Borlänge kommuns logotyp

Så behandlar vi dina personuppgifter

I samband med din anmälan/ansökan till Borlänge kommuns vuxenutbildning behandlar vi dina personuppgifter. Nedan kan du läsa hur vi behandlar dina uppgifter.

Uppgifterna som lämnas i denna ansökan till Borlänge kommuns vuxenutbildning kommer att behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som lämnas är Social- och arbetsmarknadsnämnden, Borlänge kommun, 781 81.

Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att nämnden ska kunna fullgöra en skyldighet av allmänt intresse och myndighetsutövning som följer av Skollagen (2010:800) 20 kap 8 §. Ändamålet för behandlingen är att bedriva kommunal vuxenutbildning.

De personuppgifter vi behandlar om dig kan delas med andra enheter inom Borlänge kommun, såsom Socialförvaltning och Arbetsmarknadsenheten. För att kunna erbjuda dig en god service kan även medarbetare i Borlänge kommuns servicecenter ta del av uppgifterna i ett serviceärende. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag och med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Däremot kommer vi aldrig överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgifterna kommer att behandlas under den period som du är aktuell för utbildning hos Social- och arbetsmarknadsnämnden och gallras därefter i enlighet med nämndens dokumenthanteringsplan.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på kommun@borlange.se. Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@borlange.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.