Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Publicerad:

Illustrationsbild av hur det nya polishuset kan komma att se ut. 

Illustration: AG Arkitekter

Nytt polishus

Polismyndigheten växer i hela Sverige och så även i Borlänge och nu planeras ett nytt polishus i närheten av Maserhallen.

Polismyndigheten har letat efter en lämplig plats att bygga ett nytt polishus och har av Borlänge kommun fått förslag på möjliga platser. Den plats man beslutat sig för att bygga på är ytan mellan Gymnasiegatan och Djäknegatan, bakom Hagaskolan och mittemot Maserhallen.

Anledningen till att polisen i Borlänge behöver bygga ett nytt polishus är att Polismyndigheten växer i hela Sverige och ska fortsätta växa under flera år framåt och att det befintliga polishuset inte lever upp till de krav som finns. Det handlar dels om att det inte finns utrymme, men också om att det finns krav på säkerhet som det befintliga huset inte kan tillgodose.

Aktuellt

Från och med vecka 2, 2024 kommer förberedande arbeten påbörjas på tomten Gymnasium 2.

  • Projektet har nu gått in i produktion.
  • Syner på närliggande bostäder har genomförts innan produktionen startade.
  • Arbetsområdet är inhägnat/avgränsat enligt APD-plan.
  • Vi kommer att sätt upp byggbodar vecka 7.
  • Ett första spadtag med bl.a representanter från Borlänge kommun kommer att ske fredag den 16 februari 2024.
  • Det störande arbete som sker just nu är ljud från spontning som kommer pågå i ca 6,5 veckor ytterligare.
  • Spont använder vi som permanenta stödkonstruktioner för att säkra mark, ta upp jordtryck samt minimera markrörelser vid kommande schaktningsarbete.

Varför behövs ett nytt polishus?

Polisen har växt ur polishuset på Wallingatan i Borlänge. Allt fler polisanställda behöver få plats så huset räcker inte till. Det finns också en rad olika krav som ställs på polishus idag som inte fanns när det befintliga polishuset byggdes. Sammantaget innebär detta att det bästa är att bygga ett nytt polishus.

Varför har man valt den platsen?

Kommunens roll när någon vill hitta en plats att bygga på är att se över detaljplanen för området. Detaljplanerna för aktuell fastighet beslutades 1955 samt 1958 och möjliggör för byggnation på platsen. Kommunen äger fastigheten och därför startades en s k markanvisning. Beslut om markanvisning av tomten tas av plan- och markchef, enligt de rutiner som finns och är beslutade. Mer information om markanvisningsprocessen går det at läsa här Länk till annan webbplats.

De krav som finns i förfrågan är tex. yta, närhet till E16, tillgängligt för allmänheten och att tomten är relativt byggklar (och därmed även planlagd). Åtgärd kan behöva göras för närliggande gång- och cykelvägar.

Vad händer med parken och de träd som finns där?

Byggnaderna kommer placeras med omsorg om de befintliga träden, men vissa kommer att behöva tas bort för att ge plats åt själva polishuset och infart. Nya träd kommer att återplanteras, både på fastigheten och andra platser i Borlänge.

Kommunens roll i byggprojektet?

Kommunen har markanvisat till Hemsö för att möjliggöra byggnationen av ett polishus. En markanvisning innebär att en byggherre får rätt att, utan konkurrens och under en begränsad tidsperiod förhandla med kommunen för att bebygga ett visst markområde som kommunen äger. Markanvisningen formaliseras genom ett avtal mellan kommunen och byggherre. Avtalet reglerar rättigheter, skyldigheter och kostnadsfördelning mellan parterna för den process som föregår ett lov att bebygga marken.

Plan- och markchef har delegation att skriva på Markanvisningsavtalet vilket gjordes i juni 2020 samt förlängning i december 2021 och i december 2022.

En markanvisning tidsbegränsas beroende av om detaljplan finns och stämmer med planerad byggnation eller om detaljplan behöver upprättas eller ändras. En markanvisning ges på den mark som kommunen äger.

Under markanvisningstiden tar byggherre fram det underlag (ritningar och beskrivningar av byggnad och utemiljö) som behövs för att lämna in om ett bygglov. Mer information om bygglovsprocessen går att läsa på borlange.se Länk till annan webbplats.

Markansvisningsavtalet för denna fastighet sträcker sig till 31 december 2023.

Har det gjorts någon risk- och konsekvensanalys?

I de processer som finns kring markanvisning och bygglov hanteras de frågor som berör placering, omgivning osv. Ytan bedöms vara planlagd för ändamålet och ytterligare utredningar anses därför inte vara nödvändiga.

I bygglovet prövas markanvändningen utifrån detaljplanen. Grannar hörs endast om bygglovet bedöms behöva ske med avvikelse mot detaljplanen. Om överklagan inkommer hanteras det enligt process.

Hur och när har information om planerna gått ut?

Att planera och bygga ett polishus efter dagens önskemål och krav kräver sin planering och är till stor del ett sekretessbelagt arbete. När informationen skulle bli offentlig bestämdes av polismyndigheten.

Informationen om platsen offentliggjordes den 1 juli 2020 i samråd mellan polismyndigheten, kommunen och den upphandlade hyresvärden Hemsö. Informationsordningen var enligt följande:

2020-07-01 kl. 09:00 Polisens verksamhet 

2020-07-01 kl. 10:00 kommunens verksamhet (skolan)

2020-07-01 kl. 12:00 närmaste grannar till den berörda tomten 

2020-07-01 kl. 13:00 press och övriga 

I informationen till grannar finns kontaktuppgifter till plan- och markchef på kommunen samt frågor och svar. Informationen till skola gick genom skolchef.

Hur kommer polishuset att se ut?

Utformningen är gjord med hänsyn till platsen, bland annat med tanke på angränsande bostadsområden. Polishuset kommer att bestå av en trevåningsbyggnad i ljust tegel längs med Masergatan, med lägre flyglar i guldtonat skivmaterial mot villagatorna. Mellan flyglarna finns en friliggande tvåvåningsbyggnad. Ambitionen är att gestaltningen och volymuppdelningen ska skapa en varm och välkomnande byggnad som passar in i omgivningen. En polishusgård kommer att skapas i öster och söder genom en kombination av stängsel, mur och plank. Delar av den befintliga grönskan kommer att bevaras, och ny grönska kommer att tillföras på den publika förgårdsmarken i norr och väster.

Hur stort blir polishuset?

Det nya polishuset blir drygt 21 000 m² fördelat på flera byggnadsvolymer, varav ca 15 000 m² ovan mark.

Varför blir polishuset större än man tidigare sagt?

Vissa polisverksamheter kräver större utrymmen idag än för bara några år sedan. Polisen har även gjort organisationsändringar och strategiska inriktningsbeslut som påverkat lokalbehovet.

När kommer polishuset att vara klart?

Polishuset beräknas börja byggast vintern 2023 med planerat färdigställande våren 2026. Tidsplanen kan komma att ändras, vilket kan beror på en rad olika faktorer som kan förändra den tid det tar att bygga och flytta in verksamheten.

Frågor angående illustrationer, tidplaner och annat som har med själva byggprojektet och polisens verksamhet att göra hänvisas till polismyndigheten.
E-post: registrator.bergslagen@polisen.se

På Hemsös webbsida finns information om tidigare likande projekt. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommer polishuset att miljöcertifieras?

Ambitionen är att byggnaden ska certifieras enligt Miljöbyggnad Guld.

Vem är det som ska bygga polishuset?

Det är Hemö som är ska äga och förvalta polishuset och SSEA som är entreprenör.

Kommer byggnationen att kräva pålning?

På arbetsplatsen kommer det initialt att utföras omfattande schaktningsarbeten för att kunna bygga källarvåningen. För att klara schaktslutningen mot intilliggande vägar kan det bli aktuellt med spontning, men det är inte aktuellt med pålning.

Hur ser det ut med säkerheten under byggnationen?

För att säkerställa säkerheten under byggnationen kommer arbetsplatsen att vara ordentligt inhägnad och inpassering kommer endast att kunna ske av behörig personal.

Hur sent på dagarna kommer man att jobba?

Projektet kommer att följa Borlänge kommuns lokala ordningsföreskrifter samt Naturvårdsverkets allmänna råd. I praktiken innebär det att byggnation pågår kl. 7-18 må-fre. Under stommontage kan arbete även ske lördagar 9-15 eller tom kl. 20 på må-to. Stommontaget pågår preliminärt från våren 2024 tom hösten 2024.

Var sker transporter/leveranser till bygget?

Det kommer att finnas byggbodar vid Djäknegatan, men de genererar minimal trafik. Ambitionen är att transporter i så stor utsträckning som möjligt ska koncentreras till Masergatan. Men det går troligtvis inte att undvika att även Gymnasiegatan används, dock i mindre omfattning.

Det är många projekt som pågår samtidigt i närheten. Finns det någon samordning?

Vi har dialog mellan oss och de intilliggande projekten. Samordningsmöten mellan de olika projekten kommer att hållas löpande under hela byggnationen för att säkerställa säkerheten, logistik, transporter osv.

Vilka är Hemsö?

Hemsö är Sveriges ledande ägare av samhällsfastigheter som förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Hemsös majoritetsägare är statliga tredje AP-fonden.

Varför investerar Hemsö i Borlänge?

Vi ser Borlänge som en tillväxtkommun där vi gärna vill vara med och bidra med investeringar i social infrastruktur. Vi är måna om att samarbeta med kommunen i angelägna nybyggnadsprojekt som till exempel skolor, äldreboenden och nu också ett nytt polishus.

Har Hemsö fler fastigheter i Borlänge?

Hemsö äger och förvaltar Paradisskolan som hyrs av Borlänge kommun. Vi har även köpt nyligen färdigställda Gyllegården, som omfattar ett särskilt boende för äldre, trygghetsbostäder, dagverksamhet, förskola och hemtjänst.

Läs mer om Hemsö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vilken typ av verksamhet kommer att finnas i det nya polishuset?

Förutom utryckningsverksamhet, områdespolisverksamhet och utredningsverksamhet kommer det att finnas en reception för passhantering och andra ärenden. Det kommer precis som i det befintliga huset även att finnas en arrest. Polishuset blir en av huvudstationerna i Dalarna och kommer att inrymma verksamhet som hanterar många ärenden över hela Dalarnas yta.

Kommer de närmaste grannarna att bli störda av sirener?

I de flesta fall befinner sig patrullbilen redan ”ute på stan” vid en utryckning, så de som bor grannar med polishuset löper lika liten risk att störas av sirener som de flesta andra i Borlänge. Sirener ska bara användas när det behövs, vilket främst är för att varna andra trafikanter på vägen.

Polisen bygger nytt polishus även i Sälen, hur påverkar detta bygget i Borlänge?

Inte alls. Polismyndigheten är i en expansiv fas där fler poliser ska utbildas och fler civil personal anställas. Fram till 2024 ska polisen bli cirka 38 000 anställda i hela Sverige. Självklart påverkar det polisen i Dalarna också, vilket är mycket positivt. Det ställer dock krav på att det måste finnas utrymme för medarbetarna, att det finns plats för nya fordon och så vidare. Därför bygger polisen nya polishus på flera ställen i länet ungefär samtidigt.

Läs mer om