Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Tyskö-Nästö-Prästö

Dessa öar är belägna i sjön Runn och är skogbeväxta med både gran och tall. Här växer barrskogar med drygt 100-åriga träd. Området har ett stort friluftsliv både sommar som vinter. Öarna ligger strax norr om sundet in till Ösjön, mellan Kyna och Hinsnoret.

Skog över 100 år gammal

Tyskö hyser en 120-årig grandominerad skog på öns norra och mellersta delar. Längs östra stranden växer en 130 år gammal tallskog och på den västra finns två yngre granbestånd. Både Nästö och Prästö är dominerade av drygt 100-åriga tallskogar. På Nästös mitt finns ett 100-årigt rent granbestånd.

Öar påverkade av människor

Öarna har sedan länge haft en stor kulturpåverkan. På Tyskö finns en mindre slaggförekomst vid västra stranden. På samma ö finns en stensättningsliknande lämning som är något osäker som fornlämning. På Tyskö finns även stora arealer gamla övergivna slåtter och åkermarker. På Prästöns östra strand finns en stensättningsliknande lämning.

Strategiskt läge

Öarna ligger strategiskt vid vattenvägarna mot de gamla virkesslukarna Kopparberget och senare sågverken vid Korsnäs. Av detta kan man anta att öarnas skogsbestånd har nyttjats hårt genom seklen.

Geologi

Berggrunden utgörs av leptit och urgranit och jordarten av normalblockig, delvis storblockig grusig morän. Inslag av mjälasediment förekommer.

Friluftsliv både sommar och vinter

Det främsta nyttjande av öarna idag är det rörliga friluftslivet som når öarna båtledes sommartid. Skridskoåkning vintertid gör öarna möjliga att besöka för fler. De senaste åren har detta intresse markant ökat bland annat till följd av plogade banor som går strax intill öarna. Läs mer om detta på Runn-is. För detta ändamål har rastplatser iordningsställts på Tyskö och Prästö. Ett visst nyttjande sker även av utövare av fritidsfiske. Sommartid är öarna tillgängliga endast med båt.

Fakta om Tyskö-Nästö-Prästö

Bildades: 1993
Storlek: 98 ha
Läge: Reservatet ligger ca 8 km öster om Borlänge tätort.

Service: Bryggor, torrwc, sopställ, vindskydd och eldstad.

 

Karta

Sidan senast uppdaterad