Borlänge kommun

Illustration: PE Teknik & Arkitektur AB

Domnarvets förskola (tidigare Hönsarvsgårdens förskola)

Just nu pågår bygget av Domnarvets förskola på platsen där Hönsarvsgårdens förskola tidigare stod. Den planerade förskolan byggs enligt konceptet- tre förskolor i en byggnad.

Aktuellt just nu

24 april 2024: Skolnämnden beslutar att Björkbackens förskola ska flytta verksamheten till den nya förskolan när den står klar. Medarbetare på Björkbacken föreslår samtidigt att förskolans namn ska byta namn från Hönsarvsgårdens förskola till Domnarvets förskola. Förhoppningen är att det nya namnet ska bidra positivt till flytten och att det blir en nystart med en ny förskola och ett nytt namn. Skolnämnden antar beslutet.

Byggprocessen

 • Byggnationen löper just nu på enligt tidsplanen.
 • Den mesta byggtrafik går i dagsläget från Gamla faluvägen in på Hemgatan där arbetsplats och upplagsplats är belägna.
 • Arbetare och besökare till arbetsplatsen har sin infart från Hagbacksgatan vid korsningen Hemgatan/Hagbacksgatan.
Fyra vuxna och tre barn tar spadtag för nya förskolan i Hönsarvet 

Från vänster: Thomas Jansson Byggpartner, Patrik Wiede Bergström skolchef, Vide, Liam och Eira förskolebarn, Sara Fernlund (S) skolnämndens ordförande och Johan Thurin fastighetschef

Presentationer

Frågor och svar

Vad ska byggas?
En ny förskola byggs på samma tomt som gamla Hönsarvsgårdens förskola stod på.

När påbörjas byggnationen?
Byggnationen påbörjas under våren 2023.

När beräknas byggnationen vara klar?
Domnarvets förskola beräknas vara färdigställd vid årsskiftet 2024/2025.

Hur många barn ska gå på förskolan?
Förskolan kommer ha plats för 150 barn fördelat på 10 avdelningar.

Vilka avdelningar ska börja på denna förskola?
Björkbackens verksamhet som idag består av fem avdelningar kommer flytta till Domnarvets förskola.

Varför byggs en förskola i den här storleken?
Borlänge kommun har idag ett behov av ändamålsenliga förskoleavdelningar. För att skapa en förskola med hög kvalitet och ett tydligt fokus på lärande behövs en kombination av ändamålsenliga lokaler, en rik nyanserad miljö samt ett samspel mellan barn och pedagoger. Allt detta har vägt samman i planeringen av denna förskola.

 

Domnarvets förskola – tre förskolor i en

 • Förskolan ses som tre förskolor i en, och kommer bestå av 10 avdelningar á 15 barn per avdelning. Varje avdelning kommer ha tillgång till egna utrymmen som utformar en egen hemvist för barnen. Vidare så finns det möjlighet att från varje avdelning ta sig till de utrymmen som kan användas av hela förskolan.
 • Avdelningarna kommer arbeta två och två, vilket minskar antalet kontakter som barnen har samtidigt som att det ger en trygghet till personalen att de kan hjälpas åt mellan dessa två avdelningar.
 • Förskolans utemiljö kommer också vara uppdelad och formas till tre förskolegårdar. Det ger en trygghetskänsla för barnets hemvist och skapar organisatoriska möjligheter genom att många barn inte är ute samtidigt på samma yta. Planlösningen är utformad så att in- och utgångar är uppdelade efter avdelningar och deras förskolegårdar.
 • Förskolan ger organisatoriska fördelar som ex. att samordna tidig lämning och sen hämtning (öppning/stängning) och vid omfördelning av personal vid sjukdom inom förskolan.
 • Förskolan ger möjligheter att ha särskilda rum avsatta för speciella aktiviteter. Samordning av gemensamma funktioner ger större möjligheter till effektivt nyttjande av specialfunktioner.
 • Förskolan ger möjlighet till skapande av medvetna mötesplatser där barn kan mötas på olika sätt och möjliggöra för olika gruppaktiviteter.
 • Konceptet ger gemensam administration och främjar det kollegiala lärandet
  (personalutveckling).
 • Förskolan skapar möjligheter att möta behov av barngruppsstorlek. Barngruppsstorlekar behöver ses till personalens kompetens, personaltäthet, hur miljön är utformad och till barngruppens sammansättning ex. gällande ålder, andelen barn i behov av särskilt stöd och andelen barn med ett annat modersmål än svenska.