Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Nya Hagavägen

Arbetet med att bygga om Hagavägen till en trevligare stadsgata med fokus på framkomlighet för cyklister och gående, påbörjades under våren 2019. Etapp 1 etapp 2 är klara och nu är arbete med etapp 3 igång.

Etappindelning:

Hagavägen byggs om för att det ska bli lättare, trevligare och säkrare för gående och cyklister att röra sig längs gatan. Målet är att skapa mer stadskänsla genom större utrymme för möten och rörelse. Ombyggnationen kommer innebära att bilister, gående och cyklister samsas bättre om ytorna. 

Hagavägen är en viktig länk i centrala Borlänge. Den binder i söder samman centrum med knutpunkt för kollektivtrafik och övrig service med sportfältet, Maserhallen och Maserskolan samt bostadsområden i norr. Utmed Hagavägen finns en mix av butiker, bostäder och restauranger.

Just nu händer det även mycket annat i närheten av Hagavägen. Det byggs nya bostäder vid Läroverksvallen, Maserskolan bygger ut sina lokaler, Maserhallen byggs ut med en ny bassäng, en utvecklingsplan för sportfältet håller på att tas fram och planer finns på att skapa ett kulturhus vid Galaxen. Kort och gott, Borlänge växer!

Byggnationerna innebär omfattande arbete, utöver upprustning av gatumiljön innefattas även arbeten med el-, fjärrvärme-, vatten- och avloppsledningar. Arbetet kommer att ske i etapper mellan 2019-2021.

Några av de förändringar som planeras är:

  • Bredare gång- och cykelbanor för att göra det lättare och trevligare för fotgängare och cyklister.
  • Träd, gräs och buskar planteras längs gatan för att skapa rumskänsla och mysiga grönytor.
  • Ytorna framför butikslokalerna utformas i torganda för att ge fler naturliga mötesplatser.
  • Utmed gatan placeras sittplatser, planteringar och cykelparkeringar.
  • Busshållplatser och övergångsställen görs om för att skapa trygga och säkra passager för fotgängare.
  • Tyras torg får en upprustning och blir mer attraktiv för vistelse.


Bild ovan, visar en principskiss för gatans utformning i etapp 1 mellan Jussi Björlings väg och Engelbrektsgatan.

Vill du veta mer

För mer information hänvisar vi till Borlänge Energi som är utförare av arbetet.

Länk till Borlänge Energilänk till annan webbplats