Borlänge kommun

Synpunkter och klagomål gällande vuxenutbildningen

Här kan du läsa hur du går till väga om du har synpunkter på din utbildning eller vill överklaga ett beslut.

Synpunkter på vuxenutbildningen

Har du synpunkter och klagomål på vuxenutbildningen i Borlänge kommun? Läs mer om hur du tar dessa vidare via länken här nedanför:

Synpunkter och klagomål

Om du inte är nöjd med ett beslut kan du ha rätt att överklaga. Här förklaras vad du har rätt att överklaga samt hur överklagan går till.

Beslut som kan överklagas utifrån Skollagen är:

  • Interkommunal ersättning gymnasial vuxenutbildning 20 kap. 21 § 3 st.
  • Upphörande av kommunal vuxenutbildning 20 kap. 9 § 2 st.
  • Att på nytt bereda kommunal vuxenutbildning 20 kap. 9 § 2 st.
  • Mottagande till grundläggande vuxenutbildning 20 kap. 13 § 20 kap. 14 § 2 st.
  • Mottagande till gymnasial vuxenutbildning 20 kap. 22 § Mottagande till särvux (särskolans vuxenutbildning) 21 kap. 7 § 3 st.
  • Upphörande av särvux 21 kap. 9 § 2 st.
  • Att på nytt bereda särvux 21 kap. 9 § 3 st.
  • Mottagande till sfi (svenska för invandrare) 20 kap. 33 § Upphörande av sfi 20 kap. 9 § 2 st.
  • Att på nytt bereda sfi 20 kap. 9 § 3 st Rätt till utbildning eller annan verksamhet för någon som avses i 29 kap. 2 § andra stycket 3 29 kap. 2 § 2 st. 3 p.

På beslut som kan överklagas ges information på vilket sätt du överklagar. Beslutet omprövas och om beslutet inte ändras enligt din begäran sänds beslutet till Allmän förvaltningsdomstol eller Skolväsendets överklagandenämnd för prövning.

Överklagandet måste komma in till vuxenutbildningen inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Om tiden överskridits kan överklagan inte tas upp till prövning.

I överklagandet ska du ange vad du är missnöjd med och vilken ändring du önskar i beslutet. Skriv ner betydelsefulla saker för ärendet och som eventuellt kan ha tillkommit som kan göra att beslutet ändras.

Överklagandet ska innehålla namn, adress och telefonnummer och vara undertecknad av dig eller ett ombud.

Behöver du hjälp eller mer information om hur du överklagar kan du alltid ta kontakt med beslutsfattaren i ärendet.

Överklagande ska vara skriftligt och skickas till:
Social- och arbetsmarknadsnämnden
781 81 Borlänge