Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Dammyran

Kommunen och Borlänge energi förbereder utbyggnad av nytt bostadsområde ovanför Dammyran Skräddarbacken

I Borlänge kommun finns ett behov av villatomter och Borlänge kommun arbetar med att ta fram tomter som kan erbjudas via den kommunala tomtkön. Ett led i det arbetet är att genomföra gamla antagna detaljplaner. Detta är verkställighet av tidigare genomförd planering. Dammyran och Buskåker är exempel på detta.

Området som nu ska bebyggas i Skräddarbacken är planlagt och planen fastställdes 1982 i samband med att andra delar av Skräddarbacken detaljplanerades. Även om detaljplanen är äldre så är den fortsatt gällande och giltig. Detaljplanen är demokratiskt prövad och avvägd utifrån då gällande lagstiftningar. De avvägningar som då gjordes bedömer kommunen fortfarande är korrekta.

I nu gällande översiktsplan finns ingen målsättning eller plan för fortsatt utbyggnad bortanför Dammyran utöver redan antagna och gällande detaljplaner. Framtida ställningstagande för detta kan aldrig utlovas i förtid utan det är då en planprocess som prövas politiskt.

Info om projektet:

Projektet är fortfarande i projekteringsfasen. Utkast på projekteringshandlingar finns längst ned på sidan. Då projektet fortfarande befinner sig i projekteringsfasen kan dessa komma att ändras.

  • Utbyggnaden kommer att möjliggöra 20 småhustomter som kommunen avser att sälja genom tomtkön.
  • En ny gata planeras som en förlängning av Skräddarbacksvägen bort till nya området.
  • Planerad hastighet är 40 km/h.


Status:

Arkeologisk undersökning av en kolbotten är utförd 2021.

Naturvårdsinventering är utförd på området.

Kommunen har beviljats marklov för räddningsväg samt bygglov för grusparkering till badet. Beslutet är överklagat.

Kommunen har beviljats marklov för gång- och cykelvägar som knyter an mot det nya området.

Byggnation av gator och ledningar beräknas starta 2022. Därefter planeras tomterna att säljas via tomtkön.

Borlänge energi har beviljats ledningsrätt för ledningar till området.

Fastighetsbildning är beslutad av Lantmäteriet, hur tomterna ser ut visas i kartan nedan.

Kartbilaga - fastighetsindelning Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.

När det gäller Dammyran har det varit stort intresse från Borlängebor och frågor om processen har kommit till kommunen. Nedan besvarar vi några av de vanligaste frågorna.

Frågor och svar:

Hur lång och bred blir nya gatan?
Längden på nya gatan är ca 400 meter och blir smalare än den befintliga Skräddarbacksvägen. Exakt bredd på gatan utreds fortfarande. Gatan fram till nya området kommer inte ha gatubelysning. I korsning vid nya bostadsområdet samt på gatorna inne i nya bostadsområdet kommer det vara gatubelysning.

Hur är sträckningen av den nya gatan?
Den nya gatans sträckning ligger mellan det redan bebyggda området (kv Margareta) och befintlig väg förbi sjön, ca 40 meter från strandlinjen vid badplatsen. Placering och höjd på gatan följer detaljplanen. Höjden är anpassad i terrängen och körbanan ligger efter hela sträckningen lägre än tomtgränserna vid befintlig bebyggelse vid kv Margareta gör. På större delen av sträckan är höjdskillnaden ca 1,5-2 meter mellan befintliga tomtgränser och körbana.

Planerad gata kommer att ha en sträckning som ligger längre från badplatsen än vad nuvarande väg gör och bedöms ha få trafikrörelser då det rör sig om en bostadsgata med 20 villor. Trafikmängden på den nya gatan motiverar inte farthinder eller annan åtgärd.

Hur är planen kring gång- och cykeltrafik?
Nya områdets gång- och cykeltrafik avses ledas mot befintligt gång- och cykelvägnät genom kv Margareta. Sedan tidigare finns ett servitut som ger kommunen rätt att använda samfällighetens mark för detta ändamål.

Vad händer med den befintliga vägen intill badplatsen?
Vägen som går intill badplatsen är idag en vägsamfällighet som kommunen har tagit över drift och ansvar för sedan 1978. Vägen avses vara kvar i form av rekreationsstråk men inte vara körbar för fordon. Detta gäller sträckan förbi badplatsen som ersätts av den nya gatan.

Vad händer med badplatsen?
Badplatsen kommer att finnas kvar. Genom omdragning av vägen kommer biltrafiken närmast badplatsen att hamna längre bort jämfört med idag. En parkeringsplats utreds nu till badet i närheten av korsningen Skräddarbackvägen/ Pligg Eriks väg, detta för att göra badet säkrare och samla ihop bilarna före badplatsen. Parkeringsplatsen avses iordningsställas på allmän plats i enlighet med detaljplan. Räddningstjänstens framkomlighet till badplatsen ska säkerställas, sträckning utreds.

Projekteringshandlingar: