Borlänge kommun

Synpunkter och klagomål

I Borlänge kommun gäller dessa rutiner för att ta emot, utreda och i vissa fall åtgärda de klagomål som en elev eller vårdnadshavare har mot utbildningen.

Hur lämnar du synpunkter?

  1. Vänd dig alltid först till berörd personal på den förskola, skola, gymnasium eller vuxenutbildning som det gäller.

  2. Om du upplever att du inte fick gehör i första steget, vänd dig till berörd rektor eller förskolechef på den förskola eller skola som det gäller. Kontaktuppgifter finns på varje enhets hemsida. 

  3. Om du inte är nöjd med rektors eller förskolechefs svar kan du lämna in skriftligt klagomål till verksamhetschef. Du fyller då i e-Tjänsten för synpunkter och klagomål. Observera att de uppgifter du skickar in till kommunen via formuläret blir en allmän, offentlig handling.

Beroende på vilken skolform ditt ärende gäller kommer det antingen att tas om hand av Barn- och utbildningsnämnden (förskola och grundskola) eller Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden (gymnasieskola och vuxenutbildning).

Utredning

Kommunen utreder ditt ärende och ger dig återkoppling. Om utredningen visar att det finns brister i verksamheten är kommunen och/eller ansvarig chef skyldig att åtgärda det.

Tänk på

Alla klagomål som utreds diarieförs och blir därmed en allmän handling. Det kan betyda att vem som helst har rätt att läsa handlingarna. Vi kan dock, med stöd av bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen, hemlighålla vissa känsliga uppgifter.

Om du vill kan du göra anmälan anonymt, men då kan inte Borlänge kommun ge återkoppling på ärendet. 


Kontakt

Barn- och utbildningsnämnden
Bevakas och hanteras av registrator för nämnden:
barn-utbildningsnamnden@borlange.se
0243-740 00 vx
Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 50