskolans rektorer vända sig och ansöka om specialpedagogiskt stöd och hjälp i enskilda elev- eller elevgruppsärenden. Aktuella ärenden bör innan ansökan ha lyfts i skolans lokala elevhälsoteam (EHT) i syfte att hitta fungerande extra anpassningar och/eller särskilt stöd.

Arbetsgruppen träffas varje vecka och diskuterar inkomna elevärenden. De återkopplar sedan till hemskolans rektor med förslag på åtgärder, till exempel:

  • Observationer på hemskolan, kartläggning av elevs behov utifrån den pedagogiska och sociala skolmiljön samt insamlande av information från skolans personal, vårdnadshavare, elev och eventuellt andra myndigheter
  • Handledning av undervisande personal
  • Stöttning till rektor samt skolans elevhälsa
  • Stöttning i samtal med vårdnadshavare
  • Stöd med pedagogisk kartläggning i framför allt kärnämnen
  • Tillfällig placering i särskild undervisningsgrupp på Tempus eller Fokus; Språk- och Kompetenscentrum
  • Möjlighet till ansökan om placering i Utvecklingsklasserna

Tempus och Fokus

Tempus och Fokus är särskilda, mindre undervisningsgrupper för elever i förskoleklass till årskurs 9 som är i behov av extra specialpedagogiskt och/eller socialt stöd för att klara skolarbetet. Eleven ges möjlighet att under begränsad tid arbeta i ett mindre sammanhang för att på kort och lång sikt lyckas med sin skolgång.

När en elev kommer till Tempus/Fokus kartläggs elevens helhetssituation för att underlätta arbetet med att individanpassa undervisningen. Vid behov hjälper personal från Tempus och Fokus också till att skapa kontakt med andra myndigheter, alternativt bygger vidare på redan påbörjade kontakter. Arbetet i dessa mindre undervisningsgrupper sker i nära samarbete med hemskolan för att stötta elevens möjlighet till återgång alternativt placering vid en ny skola.

Modersmålsenheten

Modersmålsenheten består av cirka 40 modersmålslärare som arbetar med modersmålsundervisning för elever i kommunens grund- och gymnasieskolor. För närvarande erbjuder man undervisning i 24 språk. Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska bidra till att eleverna erövrar kunskaper om modersmålets uppbyggnad och blir medvetna om modersmålets betydelse för det egna lärandet i olika skolämnen

Lovskola

Det är obligatoriskt för Sveriges kommuner att erbjuda lovskola för elever i årskurs 8 och 9 som inte når, eller riskerar att inte nå, kunskapskraven för grundskolans kärnämnen, det vill säga matematik, engelska och/eller svenska/svenska som andraspråk. Språk- och kompetenscentrum ansvarar för lovskolan, i samarbete med grundskolan. Målet med lovskolan är att hjälpa eleverna att bli behöriga till gymnasieskolans nationella program.

Utöver den lovskola som är obligatorisk för kommunen att tillhandahålla, erbjuder Borlänge kommun även en ”frivillig lovskola” där yngre elever har möjlighet att delta, vid behov.