Borlänge kommuns logotyp

Välkomstcentrum - för nyanlända elever

Välkomstcentrum är Borlänge kommuns center för mottagande av nyanlända barn som ska gå i svensk skola.

Välkomstcentrum är en del av mottagningsenheten.

Elevens första tid

Från det att eleven skrivs in hos oss tillbringar hen upp till åtta veckor på Välkomstcentrum. Med stöd av bland annat kartläggningspedagog, specialpedagog, studiehandledare, mentorer och lärare lägger eleven en viktig grund för sin fortsatta skolgång.

Målet är grundskolan

Under tiden på Välkomstcentrum gör vi de obligatoriska kartläggningarna (steg 1 och 2) och påbörjar den anpassade undervisningen så snart som möjligt. Vi genomför också ett hälsosamtal samt har olika former av möten med elev och vårdnadshavare, så att de kan känna sig trygga och få god inblick i det svenska skolsystemet. Målet är att eleven efter de åtta veckorna ska vara redo att påbörja sina studier på den grundskola eleven anvisats till.

Överlämning till mottagande skola

Överlämningen till den skola där eleven ska fortsätta sin skolgång är oerhört viktig för både eleven och den mottagande skolan. Vi lägger därför stor vikt vid att noggrant dokumentera allt som händer under tiden på Välkomstcentrum. Denna dokumentation ligger sedan till grund för skolans och elevens fortsatta arbete.

Riktlinjer för studiehandledning på modersmålet 20180208PDF

Borlänge kommuns riktlinjer för mottagande av och utbildning av nyanlända och flerspråkiga eleverPDF

Rutiner och riktlinjer mottagande och utbildning välkomstcentrumPDF