Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Byggprocessen

När Borlänge kommun arbetar med byggprojekt delar vi in arbetet i olika faser som tillsammans blir en byggprocess. Här nedan kan du läsa om de olika faserna.

Projektering

När detaljplanen för området är klar är det dags att ta fram ett underlag som ska göra så att vi bygger enligt de behov och krav som ska följas. I projekteringsfasen beskrivs byggnadens utformning i detalj. Detaljutformningen ska leda fram till bygghandlingar. Bygghandlingarna innehåller bland annat ritningar och beskrivningar av lokalerna och utemiljön.

Bygglov

Bygghandlingarna som tas fram i projekteringsfasen ligger till grund för bygglovsansökan som är nästa steg. Bygglov behövs för det mesta vid en nybyggnation eller större ändringar av en byggnad.

När bygglovsansökan utreds går kommunen igenom att alla handlingar som behövs för att kunna ge ett bygglovsbeslut. Ritningar på fasader, planer, sektioner ska finnas. Vid nyetablering på ny tomt ska en nybyggnadskarta tas fram som första åtgärd. Slutligen behövs en verksamhetsbeskrivning som redovisar vilken verksamhet som ska pågå. Kraven på utformning och tillgänglighet som finns i plan- och bygglagen ska uppfyllas och att ansökan stämmer med gällande detaljplan. Om något saknas, eller inte stämmer, får den som sökt bygglovet komplettera eller ändra sin ansökan.

Startbesked

Efter bygglovsbeslutet ska ett tekniskt samråd äga rum. I samrådet ska byggherren presentera projektet och kommunen ska bedöma om de tekniska egenskapskraven kan uppfyllas. Därefter lämnas startbesked för projektet.

Överklagan av bygglovsbeslut

Om kommunen avslår ansökan om bygglov, till exempel för att åtgärden avviker från detaljplanen eller grannarna har invändningar, kan den som söker välja mellan att återta sin ansökan eller få den prövad i byggnadsnämnden. Om den prövas beslutar politikerna om bygglov ska ges eller avslås.

Den som har sökt bygglov och den som är sakägare kan överklaga byggnadsnämndens beslut om bygglov till Länsstyrelsen. Då prövar Länsstyrelsen om den som överklagat har rätt att klaga, om planen har hanterats på rätt sätt och själva sakfrågan.

Innan byggarbetet får börja ska kommunen ge ett startbesked.

Upphandling entreprenör

Borlänge kommun gör alltid en offentlig upphandling innan beslut om avtal med en byggentreprenör. Utifrån underlaget i projekteringen upphandlas en entreprenör som ska bygga. Kommunen tar fram ett så kallat förfrågningsunderlag som är en sammanställning med ritningar och beskrivningar där man anger de villkor som entreprenören ska rätta sig efter.

När upphandlingen görs kan intresserade entreprenörer räkna på vad bygget kan kosta, och lämna in ett anbud. Tid för förfrågan är ca 4-6 veckor.

Tilldelning

När upphandlingen av en byggentreprenör är gjord ska tilldelning ske. Då är det en så kallad anbudsöppning och tilldelning av arbete till entreprenören. Då skrivs avtal med den som ska bygga.

Byggstart

Nu är det dags att börja bygga: Detaljplanen är antagen och har vunnit laga kraft, bygglov är beslutat och projektet har fått startbesked. Under hela processen har medborgare och andra myndigheter bidragit med kunskap och synpunkter – allt för att få det bästa för Borlänge.

Byggherren ansvarar för bygget

Byggherren ansvarar för samordningen av allt arbete under byggtiden och för att alla samhällskrav följs. Under byggarbetets gång kan kommunen göra arbetsplatsbesök för att kontrollera om bygget följer kontrollplanen och det givna bygglovet.

Slutbesked

När byggnadsarbetena är klara och kommunen gett ett slutbesked efter att de tekniska egenskapskraven uppfyllts kan byggnaden tas i bruk och överlämnats till hyresgästen.

Inflyttning

Dags för inflyttning! Idé har blivit till verklighet.

Mer information

Planprocessen för detalj- och översiktsplanering