Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Sifferboberget-Skalsberget

Området är beläget på sjön Gimmens södra sida. Det utgörs av Sifferbobergets platå och dess östra topp, Skalsberget.

Många olika naturtyper

I norra sluttningen växer granskog och där är marken rik på stora block. Östra delen består av en bergsbrant bevuxen med tallskog i de övre delarna, medan inslaget av gran ökar nedåt sluttningen. Skogen är i genomsnitt 150 år. Västra delen och de centrala delarna samt en nyckelbiotop i söder utgörs i huvudsak av tallskog. Där är de äldsta träden bortåt 170 år.

Skogen är i huvudsak inte påverkad av modernt skogsbruk, men är trots det ändå mycket varierad. Det finns dock några undantag. Bland annat finns ett par smala skiften (100 meter breda) som har brukats i sen tid, några mindre ytor som huggits i den östra delen samt ett ca 3 ha stort hygge i sydost. I området ligger även två mindre våtmarker, tillsammans endast ca två hektar stora.

Friluftsliv

Sifferboberget-Skalsberget är en naturskön plats. Närheten till flera tätorter mellan Borlänge och Gagnef bidrar till att området har betydelse för det friluftslivet. På Skalsbergets topp finns en slogbod (vindskydd) med eldplats som uppförts under våren 2004. En vandringsled ska anläggas genom området. Stigen ska dras med utgångspunkt från båda parkeringsplatserna, så att besökande kan nå slogboden oavsett vilken av de två parkeringsplatserna som används. Förslaget innebär att i så stor utsträckning som möjligt nyttja befintliga stigar i området.

Fakta

Bildades: 2005
Storlek: 95 ha
Läge: Området ligger norr om Sifferbo, mellan Borlänge och Gagnef. Följ skogsbilvägen norrut (skyltat Helgbo) mellan Sifferbo och Djurmo.
Service: Stigar, markerade leder, slogbod och eldplats

Sidan senast uppdaterad