Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Publicerad:

Nytt LSS-boende Barkargärdet

Borlänge kommun fortsätter att investera i boenden för personer med särskilda behov. Nu planeras det byggas ett nytt LSS-boende i Barkargärdet med byggstart somamren 2024.

Tillsammans med ByggPartner tar kommunen fram en funktionell byggnad i trä enlighet med kommunens träbyggnadsstrategi samt framtagna arkitekturprogram.

Syftet med gruppbostad är att vuxna personer med funktionshinder skall ha möjlighet att skapa sig ett eget enskilt hem med möjlighet till gemenskap och samvaro. Huset kommer att förses med solceller på taket utifrån Kommunens miljöstrategi.

Detta innebär att vi har 6 enskilda lägenheter (44-46 m2) på 550–650 BTA med gemensamma samvaroutrymmen och personalutrymmen färdigställda preliminärt hösten 2025.

Aktuellt

Arbetet kommer att utföras på dagtid 06.30-16.00.

Vid enstaka tillfällen kan det pågå verksamhet till ca 19.30.


Frågor och svar

Vad ska byggas?

LSS boende med enskilda lägenheter för vuxna personer med varierade funktionshinder.

I vilket skede i processen befinner vi oss?

Projekteringsfasen.

När påbörjas byggnationen?

Byggstart beräknas till sommaren 2024.

Kommer det förekomma buller och störningar när det byggs?

Ja, det kan förekomma buller till och från, men vi arbetar kontinuerligt med att minimera detta så mycket det går. Ev. störningar, så som tillfälligt avstängda vägar eller avspärrningar, kommer vi kommunicera till dem som kan beröras av detta.

När beräknas bygget vara färdigställt?

Preliminärt hösten 2025.