Borlänge kommun

Hushållsavfall

Borlänge kommun ansvarar för transport och slutligt omhändertagande av hushållsavfall. I Borlänge sköts hanteringen av Borlänge Energi på uppdrag av kommunstyrelsen. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden utövar tillsyn över lagstiftningen inom avfallsområdet.

Avfallshanteringen i Borlänge regleras av renhållningsordningen som består av lokala föreskrifter samt en avfallsplan. För anmälan om hemkompostering och ansökan om befrielse från hämtning av hushållsavfall finns särskilda blanketter som ska skickas till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Hemkompostering

Du som vill kompostera själv hemma behöver anmäla det till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

För att komposteringen ska fungera under hela året bör du använda dig av en så kallad varmkompost. För all kompostering gäller att den måste skötas så att det inte stör omgivningen.

Om du komposterar allt komposterbart avfall hela året finns möjlighet att avstå från Borlänge Energis ventilerade kärl för komposterbart avfall. Du kan lämna önskemål om det på anmälningsblanketten. Miljökontoret som handlägger ditt ärende kommer att vidarebefordra informationen till Borlänge Energi.

Bokashi

Om du vill kompostera ditt matavfall med Bokashi använder du samma blankett som för hemkompostering. I blanketten redovisar du hur matavfallet tas om hand efter att det varit i Bokashibehållaren samt hur avfallet tas om hand under vinterhalvåret. Ett sätt att lösa komposteringen på vintern är att komplettera med en isolerad varmkompost. Annars behöver du ha skadedjurssäkra behållare och en plats där du kan förvara matavfallet fram till sommarhalvåret.

Blanketter och information

Anmälan om hemkompost och eget omhändertagande av matavfall Pdf, 546.8 kB.

Ansökan om befrielse, uppehåll från hämtning av mat- och restavfall eller förlängt hämtningsintervall av restavfall Pdf, 548.6 kB.