Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Rostö och Nordanö

I Ösjön-Runnområdet råder en vacker landskapsbild. Ett stort antal öar och en bruten strandlinje bidrar till detta.

Området utnyttjas flitigt genom att här finns ett stort antal fritidshus, -båtar och flera badplatser. Fritidsfisket är av stor omfattning och om vintern är pimpeltävlingar vanliga. Om isarna är fina utnyttjas de för skridskoåkning.

Skyddet av de helt obebyggda öarna Rostö och Nordanö spelar i detta sammanhang en viktig roll. På dessa öarna bevaras områdets naturkvalitéer för friluftslivet och på sikt kommer det skogliga naturvärdet att öka.

Skogar av både barr- och lövträd

Öarna är skogbeväxta. Rostö hyser en äldre granskog på öns mitt och i övrigt övervägande yngre lövskogar. Nordanö har vackra björkskogar på norra och östra delen av ön. I övrigt finns här ca 50-åriga planterade skogar med tall och gran. På öns södra udde finns tvära nipbildningar med blottad mineraljord. Där växer mest gråal. På öns östra strand växer en mycket gammal skogslind. Den kan mycket väl vara etablerad samtidigt med det relikta beståndet på den närbelägna Lindön. I övrigt är kärlväxtfloran artfattig. (Relikt= en zoologisk och botanisk term som avser en kvarlevande, oftast isolerad, djur- eller växtform. I detta fall tror man att lindarna spreds hit upp under en varmare period.)

Tidigare markanvändning

Öarna har varit påverkade av mänskliga aktiviteter under lång tid. Den tidigast kända lämningen är en ansenlig mängd så kallad lågteknisk slagg på Nordanöns södra udde. De flesta fynd av denna slaggtyp inom Tuna och Torsång är från yngre järnålder - vikingatid. På Nordanö finns lämningar av flera brutna åkrar som övergivits. På Nordanöns östra strand finns en något osäker fornlämning i form av en stensättning. Såväl Rostö som Nordanö bär spår av omfattande betespåverkan. På Nordanö förekom fårbete ända in på 1970-talet. Strategiskt belägna nära vatten och nära stora virkesslukare (Kopparberget och senare Korsnässågen) har öarnas skogar säkert nyttjats hårt genom seklerna. En stor del av Nordanö kalhöggs och barr planterades i mitten av 1950-talet.

Nuvarande markanvändning

Öarnas främsta nyttjande idag är friluftslivet som når öarna båtledes sommartid. Skridskoåkning vintertid gör öarna möjliga att besöka för fler. De senaste åren har detta intresse markant ökat bland annat till följd av plogade banor som går strax intill öarna. Läs mer om detta på Runn-is. För detta ändamål har rastplatser iordningsställts på båda öarna. Ett visst nyttjande sker även av utövare av fritidsfiske. Sommartid är öarna tillgängliga endast med båt. Förmedling av båtuthyrning står ibland Borlänge turistbyrå för.

Fakta om Rostö-Nordanö

Bildades: 1993 (av Borlänge kn)
Storlek: 68 ha
Läge: Reservatet ligger ca 8 km öster om Borlänge tätort, i sjön Ösjön

Service: Flytbrygga, torrdass och vindskydd

Karta

Sidan senast uppdaterad