Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Visionsbild av nya byggnaden som stod bredvid befintliga maserhallen. Blå himmel syns i bakgrunden och figurer som gestaltar människor syns runt byggnaden. 

Illustration: White arkitekter

Nya Maserhallen

Kommunstyrelsen tog beslut om investeringen den 9 april 2024 - en till ny idrottshall ska byggas vid Maserhallen. Den nya hallen byggs på en del av parkeringsytan bredvid Maserhallen. Nuvarande Maserhallen blir kvar och beräknas kunna vara öppen och tillgänglig under den planerade byggtiden.

Planen är att bygga en helt ny idrottshall och utveckla A-hallen i nuvarande Maserhallen. På så sätt tillskapas mer idrottsyta för skolans idrottsundervisning och för Borlänges många föreningar.

En ny idrottshall utgör en första etapp i planerna för området, där utveckling av A-hallen i Maserhallen och visionen för Sportfältet ingår. Framtidsbilden är Maserhallen och Sportfältet som ett centrum för sport, fritidsaktiviteter och folkhälsa.

En ny idrottshall möjliggör även en högre aktivitetsgrad bland barn och unga i Borlänge. Många barn och ungdomar bor, och rör sig, i området runt Maserhallen. Med nya Maserhallen bygger Borlänge kommun för bredd och tillgodoser föreningars lokalbehov för spel i högre serier.

Aktuellt just nu

9 april tog kommunstyrelsen investeringsbeslut gällande ny idrottshall.

V. 16-17 Borlänge Energi gör planerat underhåll, lägger ledningar till ny transformatorstation som ersätter den gamla.

Bakgrund

I och med Högskolan Dalarnas flytt till centrum 2024 möjliggörs det för kommunen att nyttja högskolans nuvarande lokaler. Hit kommer Hagagymnasiets verksamhet, Introduktionsprogrammen och även delar av den anpassade gymnasieskolan att flytta. Läs mer om nya gymnasiet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Till nuvarande Hagagymnasiets och Introduktionsprogrammen lokaler kommer bland andra Forssaklackskolans elever och personal att flytta. Läs mer om nya högstadiet.

I och med dessa omflyttningar så skapas ett behov av fler lokaler för att bedriva idrottsverksamhet. En omfattande förstudie har gjorts, och dialog har förts med föreningar, deras riksförbund, Borlängebor och skolan, för att kartlägga behoven.

En nybyggnation innebär också att föreningar som idag har sin verksamhet i företagslokaler kan flytta in i Maserhallen och nuvarande lokaler frigörs för företagsetableringar.

Ny idrottshall - byggnation

Den nya hallen ska byggas på en del av parkeringsytan bredvid Maserhallen. Nuvarande Maserhallen blir kvar och beräknas kunna vara öppen och tillgänglig under den planerade byggtiden.

Frågor och svar

Varför behöver Maserhallen byggas om?

Bakgrunden till tillbyggnaden är Högskolans flytt till centrum som gett möjligheten att skapa bättre förutsättningar för både Hagagymnasiets och Forssaklackskolans verksamheter genom att flytta kommunal skolverksamhet. Skolflytten innebär en ökning av elever i området kring Maserhallen och ett behov av mer yta för idrottsundervisning. I och med att man tillbyggnaden ges också möjligheten att förbättra den befintliga anläggningen, som har funnits sedan 1960-talet och är i stort behov av upprustning. Därför ska också den befintliga A-hallen utredas.

Vilken är kommunens roll i byggprojektet?

Kommunen är beställare i byggprojektet och har genom omfattande utredning arbetat fram underlag för att tillgodose det kort- och långsiktiga behovet av idrottsyta på ett så bra sätt som möjligt för så många som möjligt.

Hur har information delgivits eller dialog först mellan kommunen och de föreningar/verksamheter som verkar eller kommer verka i Maserhallen?

Under utredningen har berörda föreningar och verksamheter informerats och fått förmedla sina lokalbehov genom ett flertal intervjuer och möten. Föreningarna har också haft möjlighet att lämna in sina behov skriftligt till utredningen. Workshops har genomförts med flera kommunala verksamheter och allmänheten har fått ge sin bild via en omfattande enkätundersökning och genom direktintervjuer på gatan. Uppföljningsmöten har också genomförts med berörda föreningar.

När kommer den nya hallen stå färdig?

Den nya hallen beräknas börja byggas i augusti 2024 och planeras vara klar hösten 2026. Tidplanen kan komma att ändras, vilket kan bero på olika faktorer som kan påverka byggtiden.

Hur kommer Maserhallen se ut?

Utformningen är under utveckling men stor hänsyn tas till platsen, bland annat med tanke på den angränsande befintliga hallen som har ett högt kulturhistoriskt värde samt kopplingen till Sportfältet. Ambitionen är att skapa en unik och attraktiv mötesplats där rörelseglädje är centralt. Den nya hallen ska tillsammans med den befintliga hallen bilda den inbjudande porten till Sportfältet. Högts upp på sidan finns en visionsbild av den nya idrottshallen.

Hur kommer de verksamheter och föreningar, som verkar i Maserhallens lokaler idag, kunna fortsätta bedriva sin verksamhet under ombyggnationen?

Planen är att byggnationen av den nya hallen inte ska påverka verksamheterna i den befintliga hallen.

Vilka delar av Maserhallen kommer bestå så som de är i dag?

Det man säkert vet är att dagens A- och B-hall samt Multibassängen (rehab) kommer att bestå. Vi behöver ta ett helhetsgrepp kring de äldre baddelarna - simbassängen i Maserhallen har nått sin livslängd och äventyrsbadet har haft tekniska utmaningar. Under våren ska detta utredas och efter det vet vi mer.

Hur stor kommer Maserhallen bli?

Maserhallen kommer i framtiden att bestå av två byggnader. Den nya hallen utgör ca 8000 m². Befintlig hall är i dag på ca 16 500 m² och det inkluderar både Aqua Nova och Multibassäng (rehabilitering/simundervisning). Hur stor den ombyggda befintliga hallen blir

När det gäller en eventuell ombyggnad av den befintliga hallen finns det i dag inget mer beslut än att den ska utredas.

Kommer Maserhallen att miljöcertifieras?

Ambitionen är att byggnaden ska uppfylla kraven enligt Miljöbyggnad silver. Byggnaden kommer även att uppföras enligt kommunens träbyggnadsstrategi och utrustas med solceller för att tillgodose delar av byggnadens energibehov.

Vilka är det som ska bygga om Maserhallen?

Bygget av nya Maserhallen är en så kallad samverkansentreprenad och ambitionen är att arbetet ska genomföras av ByggPartner. Vilka som eventuellt ska bygga om den befintliga hallen är inte beslutat.

Hur kommer säkerheten fungera under byggnationen?

För att säkerställa säkerheten under byggnationen kommer arbetsplatsen att vara ordentligt inhägnad och inpassering kommer endast att kunna ske av behörig personal.

Hur sent på dagarna kommer arbete utföras?

Projektet kommer att följa Borlänge kommuns lokala ordningsföreskrifter samt Naturvårdsverkets allmänna råd. I praktiken innebär det att byggnation pågår kl. 7-18 måndag till fredag.

Det är många projekt som pågår samtidigt i närheten. Finns det någon samordning?

Vi har dialog mellan oss och de intilliggande projekten. Samordningsmöten mellan de olika projekten kommer att hållas löpande under hela byggnationen för att säkerställa säkerheten, logistik, transporter osv.

Hur blir det med parkeringar när den nya hallen ska byggas på del av nuvarande parkering?

Parkeringarna framför Maserhallen kommer att finnas kvar. Tillfälliga parkeringar under byggtiden kommer att iordningställas på norra sidan om Maserhallen se skiss. Pdf, 896.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Parkeringsfrågan är en viktig del i utvecklingen av området och finns med i planeringen. Exakt hur parkeringsytorna kommer att se ut när bygget är klart får vi återkomma till.

Vilka verksamheter och föreningar kommer verka i Maserhallen?

Maserhallens idrottshallar har redan idag väldigt mycket verksamhet och används av många av Borlänges idrottsföreningar. Det är i stor utsträckning olika bollsporter som t.ex. basket, handboll och innebandy som använder hallarna till en del av sin tränings- och matchverksamhet men även andra arrangemang som fotbollscuper, dans-, kampsport- och gymnastiktävlingar anordnas redan idag. Efter utbyggnaden så kommer det utöver den bredd som redan finns i Maserhallen även att finnas ytor anpassade för kampsport och gymnastik som då kan bedriva mycket av sin löpande verksamhet där och de industrilokaler som idag används till den typen av idrottsverksamhet kan friläggas för näringsverksamhet. Även närliggande skolor kommer bedriva sina idrottslektioner i Maserhallen.

Har föreningar och verksamheter fått varit med och bidra till hur den nya idrottsallen ska formas?

Föreningarna och verksamheter har till stor del bidragit med kunskap i projektet genom den dialog som genomförts. Detta för att säkerställa att allas behov har lyfts fram i processen så att planeringen blir så bra som möjligt för så många som möjligt.

Kommer allt att vara klart när skolorna flyttat?

Utvecklingen av området som helhet kommer att vara ett långsiktigt arbete så allt i det framtagna förslaget för Maserhallen och sportfältet kommer inte att stå färdigt samtidigt. Den hall som byggs utanför befintlig Maserhall är etapp ett och ska enligt tidplanen stå klar när skolrockaden är genomförd.

Kommer det bli dyrare för föreningarna som ska verka i Maserhallen efter ombyggnationen?

Föreningarna betalar för den tid man använder enligt taxor som beslutas av kultur- och fritidsnämnden varje år. Målsättningen är att ytorna ska kunna samnyttjas med skolan och de betalar för sin egen tid. Tider som föreningen inte använder ytorna behöver man alltså inte heller betala för. För föreningar som redan betalar per timme idag blir det alltså samma upplägg som innan.