Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Nya Hagavägen

Arbetet med att bygga om Hagavägen till en trevligare stadsgata med fokus på framkomlighet för cyklister och gående, påbörjades under våren 2019. Vägen är nu öppen för trafik och under våren 2022 genomförs de sista delarna av projektet, toppbeläggning med asfalt samt planteringar.

Etappindelning:

Hagavägen har byggts om för att det ska bli lättare, trevligare och säkrare för gående och cyklister att röra sig längs gatan. Målet är att skapa mer stadskänsla genom större utrymme för möten och rörelse och att bilister, gående och cyklister samsas bättre om ytorna. 

Hagavägen är en viktig länk i centrala Borlänge. Den binder i söder samman centrum med knutpunkt för kollektivtrafik och övrig service med sportfältet, Maserhallen och Maserskolan samt bostadsområden i norr. Utmed Hagavägen finns en mix av butiker, bostäder och restauranger.

Byggnationerna har inneburit omfattande arbete med upprustning av gatumiljön, arbeten med el-, fjärrvärme-, vatten- och avloppsledningar. Arbetet har genomförts i etapper under 2019-2021.

Några av de förändringar som genomförts är:

  • Bredare gång- och cykelbanor för att göra det lättare och trevligare för fotgängare och cyklister.
  • Träd, gräs och buskar planteras längs gatan för att skapa rumskänsla och mysiga grönytor.
  • Ytorna framför butikslokalerna utformas i torganda för att ge fler naturliga mötesplatser.
  • Utmed gatan placeras sittplatser, planteringar och cykelparkeringar.
  • Busshållplatser och övergångsställen görs om för att skapa trygga och säkra passager för fotgängare.
  • Tyras torg får en upprustning och blir mer attraktiv för vistelse.


Bild ovan, visar en principskiss för gatans utformning i etapp 1 mellan Jussi Björlings väg och Engelbrektsgatan.

Vill du veta mer

För mer information hänvisar vi till Borlänge Energi som är utförare av arbetet.

Länk till Borlänge Energi Länk till annan webbplats.