Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Båtstad-Mellsta

Området består av två naturliga avgränsade områden, Båtstad på västra sidan om riksväg 70 och Mellsta på östra sidan. Skogen består mest av tall och gran, men närmare älven finns lövskog. Framförallt har området en rik flora vad avser såväl kärlväxter som svampar.

Det består mest av gran- och tallskog men ner mot älven blir det mer löv. Här möter vi vandrare och joggare på de motionsslingor som löper genom området. Det finns också ett friluftsbad för kvällsdoppet för den som vågar sig i.

Mäktiga avlagringar från istiden

Området är uppbyggt av väldiga avlagringar från Is-dalälven. De består av sand och har en avsevärd mäktighet. Vid Båtstad har borrningar påvisat att dessa avlagringar har en tjocklek på ca 60 meter. I områdets nordvästra delar har Dalälven eroderat i dessa avlagringar och raviner bildats.

Hem för backsvalor och hotade svampar

Området är mjukt kuperat och har en trädvegetation bestående av tall och gran. Mot älven dominerar lövskogen. Framför allt har Båtstadsområdet en rik flora vad avser såväl kärlväxter som svampar. Skuggviolen har här en rik förekomst. I sluttningarna mot själva Båtstasjön finns den rödlistade svampen vinterskål. Vid Hagåsen-nipan har en gammal nipslänt ställts i ordning för en backsvalekoloni. Hela området är en isälvsavlagring och en stor grundvattentillgång för kommunen. Området är en del av ett skyddsområde enligt vattenlagen.

Tidigare slåttermark och viktigt färjeläge

Området har tidigare varit utnyttjat för slåtter och bete av kringliggande byar. Betesdrift av kor pågick till in på 60-talet i Båtstad-området. Vid älvstranden invid Båtstasjön låg Båtstad färjeläge. Färjan korsade älven till Färjenäs på älvens norra strand. Färjeläget var i bruk till 1932 då Mellstabron byggdes. Båtsta färjeläge var dessförinnan en viktig förbindelselänk i kommunikationsleden upp längs Dalälvsstråket. I äldre tider när älven nyttjades för båttrafik fick farkosterna dras upp vid Båtstad och folk fick ta landsvägen över Boren till Mjälga där älven åter var farbar (nedströms de fyra Tuna-forsarna). Namnet Båtstad kommer inte av båt utan från Borstad d.v.s. där Boren börjar.

Rekreation, friluftsliv och kor

Idag nyttjas Båtstad-Mellsta främst som ett motions- och strövområde. Genom området löper flera motionsslingor. Varje sommar betar några av kommunens Highland cattle i naturreservatet. Tack vare betet så hålls markerna öppna. Arter knutna till naturbetesmarker gynnas av betesdriften, t ex fåglar, kärlväxter, dagfjärilar och groddjur.
 I området ligger ett av kommunens friluftsbad. I Båtstadsområdet finns tre stycken klubbstugor. Båtstasjön utnyttjas som sportfiskevatten av Borlänge centrala fiskevårdsförening. 

Bildades: 1999

Storlek: 49 ha

Läge: Reservatet ligger invid södra stranden av Dalälven ca 3 km norr om Borlänge centrum.

Service: Badplats, stigar i området, stugor och campingplats med servering.

Karta

Sidan senast uppdaterad