Borlänge kommuns logotyp

Platsutveckling - BID

BID (Business Improvement District) är en modell för hållbar platsutveckling med syfte att förbättra attraktiviteten i ett särskilt geografiskt område. 

Under 18 månader har Borlänge kommun tillsammans med stadens fastighetsägare och representanter från näringslivet arbetat med BID-modellen för att stärka attraktiviteten inom området som inkluderar centrum, Kupolen och Norra backa samt stråken däremellan.

Allt bygger på lika delar ansvarstagande och påverkan från alla som deltar. Svenska Stadskärnor har coachat processen som finansieras av Borlänge kommun, Borlänge Energi, de kommunala fastighetsbolagen Tunabyggen och Hushagen samt Kupolen, IKEA, Savills IM, Afry, de stora fastighetsägarna i Borlänge centrum, Diös, Masmästaren, Vi Förenade, HSB och Jernhusen.

BID-processen i 7 steg

Steg 1 – Introduktion och inspiration

Maj 2019 startade BID-processen i Borlänge med Svenska Stadskärnor som processledare och vägledare för deltagare genom de sju stegen. Coacherna presenterade modellen för den utsedda styrgruppen, kommunens politiker och tjänstemän samt fastighetsägare, handlare och övrigt näringsliv.

Steg 2 – Kick off och nulägesanalys

September 2019 startade arbetet på riktigt. Deltagare från privat och offentlig sektor platsvandrade i olika grupper tillsammans med coacherna från Svenska Stadskärnor. Sedan samlades alla i ett stort möte där fem fokusgrupper bildades, varumärke, utbud, platsen, tillgänglighet och rent, tryggt och säkert. Steg 2 handlade även om att skapa samsyn över nuläget i området, bland annat genom en att göra en enkät.

Steg 3 – Studiebesök och coachning av nulägesanalys

November 2019 presenterades enkätsvaren och fokusgruppernas sammanställningar. Arbetet fortsatte med att ta fram en gemensam bild av området till en nulägesanalys. Fokusgrupperna arbetade även med handlingsplaner för aktiviteter och åtgärder i området.

Steg 4 – Introduktion affärsplan och praktiskt case

Februari 2020 presenterades nulägesanalysen. Fokusgrupperna valde sedan praktiska case för sina handlingsplaner som de ska fokusera lite extra på med syftet att prova arbetssättet i praktiken från, idé till genomförande.

BID Borlänge nulägesanalyslänk till annan webbplats

Steg 5 – Coachning av affärsplan

Maj 2020 presenterade fokusgrupperna planerade och utförda case. Även utdrag ur affärsplanen presenterades av Borlänges BID-manager i processen. Under det här steget arbetar grupperna fortsatt med handlingsplaner och genomförande av ytterligare case.

Steg 6 – Resultaten av affärsplan, case

September 2020 visades delar av innehållet i
affärsplanen. BID-grupperna redovisade ytterligare genomförda case och hur
arbetet gått under steg 5. Fokusgrupperna slogs samman under steg 6 för att
gemensamt genomföra case innan processens avslut.

Steg 7 – Slutsatser och summering

November 2020 är Borlänge i mål med BID-processen! Den färdiga affärs- och handlingsplanen delades ut och resultatet presenterades. Deltagare fick se en återblick från processens 18 månader, resultat samt tidsplan för fortsatt arbete med platsutveckling i området.

Slutsatser och summeringPDF

Ny organisation för samverkan

Sommar 2021 är ambitionen är att fortsätta utveckla området i en ny organisation för samverkan, tillsammans med fastighetsägarna och näringslivet, som bygger på lika delar ansvar och påverkan från alla som deltar. Den nya organisationen är tänkt att sätta affärsplanen i verket som har tagits fram under BID-arbetet.

BID Borlänge affärsplanPDF

Aktiviteter under BID-processen

BID-deltagarna har tillsammans tagit fram en affärs- och handlingsplan för utvecklingen av området som räknar in centrum, Kupolen, Norra Backa och stråken som knyter dem samman. Fem områden har varit i fokus under arbetets gång; varumärke, utbud, platsen, tillgänglighet och rent, tryggt och säkert.

Mer belysning inne i centrum, dekorerade elskåp och installationer är några aktiviteter som genomförts under arbetet med BID.

Belysning

Mer belysning har satts upp i Liljeqvistska parken, som en del i att utveckla mötesplatserna och stråken som knyter samman Borlänge centrum, Norra Backa och Kupolen.

Installationer - paralpyer och motiv på elskåp

Borganäsvägen smyckades med 70 paraplyer ovanför gågatan några veckor innan julbelysningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster sattes upp i slutet av november.

Elskåp har folierats för att vara ett fint inslag med bilder från förr. Det här är ett koncept som liknar andra städer, vars erfarenheter av utsmyckade elskåp är att klotter också minskar. Det första elskåpet med motiv finns vid Trädgårdsgatan,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med en bild på platsen från 1980-talet.

Vill ditt företag sponsra ett elskåp?

Kontakta näringslivskontoret för mer information

Borlänge bilder från förr 1-10PDF   11-20PDF   21-30PDF   31-40PDF

BID - en modell för långsiktigt samarbete

BID, Business Improvement District, är en modell för långsiktigt samarbete mellan lokala aktörer inom både det privata och det offentliga, som tillsammans arbetar för att stärka platsvarumärket, attraktiviteten och ge ökad lönsamhet. Med ett gemensamt mål blir det enklare att nå framgång.

Svenska Stadskärnors BID-modelllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster