Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Publicerad:

Nytt LSS-boende Bro

Borlänge kommun fortsätter att investera i boenden för personer med särskilda behov. Nu planeras det byggas ett nytt LSS-boende i Bro med byggstart preliminärt våren 2023.

Tillsammans med ByggPartner tar kommunen fram en funktionell byggnad i trä enlighet med kommunens träbyggnadsstrategi samt framtagna arkitekturprogram.

Syftet med gruppbostad är att vuxna personer med funktionshinder skall ha möjlighet att skapa sig ett eget enskilt hem med möjlighet till gemenskap och samvaro. Huset kommer att förses med solceller på taket utifrån Kommunens miljöstrategi.

Detta innebär att vi har 6 enskilda lägenheter (44-46 m2) på 550–650 BTA med gemensamma samvaroutrymmen och personalutrymmen färdigställda våren 2024.

Aktuellt

Arbetet kommer att utföras på dagtid 06.30-16.00.

Vid enstaka tillfällen kan det pågå verksamhet till ca 19.30.


Frågor och svar

Vad ska byggas?

LSS boende med enskilda lägenheter för vuxna personer med varierade funktionshinder.

I vilket skede i processen befinner vi oss?

Projekteringsfasen.

När påbörjas byggnationen?

Byggstart beräknas till v. 24 2023

Kommer det förekomma buller och störningar när det byggs?

Ja, det kan förekomma buller till och från, men vi arbetar kontinuerligt med att minimera detta så mycket det går. Ev. störningar, så som tillfälligt avstängda vägar eller avspärrningar, kommer vi kommunicera till dem som kan beröras av detta.

När beräknas bygget vara färdigställt?

Hösten 2024